Vergaderino van Dinsdag 12 Mel 1921. yv t <v Op voorstel van den Voorzitter wordt de openbare behandeling van dit punt voorafgegaan door een beslo ten zitting. Na heropening der openbare vergadering deelt de Voorzitter mede dat Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de besprekingen, die er in de geheime vergadering zijn geweest, voorstellen dit punt tot de volgende vergadering aan te houden. Dienovereenkomstig wordt met algemeene stemmen besloten. Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 12 Mei 1925. 109 Tegenwoordig 24 leden, te weten: de heeren O. F. de Vries, Fransen, Muller, Lautenbach, Van der Laan, Dijkstra, Wölcken, H. de Boer, mevrouw Buisman Blok Wijbrandi, de heeren Cohen, Scheltema, K. de Boer, Van der Veen, Hooiring, Tiemersma, B. Molenaar, Hofstra, Van der Schoot, Oosterhoff, Visser, IJ. de Vries, Westra, Botke en Beekhuis. Afwezig, met kennisgeving, 3 leden, de heeren Koop- mans, M. Molenaar en Weiina. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. 1. Wordt medegedeeld 1. dankbetuiging voor de gelukwenschen namens het Gemeentebestuur en de burgerij aan H. M. de Koningin aangeboden bij gelegenheid van de herden king van den geboortedag van Hare Koninklijke Hoog heid Prinses Juliana; 2. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de raadsbesluiten van den 14 April 1.1. tot aankoop van een perceel bouwterrein aan de Fonteinstraat van de wo- ningvereeniging „Leeuwarden" en tot verkoop van een gedeelte van de Wissessteeg aan D. Kalina; 3. grafische voorstelling betreffende het calorisch effect en de samenstelling van het lichtgas der gemeen telijke gasfabriek, bijgewerkt tot 19 April 1925; 4. dat Burgemeester en Wethouders hebben ge gund a. bij openbare aanbesteding den bouw van drie transformator/wisjes ten behoeve van het gemeentelijk electriciteitbedrijf aan A. Smit en S. Brandenburg, al hier, voor 3360. b. bij openbare inschrijving de huur van grasgewas en wel aan 5. van der Meulen, perceel 1 voor 12.perceel 5 voor 4.beide voor het tijdvak van 1 Mei 1925 tot 15 October 1925 en perceel 7 voor 22.per seizoen voor het tijdvak van 1 Mei 1925 tot 15 October 1927; M. en A. Poelsma perceel 2 voor 577.75 voor het tijdvak van 1 Mei 1925 tot 15 October 1925; J. Niemendal perceel 3 voor 125.15 voor het tijdvak van 1 Mei tot 15 October 1925; B. Wiebenga perceel 4 voor 45.05 en perceel 6 voor 75.06 voor het tijdvak van 1 Mei 1925 tot 15 October 1925; W. Miedema perceel 8 onderdeel B voor 35.per seizoen gedurende het tijdvak van 1 Mei 1925 tot 15 October 1927; K. Wagenaar perceel 8 onderdeel C voor 15.per seizoen gedurende het tijdvak van 1 Mei 1925 tot 15 October 1927; c. de pacht van het recht tot het aanbrengen van electrische lichtreclameapparaten aan zes lichtmasten of -palen in de gemeente voor den tijd van drie jaar, in gaande 1 Juni 1925, aan S. Bouman voor 300.per jaar. De mededeelingen sub 14 worden voor kennisge ving aangenomen. II. Wordt overgegaan tot behandeling van de voor heden op den oproepingsbrief vermelde punten. 1 (Agenda no. 2). Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van het verslag betreffende de wijze, waarop het op de gemeente-begrooting voor 1924 toegestaan bedrag voor het in artikel 36 der Leerplichtwet omschreven doel is besteed. De beraadslagingen worden geopend. De heer IJ. de Vries zegt dat de Raad deze post wel zal moeten goedkeuren, maar omtrent de wijze waarop de uitdeeling is gehouden zou spreker wel een paar opmerkingen willen maken. Hij hoopt dat daar tenminste eenige rekening mee zal worden gehouden en zou er gaarne de aandacht van den wethouder van Onderwijs op willen vestigen dat de eenheidsprijs bij de verschil lende scholen zoo enorm verschilt, dat die is bij de laagste 6.en zooveel per leerling en bij de hoogste 14.Bij de verschillende scholen zijn de prijzen die men voor de boter en de kaas besteedt zeer verschillend. Alen heeft kaas gekocht van 60 cent per pond, wat toch 40 plus is, maar ook van 80 en 85 cent per pond, wat volvette kaas is en die, naar het spreker voorkomt, nog niet eens door burgermenschen wordt gebruikt. Ten op zichte van de uitvoering en toepassing is dan ook wel te bezuinigen, zoo, dat de eenheidsprijs van de eene school niet meer dan het dubbele bedraagt dan die van de andere. Spreker meent dat hierin verandering moet worden gebracht. Hij zal nie.t op een cent zien, maar het moet toch gewijzigd worden. Het schijnt dat de zaak thans is overgelaten aan de uitvoerders, zonder toezicht van de gemeente waar wordt gekocht en wat wordt gekocht. Den heer H. de Boer (wethouder) is het ook opge vallen dat er nog al eenig verschil is bij de verschillende scholen. Dit verslag gaat over het jaar 19241925. Dat er hier bezuinigd zal moeten worden gelooft spreker niet, maar wel zal men moeten trachten een beetje meer eenheid te krijgen, die meening is spreker ook toege daan. Spreker wil graag namens zichzelf en hij meent ook wel namens het geheele college toezeggen dat daar aan aandacht zal worden geschonken. De beraadslagingen worden gesloten. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. Den heer K. de Boer is het zoopas ontgaan toen de Voorzitter bij de mededeelingen voorlas de gunning van de lichtreclames. Spreker vraagt daarover nog een paar woorden te mogen zeggen. De Voorzitter: Als de Raad er geen bezwaar tegen heeft, mij best. De Raad heeft hiertegen geen bezwaar. De beraadslagingen over punt 4c der mededeelingen (I) worden geopend. De heer K. de Boer weet niet of het doen plaatsen van lichtreclames alleen een zaak van Burgemeester en Wethouders is of dat het ook een zaak van den Raad is, maar dat kan op het oogenblik niet meer beslist worden, omdat de plaatsing reeds is gegund. Toch wil spreker zijn spijt uitdrukken dat ook onze stad voortaan ont sierd zal worden door lichtreclames. Tot nog toe vorm den wij hier in dat opzicht een eiland in zee, was dat hier nog niet doorgedrongen. Het begin is er nu, maar nu dat er is hoopt spreker ook dat het bij dat begin blijft. De steden worden over het algemeen ontsierd door lichtreclames en het zal ook niet tot de versiering van onze stad bijdragen, wanneer die hier worden ge plaatst. Spreker hoopt daarom dat het bij deze vier zal blijven. De Voorzitter wil daar wel even op antwoorden. Op de vraag wie ten slotte deze lichtreclames in de hand heeft kan hij antwoorden dat deze zaak is gegund door Burgemeester en Wethouders en dat dezen er ook over hebben gesproken dat de reclames zoo moeten zijn dat zij geen wanstaltige gedaante aannemen. Spreker wil

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1925 | | pagina 1