Vergadering va» Dinsdag 14 Spiil 1921. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 14 April 1925. 95 Tegenwoordig 25 leden, te weten: de heeren Dijkstra, Lautenbach, O. F. de Vries, H. de Boer, Wölcken, K. de Boer, Fransen, Visser, Tiemersma, mevrouw Buisman Blok Wijbrandi, de heeren Van der Veen, Van der Laan, Cohen, Botke, Oosterhoff, Hooiring, Koopmans, Muller, Weima, Hofstra, Van der Schoot, IJ. de Vries, B. Mole naar, Westra en Beekhuis. Afwezig 2 leden, waarvan met kennisgeving de heer M. Molenaar, zonder kennisgeving de heer Scheltema. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. I. De verslagen der vergaderingen van 27 januari en 10 Februari 1925 worden onveranderd vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. dat Gedeputeerde Staten a. hebben goedgekeurd de raadsbesluiten d.d. 24 Februari 1.1. tot instellen van een bloemenmarkt op Hemelvaartsdag en een Zaterdagavondmarkt in de ge meente, d.d. 10 Maart 1.1. tot uitgifte van bouwterrein in erfpacht aan J. C. Nicolai, en tot aankoop van 16 houten woningen en 2 houten barakken van het Rijk en d.d. 24 Maart tot aankoop van een perceel tuingrond aan den Weg naar Cambuur van S. j. Meinardy; b. voor kennisgeving hebben aangenomen het raads besluit d.d. 24 Februari/10 Maart 1.1. tot wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen van den Raad; c. de ontvangst hebben bericht van het raadsbesluit van 24 Maart 1.1. tot wijziging der verordening tot voor ziening tegen en bij brand; 2. rapporten omtrent de opneming der kassen van het gemeentelijk woningbedrijf, het gemeentelijk elec- triciteitbedrijf en de gemeentelijke gasfabriek; 3. proces-verbaal van de opneming van de boeken en kas van den gemeente-ontvanger. De punten sub 13 worden voor kennisgeving aan genomen. 4. verzoeken van H. Wierda, alhier, en Th. van der Werf te Huizum, om vergunning te verkenen tot het respectievelijk ten behoeve van den motordienst op Heerenveen aan den Oostergrachtswal en van den stoombootdienst aan den Nieuweweg tijdelijk plaatsen van houten kantoortjes. Worden als ongezegeld ter zijde gelegd. 5. schrijven van Burgemeester en Wethouders hou dende mededeeling van den door dat college aan Gede puteerde Staten gerichten brief omtrent grenswijziging tusschen Leeuwarden en Leeuwarderadeel (bijl. no. 16). Wordt voor kennisgeving aangenomen. 6. brieven van het bestuur der Arbeiders Woning- bouwvereeniging „Beter Wonen" om bouwterrein aan die vereeniging te willen afstaan voor den bouw van goedkoopere arbeiderswoningen volgens daarbij over gelegde plannen en om de gemeente garant te verklaren voor rente en aflossing van de daarvoor aan te gane geldleening. Wordt voorgesteld deze brieven in handen van Bur gemeester en Wethouders te stellen om prae-advies. De beraadslagingen worden geopend. De heer Muller zou naar aanleiding van het feit dat de geldschieter voor deze zaak tot 31 Mei garant blijft voor zijn bod, willen vragen of niet de mogelijkheid be staat dat het college toezegt in de volgende raadsver gadering prae-advies te zullen uitbrengen. De Voorzitter doet, zooals hij den vorigen keer al heeft gezegd, geen toezeggingen meer dat iets de vol gende raadsvergadering zal gebeuren, maar Burge meester en Wethouders zullen zeer zeker met dien ter mijn rekening houden. De heer Muller vraagt dan of, wanneer het bezwaarlijk voor Burgemeester en Wethouders mocht zijn om direct over het geheele plan prae-advies uit te brengen, het dan niet mogelijk is dit eerst te doen over punt 3, dat betreft de garantie van het geld. De rest zal, natuurlijk behoudens kleine wijzigingen, wel worden goedgekeurd, maar een principieele beslissing omtrent punt 3 zou de vereeniging zeer op prijs stellen. De Voorzitter: Mag ik U opmerken dat er voor 31 Mei nog 3 raadsvergaderingen komen? De heer Muller: Maar het college van Gedeputeerde Staten komt ook nog. De Voorzitter: We zullen heusch rekening houden met dien termijn, dat willen we U wel toezeggen. De heer Muller: Dank U. De beraadslagingen worden gesloten. De brieven worden in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om prae-advies. 7. schrijven van de Kamer van Koophandel en Fa brieken waarbij worden ingezonden begrootingen en teekeningen van de demping van de grachten langs de Waeze, Kelders en Voorstreek. Wordt bij de desbetreffende stukken gevoegd. 8. dat Burgemeester en Wethouders na gehouden openbare aanbesteding hebben gegund de levering van 500 zinken deksels ten behoeve der gemeente-reiniging aan C. W. van der Hoop te Holwerd voor 184. Wordt voor kennisgeving aangenomen. III. Wordt overgegaan tot behandeling van de voor heden op den oproepingsbrief vermelde punten. 1 Agenda no. 2). Benoeming van een onderwijzeres in de handwerken aan de school voor U. L. O., ge meenteschool no. 4 (vac. mej. A. H. van der Kolk). Met algemeene stemmen wordt, overeenkomstig de voordracht van Burgemeester en Wethouders, benoemd mej. M. van der Meer, tijdelijk onderwijzeres in de hand werken aan die school, en op wachtgeld gestelde onder wijzeres in de handwerken aan de opgeheven gemeente school no. 3. 2 (Agenda no. 2a). Benoeming van een lid der Commissie van 'i'oezicht op het Lager Onderwijs, vaca ture H. de Boer. De aanbeveling der Commissie luidt als volgt Jac. B. de Vries, Van Sijtzemastraat 14; B. Kooistra, Van Heemstrastraat 3; W. J'eelof, Van Asbeckstraat 17. Wordt benoemd Jac. B. de Vries met 21 stemmen en 1 stem op Kooistra en Jeelof ieder, terwijl 2 biljetten blanco zijn ingeleverd. 3 (Agenda no. 3). Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overneming in eigendom van stoepen voor panden in de St. Jacobsstraat. Dit voorstel luidt als volgt In Uwe vergadering van 27 Mei 1924 werd door LI besloten om eenige stoepen langs de St. Jacobsstraat in

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1925 | | pagina 1