Veigadeig van Dinsdag 23 April 1921. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 28 April 1925. 103 Tegenwoordig 25 leden, te weten: de heeren Visser, Dijkstra, H. de Boer, O. F. de Vries, Tiemersma, Lau- tenbach, Van der Veen, Fransen, Muller, Botke, Koop- mans, Wölcken, Westra, Van der Schoot, Weima, Hof- stra, Oosterhoff, Scheltema, IJ. de Vries, Van der Laan, Hooiring, mevrouw Buisman-Blok Wijbrandi, de heeren B. Molenaar, Cohen en Beekhuis. Afwezig, met kennisgeving, 2 leden, de heeren M. Molenaar en K. de Boer. Voorzitter de heer Jhr. Mr. j. M. van Beyma, Burgemeester. I. (aan de agenda toegevoegd.) De verslagen der vergaderingen van 24 Februari en 10 Maart 1925 worden onveranderd vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. dankbetuiging van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden, voor de gelukwenschen hem bij zijn verjaardag op 19 April 1.1. namens het ge meentebestuur aangeboden 2. dat bij Koninklijk besluit van 28 Maart 1.1. no. 11 zijn goedgekeurd het raadsbesluit van den 14 October 1924 tot heffing van schoolgeld voor het onderwijs aan de gemeentelijke bewaarscholen en dat van den 24 Februari 1.1. tot wijziging der verordening tot het heffen van markt- en staangeld (gemeenteblad 1922 no. 2) 3. rapport omtrent het opnemen van de kas der gemeentelijke gasfabriek De mededeelingen sub 13 worden voor kennis geving aangenomen. 4. adres van Tj. de Vries, alhier, om hem een ge deelte van het plantsoen nabij het Zuiderplein in gebruik af te staan voor de stichting van een wachthuisje Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om prae-advies. 5. dat in het voorstel van Burgemeester en Wethou ders d.d. 12 Februari 1925, hetwelk aanleiding gaf tot het raadsbesluit van den 10 Maart 1.1., abusief is vermeld dat S. Dikmans geen gevolg had gegeven aan de uit- noodiging tot betaling van het verschuldigde wegens overdracht aan de gemeente van de Korte Noorderstraat, voorzooveel betreft het perceel no. 141, dat hem of zijne weduwe nimmer heeft toebehoord, terwijl het verschul digde voor haar perceel Korte Noorderstraat no. 123 overeenkomstig de voorschriften werd betaald Wordt voor kennisgeving aangenomen. III. Wordt overgegaan tot behandeling van de voor heden op den oproepingsbrief vermelde punten. 1 (Agenda no. 2). Benoeming van een lid van den Raad van Beheer der N. V. Intercommunale Water leiding gebied Leeuwarden, wegens periodieke aftreding van den heer Mr. M. Koopmans. Uitgebracht worden: op den heer Koopmans 4, op den heer Ij. de Vries 8, op den heer Cohen 11 stemmen en op den heer Wölcken 1 stem, terwijl 1 biljet blanco is ingeleverd. Geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan, waarbij wordt benoemd de heer Cohen met 17 stemmen en 8 stemmen op den heer IJ. de Vries. 2 (Agenda no. 3). Benoeming van een bestuurslid der Woningvereeniging Leeuwarden, daarin vertegen woordigende de gemeente, wegens periodieke aftreding van den heer L. W. Sillevis. Met algemeene stemmen wordt benoemd de heer L. W. Sillevis, voornoemd. 3 (Agenda no. 4). Benoeming van twee stadsartsen, in verband met het afloopen van den termijn van be noeming van de stadsartsen W. F. J. Uffelie en Dr. H. R. Gerbrandy. Het betreffende voorstel van Burgemeester en Wet houders luidt als volgt Van den stads-arts W. F. J. Uffelie kwam bij U in het hierbij overgelegd adres d.d. 25 Maart 1.1., waarbij hij verzoekt hem weder als zoodanig te benoemen. Inge volge art. 2, 2e lid, der betrekkelijke verordening (gemeenteblad 1919 no. 26) worden de stads-artsen, behoudens de Geneesheer-Directeur van het Stads ziekenhuis, door U voor den tijd van drie jaren be noemd. De heer Uffelie zou thans zijne benoeming voor onbepaalden tijd willen zien bepaald om redenen van praktischen aard meenen wij U evenwel daartoe geen voorstel te moeten doen, omdat een wijziging van het betrekkelijk artikel, die hiertoe de gelegenheid zou moeten verschaffen, ons met de Voogden der Stads- Armenkamer, wier advies wij hierbij overleggen, niet wenschelijk voorkomt. Wij doen U dus het voorstel den heer W. F. J. Uffelie, arts alhier, gerekend met ingang van 1 April 1925, wederom voor den tijd van drie jaren te benoemen tot arts, belast met de genees- en heelkundige behandeling van behoeftigen in de gemeente en tevens als zoodanig, eveneens overeenkomstig het advies van Voogden der Stads-Armenkamer, den heer dr. H. R. Gerbrandy, arts alhier, gerekend met ingang van den dag volgende op dien waarop de duur van het vorig tijdvak zijner be noeming eindigde. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders worden benoemd de heer W. F. J. Uffelie met algemeene- en de heer Dr. H. R. Gerbrandy met 24 stemmen. 4 (Agenda no. 5). Voorstellen van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan a. J. en H. Hettema (tusschen Schoppershofstraat en Kalverstraat) b. S. van der Kaars aan den weg naar het Nieuwe Aschland Greunsweg) c. G. de Wilde en A. Winters (Engelschestraat). Deze voorstellen luiden ais volgt a. Bij schrijven d.d. 23 Februari 1925, nader aangevuld bij schrijven van 17 Maart 1925, richtten de heeren J. Hettema en H. Hettema, alhier, tot ons het verzoek om hun een perceel bouwterrein tusschen de Schoppershof straat en de Kalverstraat in erfpacht af te staan. Het door de adressanten bedoelde terrein maakt een ge deelte uit van het perceel kadastraal bekend gemeente Leeuwarden sectie F no. 3437. Wij hebben de adres santen met de gebruikelijke voorwaarden in kennis gesteld en van hen bericht ontvangen, dat zij deze aan vaarden. De canon zal worden berekend naar een grond waarde van 7.50 per M2., welk bedrag voldoende moet worden geacht. De Directeur der gemeentewerken kan zich met dezen afstand in erfpacht vereenigen. Onder overlegging van de stukken geven wij U in overweging te besluiten aan J. Hettema en H. Hettema, alhier, tot 31 Decem ber 1990 in erfpacht af te staan een noordwestelijk gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Leeuwarden sectie F no. 3437, begrensd ten zuidoosten

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1925 | | pagina 1