Vergadering Yan Dinsdag 21 October 1913. 218 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 7 October 1913. De heer Schoondermark (wethouder) meent dat de zaak wel urgent is. School 12 is zonder hoofd. En nu achtten Burgemeester en Wethouders het gewenscht om, alvorens een oproeping te doen van sollicitanten, dit plan eerst aan den Raad over te leggen, opdat men wete welk soort van hoofd moet worden benoemd. Bovendien mag de school niet zoo lang hoofdeloos zijn, want dan gaat het subsidie verloren. De heer Tulp: hoe lang kan dat duren De heer Schoondermark (wethouder) „een half jaar". Spreker wijst er op dat de zaak, al is het besluit genomen, niet in een vloek en een zucht klaar is. De heer Tijsma wil de behandeling uitstellen. Veertien dagen vertraging hindert niet en het is nu al 5 uur. De heer Schoondermark (wethouder) wijst er nog eens op, dat er spoed moet worden gemaakt. De heer van Messsl voelt wel iets voor de argu menten van den heer Schoondermark. Waar hij echter vreest dat de zaak heden toch niet tot een einde komt, zal hij het voorstel-Tijsma steunen. De heer Berghuis zegt dat hem een dag of 5 geleden is medegedeeld, dat het punt niet op de agenda zou komen en nu staat het er toch op, waarom ook hij op uitstel moet aandringen. Met algemeene stemmen wordt tot uitstel besloten. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 21 October 1913. 219 Tegenwoordig eerst 21, later 22 leden, te weten de heerenZandstra, Fransen, Komter, Lautenbach, Tiemersma, Beekhuis, Feitz, Peletier, J. Koopmans, Hiemstra, Tulp, G. W. Koopmans, Tijsma, van Messel, de Haan, Oosterhoff, Menalda, Burger, Schoondermark, Haverschmidt en Vonck. Later de heer Berghuis. Afwezig met kennisgeving de heer Boosman, zonder kennisgeving de heer Wilhelmij. Eene vacature. Voorzitter: de heer mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 7 October 1.1. ge houden vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld: 1. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd: a. het raadsbesluit dd. 22 Juli 1.1., waarbij de verordening op het beheer van het Stads Ziekenhuis na wijziging opnieuw is vastgesteld b. de raadsbesluiten d.d. 7 October 1.1. 1 tot wijziging van de gemeentebegrooting, dienst 1913 2. tot verkoop van een gedeelte sloot aan de Spanjaardslaan aan A. Broersma 3. tot overdracht van de huur der huizinge St. Jacobstraat 33 door N. Veelders aan G. Geerdink te Dokkum 4. houdende afwijking van de bepalingen van uit gifte van bouwterreinen aan het Nieuwe Kanaal, voor zoover de hoogte van zes door S. Roosma op blok VII/ te stichten huizen betreft 5. houdende vaststelling van het le suppl. kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1913 2. bericht van den heer J. Boosman, dat hij wegens vertrek genoodzaakt is ontslag als lid van den Raad te nemen 3. schrijven van het bestuur van den bond van Friesche veehandelaren, waarbij wordt overgelegd een exemplaar der statuten van dien bond en de hoop uitgesproken, dat bij zaken, waarbij de belangen van den veehandel zijn betrokken, de Raad zich den bond zal herinneren; 4. dankbetuiging van den Bond van Christelijke gemeentewerklieden afdeeling Leeuwarden, voor de den 7 October 1.1. genomen beslissing inzake de pen sioenregeling der gemeente-ambtenaren en hunne weduwen en weezen. De mededeelingen 1—4 worden voor kennisgeving aangenomen 5. adres van G. B. Deibei, alhier, om hem voor den tijd van vijf jaren het recht te verleenen, met uitsluiting van anderen den zoetwatervijver aan den Westersingel te bevisschen. Wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van afdoening; 6. alsvoren van A. Bosma, le klerk bij de Stads Bank van Leening alhier, houdende verzoek te willen bevorderen dat zijne jaarwedde, thans bedragende 500.wordt verhoogd tot het maximum. Wordt voorgesteld dit adres in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders ten fine van af doening De heer Hiemstra vraagt of het niet mogelijk is dit adres aan te houden tot de behandeling der be grooting. Spreker wil er liever nu niet over spreken, maar bij de begrooting komen toch verschillende andere zaken aan de orde. De Voorzitter antwoordt dat deze zaak bij de begrooting kan worden besproken. De verordening evenwel bepaalt een minimum en een maximum en binnen die grenzen is de bepaling van het salaris van adressant aan Burgemeester en Wethouders overge laten. Het is dus een zaak, welke geheel tot de competentie van Burgemeester en Wethouders behoort. De heer Hiemstra „in dat geval is er niets aan te doen". Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 7. alsvoren van het bestuur der vereeniging „Mid denstand" om in plaats van uitsluitend een avond- handelsschool, in deze gemeente een dag- en avond- handelsschool op te richten. Zal worden gevoegd bij de stukken die onder punt 10 aan de orde zijn gesteld; 8. adres met memorie van toelichting van de afdeeling Leeuwarden van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers, om het daarheen te leiden dat I. school 4 in haar tegenwoordigen toestand blij ve bestaan II. school 12 haar tegenwoordig karakter eveneens behoude, doch worde uitgebreid tot een vierjarigen cursus. Zal worden gevoegd bij de stukken die onder punt 10 aan de orde zijn gesteld 9. alsvoren van dezelfde afdeeling om het bedrag ad 300,tot dusver op de gemeente-begrooting beschikbaar gesteld voor schoolreisjes door leerlingen der kostelooze scholen, te verhoogen tot 800. 10. alsvoren van dezelfde afdeeling om de som van 450.op de ontwerp-begrooting voor 1914 uitgetrokken voor voeding en kleeding van behoef tige schoolkinderen, te verhoogen tot 1000. De stukken 910 zullen bij de begrooting worden behandeld; 11. amendement van de heeren H. Peletier, J. H. Berghuis, J. Boosman, D. Lautenbach en W. Fransen Jz. op het voorstel van Burgemeester en Wethouders om in beginsel te besluiten tot oprichting van een avond handelsschool met 3 jarigen cursus enz. Is als bijlage gedrukt om met het betrekkelijk prae-advies van Burgemeester en Wethouders heden bij het voorstel te worden behandeld 12. dat Burgemeester en Wethouders a. bij openbare aanbesteding hebben gegund aan M. Meijer alhier het stichten van een schoolgebouw met 13 leslokalen, 1 gymnastieklokaal en 5 kleinere lokalen op een terrein aan den Wissesdwinger, voor de som van 52,667. b. na openbare inschrijving aan W. N. L. Gortman, drukkerij „Mercurius" te Amsterdam, hebben gegund het leveren van drukwerken ten behoeve der gemeente en van hare instellingen gedurende de jaren 1914 tot en met 1918, waarvoor bij de gehouden besteding van binnen als van buiten de gemeente kon worden inge schreven. Wordt voorgesteld deze mededeeling voor kennis geving aan te nemen. De heer Zandstra wil niets zeggen naar aanleiding van de mededeeling zelf, maar wel over de wijze waarop de aanbesteding soms plaats heeft. Er doen zich toch gevallen voor dat verf- en behangerswerk in één perceel wordt aanbesteed. Hierdoor kunnen de kleine behangers niet inschrijven, omdat ze geen schilders zijn. Spreker vraagt of het niet mogelijk is het verf- en behangerswerk van elkaar te scheiden. De Voorzitter zal den wensch van den heer Zandstra overwegen. Hij wil de zaak echter eerst gaarne met

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1