41 Verpliriiig vao Dinsdao 28 Juli 1925. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 28 Juli 1925. 189 Tegenwoordig 25 leden, te weten: de heeren Lauten- bach, Van der Laan, H. de Boer, O. F. de Vries, Fransen, Dijkstra, Beekhuis, Hofstra, K. de Boer, Visser, Tie- mersma, Muller, Koopmans, Hooiring, Van der Veen, Ij. de Vries, Botke, Weima, Scheltema, Westra, M. Mo lenaar, Wölcken, Cohen, B. Molenaar en mevrouw Buis manBlok Wijbrandi. Afwezig, zonder kennisgeving, 2 leden, de heeren Oosterhoff en Van der Schoot. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. De Voorzitter wenscht den heer M. Molenaar, van ziekte hersteld, geluk met zijn terugkeer in den Raad. 1. Wordt medegedeeld 1. dat bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1925, no. 50, tot 1 November e.k. is goedgekeurd het raadsbesluit d.d. 28 October 1924 tot vaststelling eener verordening tot heffing van schoolgeld voor het onderwijs aan de lagere avondhandelsschool. Wordt voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter deelt naar aanleiding van deze beschik king mede dat, teneinde met de heffing te kunnen voort gaan, vóór gemelden datum de verordening opnieuw dient te worden vastgesteld. Eenige wijziging wordt niet noodig geacht en ook de verordening op de invordering kan onveranderd blijven gelden. Door Burgemeester en Wethouders wordt daarom voorgesteld te besluiten om opnieuw vast te stellen met ingang van 1 November 1925 de verordening tot het heffen van schoolgeld voor het onderwijs aan de lagere avondhandelsschool, zooals die is vastgesteld bij raadsbesluit van 28 October 1924, no. 394R/230. Dienovereenkomstig wordt met algemeene stemmen besloten. 2. dat Gedeputeerde Staten a hebben goedgekeurd de raadsbesluiten d.d. 30 Juni 1.1. tot afstand van bouwterrein aan de Bernhardus Bumastraat aan G. Giezen en P. Mook en tot het in stellen van een rechtsvordering tegen W. Zondervan en S. Bouwer tot ontruiming met betaling der achterstal lige huur van gemeentewoningen; b. de ontvangst hebben bericht van een afschrift van het raadsbesluit d.d. 14 Juli 1.1. tot wijziging der veror dening op de Martkpolitie. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 3. adres van W. Hogeboom, alhier, houdende ver zoek om herstelling van schade, aan zijn perceel Ooster- grachtswal hoek Wijbrand de Geeststraat toegebracht tengevolge van het heiwerk voor de fundeering der Oos- terbrug. Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om prae-advies. 4. dat Burgemeester en Wethouders na gehouden openbare aanbesteding hebben gegund het verrichten van verfwerken aan gemeentegebouwen, en wel perceelen 2 en 4 aan S. Giezen, alhier, resp. voor 686.— en 528.—; perceel 3 aan O. Bajema, alhier, voor 395. perceel 5 aan de N. V. Vereenigde Schildersbedrijven voorheen Wits en Zonen, voor 146. perceel 7 aan A. van der Veen, alhier, voor 179. 5. dat het in het voornemen ligt, onvoorziene ge vallen van spoedeischenden aard voorbehouden, in Augustus slechts één vergadering uit te schrijven en wel op Dinsdag den 18den. De daaropvolgende is weder de gewone vergadering, in September Dinsdag den 8sten en zoo vervolgens. De mededeelingen sub 4 en 5 worden voor kennis geving aangenomen. II. Wordt overgegaan tot behandeling van de voor heden op den oproepingsbrief vermelde punten. (Agenda no. 2). Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan mej. R. Douma, A. de Buck en A. W. Dannenberg eervol ontslag te verkenen onder scheidenlijk als tijdelijk leerares in de geschiedenis, tijdelijk leeraar in de natuurlijke historie en tijdelijk leeraar in het Duitsch aan de gemeentelijke Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus en daarop aan sluitende hoogere handelsschool met 2-jarigen cursus. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 2 (Agenda no. 3). Benoeming aan de gemeentelijke hoogere burgerschool met 3-jarigen cursus en daarop aansluitende hoogere handelsschool met 2-jarigen cursus van tijdelijke leeraren in aardrijkskunde, natuurkunde en Duitsche taal. De aanbevelingen luiden als volgt a. uiterlijk tot het einde van den cursus 1925/1926 van een leeraar 1. in aardrijkskunde J. Jansma; 2. in natuurkunde R. Palsma, thans reeds tijdelijk als zoodanig werkzaam; b. tijdelijk en tot wederopzeggens toe, uiterlijk tot het einde van den cursus 1925/1926 van een leeraar in de Duitsche taal G. Dijkstra, thans reeds tijdelijk als zoodanig werk zaam. Met algemeene stemmen worden benoemd a. sub 1 J. Jansma; sub 2 R. Palsma; b. G. Dijkstra. 3 (Agenda no. 4). Benoeming aan de school van Middelbaar Onderwijs voor Meisjes van tijdelijke leeraren leeraressenin de geschiedenis, de wiskunde, de Fransche taal, de Duitsche taal en de handelswetenschappen. De aanbevelingen luiden als volgt a. voor een leeraar in de geschiedenis 1. C. J. Guibal, onderwijzer aan eene openbare la gere school te Groningen; 2. W. Dijkstra te Oranjewoud; 3. A. Sjouw, tijdelijk leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te Leeuwarden; b. voor een leerares in de wiskunde 1. mej. D. M. Nieubuur te Utrecht; 2. mej. E. A. S. van Bijlert te Wageningen; 3. mej. J. Pino, tijdelijk leerares aan een hoogere burgerschool te Amsterdam; c. voor een leerares in de Fransche taal en letter kunde 1. mej. J. M. Blom te Haarlem; 2. mej. J. C. Weevers Stous, leerares aan het gym nasium te Sneek; 3. mej. L. Jonker te Groningen; d. voor een leerares (leeraar) in de Duitsche taal en letterkunde 1. mej. C. J. A. Folkertsma, onderwijzeres aan de school voor uitgebreid lager onderwijs te Huizum; 2. A. W. Dannenberg, tijdelijk leeraar aan de ge meentelijke hoogere burger- en hoogere handels school, alhier; e. voor een leerares in de handelswetenschappen mej. de Vries, leerares aan de handelsavondschool te Harlingen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1925 | | pagina 1