il: Vergadering yan Dinsdag 25 November 1913. 1 Ill '1 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag '25 November 1913. 285 Tegenwoordig 19 leden, te weten de heeren Lau- tenbach, Fransen, Hiemstra, Berghuis, Tiemersma, Tulp, Beekhuis, Tijsma, J. Koopmans, van Messel, Peletier, Burger, Zandstra, G. W. Koopmans, Menalda, Oosterhoff, Haverschmidt, Komter en Vonck. Afwezig 5 leden, waarvan met kennisgeving de heeren Feitz, de Haan, Schoondermark en Boosman. Zonder kennisgeving de heer Wilhelmij. Eene vacature. Voorzitter: de heer mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 11 November 1.1. ge houden vergadering worden vastgesteld. II. De Voorzitter stelt voor de behandeling van de jaarweddenregeling van het onderwijzend personeel, in verband met de ongesteldheid van den heer Schoon dermark, aan te houden tot de volgende vergadering. Dienovereenkomstig wordt besloten. III. De Voorzitter deelt mede van den heer Boosman een schrijven te hebben ontvangen dat aldus eindigt: „Waar ik dus niet in de gelegenheid ben persoon lijk van U, van de leden van den Raad en van den „heer secretaris afscheid te nemen, ben ik zoo vrij „dit langs dezen weg te doen en U beleefd te ver doeken mijn hartelijken afscheidsgroet wel voor U „zeiven in ontvangst te willen nemen en aan boven vermelde heeren te willen overbrengen". Terwijl spreker zich van dezen plicht kwijt, wil hij er even aan herinneren, dat de Raad in den laatsten tijd twee leden heeft verloren, n.l. de heeren Wil helmij en Boosman. De heer Wilhelmij is den 13 Juni 1897 gekozen als lid van den Raad en heeft alzoo 16 jaren die functie bekleed. Dit feit reeds maakt het te betreuren dat hij ons heeft verlaten, daar hij zeer veel ervariDg heeft opgedaan op het gebied der gemeentezaken. Niet alleen hierom echter doet het gemis van den heer Wilhelmij ons leed, maar ook om zekere eigen schappen die hem sieren. Spreker heeft hem leeren kennen als een bijzonder accuraat man. En de enkele keeren dat spreker fungeerde als waarnemend voorzitter der gascommissie is het hem gebleken, dat de heer Wil helmij, mede door zijn jarenlang lidmaatschap dier Commissie, veel ervaring heeft gekregen van het gasbedrijf, en dat hij als zakenman dikwijls prak tische raadgevingen kon geven. De heer Boosman werd in Juli 1911 lid van den Raad. In hem hebben wij een scherpzinnig lid ver loren. Dat bleek wel uit zijn lidmaatschap der Com missie voor de reclames en zijn rapporteurschap van de verordening op den Hoofdelijken Omslag. De heer Boosman verlaat niet alleen den Raad maar ook om de meest eervolle reden de gemeente, zoodat wij hem ook als ingezetene verliezen. Spreker gelooft dat alle leden met hem zullen instemmen als hij den beiden afgetreden raadsleden veel voorspoed en een goede gezondheid in hun verder leven toewenscht. IV. Wordt medegedeeld 1. Bericht van de heeren J. Kardux en P. Attema Dz. dat zij de benoeming onderscheidenlijk tot lid der commissie van toezicht op het Lager Onderwijs en tot lid der commissie van administratie der Stads bank van Leening aannemen. Wordt voor kennisgeving aangenomen '2. aanbeveling van curatoren van het gymnasium voor de benoeming van een lid van hun college, ter voorziening in de vacature, te ontstaan door periodieke aftreding van mr. W. Kolff: 1. Mr. W. Kolff; 2. Mr. C. B. Menalda en 3. Mr. P. C. J. A. Boeles. Zal in eene volgende vergadering worden behandeld 3. adres van de Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid in Nederland en van de Vereeniging tot bevordering van dat onderwijs in de provinciën Groningen, Friesland, Drente en Overijssel, houdende verzoek in de salarisregeling voor de onderwijzers en onderwijzeressen in deze gemeente de bepaling op te nemen, dat voor het bezit van het diploma handenarbeid eene extra verhooging wordt toegekend en om de invoering van den handenarbeid in de lagere school te willen bevorderen. Wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies; 4. adres van het bestuur der afdeeling Leeuwarden e.o. van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers, waarbij wordt verzocht in verband met de besprekingen in de raadsvergadering van 11 November 1.1. omtrent de ontwerp-verordening regelende de jaarwedden van het onderwijzend personeel bij het openbaar lager onder wijs alhier, kennis te willen nemen van de bijbehoorende memorie van toelichting, waarin op een enkele zoo genaamde onjuistheid, in die discussie geuit, wordt gewezen en het standpunt van de afdeeling betref fende sommige punten nader wordt uiteengezet. Zal bij de betrekkelijke stukken worden gevoegd. 5. voorstel van Burgemeester en Wethouders hou dende mededeelingen omtrent den stand van zaken met betrekking tot de Kabelmaatschappij Gebied Leeuwarden en voorts om hen te machtigen I. in zooverre met wijziging van punt II van het raadsbesluit van 12 Augustus 1913 in het kapitaal van de op te richten naamlooze vennootschap Kabel maatschappij Gebied Leeewarden deel te nemen tot een bedrag van 45000. II. de krachtens raadsbesluit van 2 April 1912 no. 115r/51 tusschen Leeuwarden en Menaldumadeel gesloten overeenkomst tot levering van electriciteit ten behoeve van het electriciteitbedrijf van laatstge noemde gemeente te ontbinden met ingang van den dag, waarop de levering door de Kabelmaatschappij Gebied Leeuwarden wordt overgenomen. Is gedrukt als bijlage 51 tot het raadsverslag en bij de leden rondgezonden om nog heden te worden behandeld. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 6. amendementen van de heeren L. Zandstra, P. Hiemstra en H. Tiemersma, P. A. de Haan en S. Tulp Sz. en van den heer H. Peletier, op het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot herziening der verordening tot regeling der jaar wedden enz. van het onderwijzend personeel aan de scholen voor openbaar lager onderwijs te Leeuwarden. Zijn gedrukt als bijlage no. 50 tot het verslag van 's Raads handelingen en bij de leden rondgezonden. Zullen worden behandeld bij de stukken, die heden onder punt 2 aan de orde waren gesteld. 7. rapport van de commissie voor de reclames omtrent bezwaarschriften in eersten aanleg tegen aanslagen in den Hoofdelijken Omslag, dienst 1913. Heeft ter visie gelegen om nog heden te worden behandeld. 8. dat Burgemeester en Wethouders I. bij openbare aanbesteding ten behoeve van de Stadsreiniging hebben gegund de levering van a. 1.000.000 K.G. fijn turfstrooisel aan The Griendts- veen Moss Litter Company Ld. te Rotterdam voor 87.48,— per 10.000 K.G.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1