m Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 14 Juli 1925. 173 Versadering van Dinsdag 14 Juli 1925. Tegenwoordig 24 leden, te weten: de heeren Lauten- bach, Dijkstra, H. de Boer, Visser, Tiemersma, O. F. de Vries, Van der Laan, Fransen, Hofstra, Van der Schoot, Koopmans, Hooiring, Scheltema, Van der Veen, IJ. de Vries, Cohen, Wölcken, Muller, Weiina, Beekhuis, Oos- terhoff, Westra, B. Molenaar en K. de Boer. Afwezig drie leden, waarvan met kennisgeving mevrouw BuismanBlok Wijbrandi en de heer Botke, zonder kennisgeving de heer M. Molenaar. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. I. Het verslag der vergadering van 12 Mei 1925 wordt onveranderd vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. adres van H. Tolman om hem van gemeentewege een subsidie te verleenen voor de instandhouding, even tueel uitbreiding van de door hem geëxploiteerde Leeu warder Autobus-onderneming (L. A. B. O.). Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om prae-advies. 2. adres van het bestuur der Leeuwarder School- vereeniging om gelden toe te staan voor het inrichten van twee slöjdlokalen, één in de jongensschool en één in de meisjesschool en het aanschaffen van leermiddelen voor eerste inrichting. De Voorzitter deelt mee dat Burgemeester en Wet houders voorstellen te besluiten conform dit verzoek. Een dergelijk verzoek is eigenlijk meer een formaliteit en wordt alleen gedaan omdat in de wet staat dat het gevraagd moet worden. Ten slotte wordt echter in nader overleg met Burgemeester en Wethouders vastgesteld wat eventueel noodig zal zijn. De Raad zal er wel geen bezwaar tegen hebben dat Burgemeester en Wethouders over deze t'ormeele kwestie geen prae-advies uitbrengen. Met algemeene stemmen wordt besloten conform het verzoek. 3. adres van het bestuur der Roomsch-Katholieke bijzondere lagere school voor jongens, genaamd Juliana- schoo! (Tweebaksmarkt), om gelden uit de gemeente kas toe te staan voor het aanbrengen van wijzigingen in privaten en closets in die school. Het prae-advies van Burgemeester en Wethouders komt voor onder punt 6 der agenda voor heden. 4. adres van den voorzitter en den secretaris van den Bond van Mobilisatie-slachtoffers om subsidie voor lotsverbetering aan invalide oud-gemobiliseerden en hunne weduwen en weezen. Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om prae-advies. 5. adres van Th. Hoogterp en J. Reinsma, alhier, mede namens andere belanghebbenden, betreffende ver betering der bestrating op Werkmanslust en het aah- brengen van een betere verlichting aldaar. Wordt voorgesteld dit adres in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders ter afdoening. De beraadslagingen worden geopend. De heer Muller heeft er niets geen bezwaar tegen dat dit adres ter afdoening in handen van Burgemeester en Wethouders wordt gesteld, maar zou er toch wel bij bij het college op willen aandringen om daar, waar men de verschillende straten nu heeft overgedragen en het geld heeft betaald, zoo langzamerhand ook met de uit voering van het beter maken der straten een begin te maken. De toestand op Werkmanslust, waar spreker van morgen nog even is geweest, is inderdaad treurig; waar daar heelemaal geen verlichting is in die nauwe straten, dient daar voor den winter noodig in het mid den van iedere straat een lantaarn te worden geplaatst. Spreker zou er graag de aandacht van Burgemeester en Wethouders voor willen vragen om dat zoo spoedig mogelijk in orde te maken. De Voorzitter zegt dat Burgemeester en Wethouders hieromtrent graag hun volle attentie willen toezeggen. De beraadslagingen worden gesloten. Het adres wordt in handen van Burgemeester en Wet houders gesteld ter afdoening. i 6. dat Burgemeester en Wethouders bij openbare aanbesteding hebben gegund de levering van 244000 stuks baggelaar en 47500 stuks lange turf aan J. Ooster hof, alhier, onderscheidenlijk voor 0.71 en 0.81 per 100. Wordt voor kennisgeving aangenomen. III. De Voorzitter zou aan de orde willen stellen een Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijzi ging der verordening op de marktpolitie tegen welk voorstel de Raad wel geen bezwaar zal heb ben. Toen eenigen tijd geleden een wijziging van deze verordening is behandeld, is daarbij, door toevoeging van een vijfde lid aan art. 33, verboden „met waren, voor den verkoop waarvan vaste staanplaatsen door Burgemeester en Wethouders worden verpacht, in de naaste omgeving dier plaatsen te venten". Er is echter bij deze wijziging vergeten overtreding van dit verbod strafbaar te stellen; toen dan ook onlangs tegen iemand proces-verbaal is opgemaakt is deze man ontslagen van rechtsvervolging, omdat in art. 37 wel een paar andere overtredingen, genoemd onder art. 33, zijn strafbaar gesteld, maar is vergeten de in art. 33 sub 5 vermelde overtreding strafbaar te stellen. Het is daarom dat Burgemeester en Wethouders thans voor stellen het navolgende besluit te nemen „Na de tweede zinsnede wordt in art. 37 een nieuwe zinsnede ingevoegd, luidende „die van art. 33 sub 5° met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden;" Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. IV. De Voorzitter deelt nog mede dat van den heer Van der Laan een interpellatie is ingekomen omtrent het politieverblijf op het kermisterrein. Spreker stelt voor om deze interpellatie na afhandeling van de punten der agenda aan de orde te stellen. Dienovereenkomstig wordt besloten. V. Wordt overgegaan tot behandeling van de voor heden op den oproepingsbrief vermelde punten. 1 (Agenda no. 2). Voorstel van Burgemeester en Wethouders inzake de verlaging van het getal leden der commissie tot wering van schoolverzuim en benoe ming van leden dier commissie in verband met hunne periodieke aftreding. Dit voorstel luidt als volgt In overeenstemming met het advies van de Commissie tot wering van schoolverzuim, d.d. 25 Juni j.L, hebben wij de eer U a. voor te stellen te besluiten dat, in zooverre met wijziging van Uw besluit van 9 October 1923, no.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1925 | | pagina 1