ïsigafaing van Dinsdag 18 Augustus 1921. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 18 Augustus 1925. 199 Tegenwoordig 24 leden, te weten: de heeren H. de Boer, Visser, Wölcken, Dijkstra, Lautenbach, M. Mole naar, Van der Laan, Fransen, Oosterhoff, Muller, Tie- mersma, Van der Veen, Scheltema, Botke, K. de Boer, B. Molenaar, O. F. de Vries, Van der Schoot, mevrouw BuismanBlok Wijbrandi, de heeren Weima, Hooiring, IJ. de Vries, Beekhuis en Westra. Afwezig 3 leden, waarvan met kennisgeving de heeren Cohen en Koopmans, zonder kennisgeving de heer Hofstra. Voorzitter: de heer Mr. C. Beekhuis, Wethouder. I. De Voorzitter: Wij allen verkeeren nog onder den indruk van de ont zettende ramp, die een deel van ons vaderland heeft geteisterd. Het kost ons, aan wie het onheil is voorbij gegaan, moeite ons in te denken in den toestand waarin zij moeten verkeeren, die in minder dan een kwartier tijd dierbare verwanten zagen omkomen, huizen zagen instorten, have en goed zagen verwoest. Ooggetuigen zeggen, dat de aangerichte verwoesting alle beschrijving te boven gaat en dat hetgeen de cou ranten daaromtrent vermelden nog verre beneden de werkelijkheid blijft. Het is een nationale ramp, die het onweer van 10 Augustus 1925 over Nederland heeft gebracht. De om vang daarvan maakt, dat wij haar voelen als aan geheel Nederland toegebracht. Vandaar, dat ieder Nederlander zich geroepen voelt om naar vermogen bij te dragen, om althans de financieele nadeelen van hen die rechtstreeks zijn getroffen zooveel mogelijk te beperken. Nederland heeft een goeden naam, tot ver over de grenzen, wegens de naastenliefde zijner ingezetenen, en Friesland staat in dezen niet achter bij de andere pro vinciën, zoodat ik niet twijfel of ook hier zal men met milde hand willen helpen om den nood te lenigen. Evenals in alle zaken, hangt het ook in dezen van eene goede leiding af om de hulp zoo goed mogelijk tot haar recht te doen komen. Daarom heb ik, als loco-burgemeester, met mede werking van eenige heeren, die zich spontaan tot een voorloopig comité hadden gevormd, eenige dames en heeren uitgenoodigd zitting te nemen in een steun comité, dat eene schaal-collecte hier ter stede zal orga- niseeren en dat daarna zal beslissen op welke wijze de ingezamelde gelden op de meest doelmatige wijze zullen worden besteed. Die uitnoodigingen zijn reeds verzonden en dus rest mij thans alleen nog van deze plaats alle ingezetenen onzer gemeente op te wekken in ruime mate hunne giften te willen geven in de schaalcollecte, die, naar het voornemen bestaat, a.s. Maandag zal worden gehouden. II. Het verslag der vergadering van 26 Mei 1925 wordt onveranderd vastgesteld. III. Wordt medegedeeld 1. dankbetuiging van H. M. de Koningin-Moeder voor de Haar namens Raad en Burgerij aangeboden ge- lukwenschen op 2 Augustus 1.1. 2. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de raadsbesluiten d.d. 30 Juni 1.1. tot wijziging der gemeente-begrooting, dienst 1924; 14 Juli 1.1. tot het instellen van eene rechtsvordering tegen J. Bender en M. den Hollander te Nieuwerkerk aan den IJssel, als in gemeenschap van goederen gehuwd met eerstgenoemde, betreffende verhaal van verplegings- kosten van H. de Boer; 28 juli 1.1. tot het instellen van eene rechtsvordering tegen S. van der Wal tot betaling van huurschuld en ontruiming van de woning Kapelsteeg no. 4 en tot aan koop van den opstal van het perceel Blokhuisplein no. 26, enz. De mededeelingen sub 1 en 2 worden voor kennis geving aangenomen. 3. schrijven van de N. V. Ontginningsmaatschappij „Het Lantschap Drenthe" betreffende het haar pro deo verstrekken van een scheepslading of enkele spoor wagens compost. Het schrijven wordt, als zijnde niet onderteekend en ongezegeld, ter zijde gelegd. 4. dat Burgemeester en Wethouders a. met wijziging in zooverre van hun in de Raads vergadering van 28 Juli 1.1. medegedeeld besluit hebben gegund het verrichten van verfwerken aan gemeente- gebouwen, als volgt perceelen 1, 2 en 3 aan O. Bajema, onderscheidenlijk voor 745.—, 720.— en 395.—; perceelen 4 en 5 aan de N. V. Vereenigde Schildersbedrijven voorheen Wits en Zn. voor 638.en 146.perceel 6 aan J. Dames voor 1157.en perceel 7 aan A. van der Veen voor 179. b. in erfpacht hebben afgestaan aan K. Fortuin pl.ni. 176 M-. van bouwblok E der terreinen tusschen Ooster singel en Cambuursterpad, waarde pl.m. 1496. jaarlijksche erfpachtssom pl.m. 89.76 en aan O. Meijer pl.m. 280 M-. van bouwblok C.C. dier terreinen, waarde pl.m. .2100.jaarlijksche erfpachtssom pl.m 126.—; 5. dat het voornemen bestaat de eerstvolgende Raadsvergadering in plaats van Dinsdag den 8 Sep tember uit te schrijven op Maandag 7 September e.k. De mededeelingen sub 4 en 5 worden voor kennis geving aangenomen. 6. De Voorzitter kan verder nog mededeelen dat door S. van der Kaars is verzocht het raadsbesluit, waarbij aan hem in erfpacht is afgestaan een perceel bouwterrein aan de zuidzijde van den Greunsweg, in te trekken. Burgemeester en Wethouders stellen voor dienovereen komstig te besluiten, mits alle kosten, door de gemeente inzake deze kwestie gemaakt, door Van der Kaars zullen worden betaald. Met algemeene stemmen wordt besloten overeenkom stig dit voorstel van Burgemeester en Wethouders. IV. De Voorzitter stelt voor om nog aan de agenda toe te voegen 21. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van een gedeelte rooilijn aan de Bleeklaan. Het voorstel zal, als het aan de orde is, wel nader door den wethouder van Openbare werken worden uiteen gezet. Dienovereenkomstig wordt besloten. V. Wordt overgegaan tot behandeling van de voor heden op den oproepingsbrief vermelde punten. 1 (Agenda no. 2). Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan J. Noorman op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen als onderwijzer aan gemeenteschool no. 7b. 2 Agenda no. 3). Voorstel van Burgemeester en Wethouders om R. van der Noord als onderwijzer over te plaatsen van gemeenteschool no. 9 naar gemeente school no. 7a. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1925 | | pagina 1