Verpdering van Dinsdag 22 September 1925. 234 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Maandag 7 September 1925. IV. een schrijven van Gedeputeerde Staten, waarin zij te kennen geven geen vrijheid te kunnen vinden om een 75-jarige annuïteit voor de van gemeentewege te bouwen 250 woningen goed te keuren, maar dat zij al leen mee kunnen gaan met een 50-jarige annuïteit, als zijnde de langste termijn, waarover naar hun oordeel in het algemeen de gemeente mag leenen. Burgemeester en Wethouders hebben deze zaak nader onder de oogen gezien en stellen voor in te gaan op het schrijven van Gedeputeerde Staten, alzoo het desbe treffend raadsbesluit zoodanig te wijzigen, dat in plaats van „een 75-jarige annuïteit" wordt gelezen „een 50-jarige annuïteit". Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergade ring door den Voorzitter gesloten. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 22 September 1925. 235 Tegenwoordig 24 leden, te weten: de heeren Van der Laan, Lautenbach, Visser, Hofstra, Tiemersnra, H. de Boer, Fransen, Dijkstra, Cohen, Scheltema, Wölcken, 0. F. de Vries, Westra, Muller, K. de Boer, Van der Veen, mevrouw BuismanBlok Wijbrandi, de heeren Hooiring, Weima, IJ. de Vries, Botke, Van der Schoot, Beekhuis en B. Molenaar. Afwezig 3 leden, waarvan met kennisgeving de heeren M. Molenaar en Koopmans, zonder kennisgeving de heer Oosterhoff. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. I. Wordt medegedeeld 1. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de raadsbesluiten d.d. 28 Juli 1.1. tot wijziging van het reglement voor de Stads Bank van Leening, van de instructie voor de ambtenaren en bedienden dier bank en van de onder scheidene verordeningen op het beheer van gemeente bedrijven 18 Augustus 1.1. tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan F. Brennink- meijer en J. en M. Lerk, onderscheidenlijk aan de Auke Stellingwerfstraat en de Tjerk Hiddesstraat; toetreding tot een door de Regeering aangeboden accoord omtrent uitkeering aan de gemeenten uit het restitutiefonds van de N. V. „Centraal Verrekenkantoor voor Brandstoffen" (C.V.B.) te 's Gravenhage; wijziging van de verordening inzake de pensionneering van gemeente-ambtenaren, hunne weduwen en weezen, bedoeld bij de Pensioenwet voor de gemeente-ambte naren 1913 en de Pensioenwet 1922; wijziging van de verordening op het openbaar lager onderwijs in de gemeente. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. adres van de Nederlandsche Vereeniging voor Practische Werkverruiming en Hulpverleening om ten behoeve van het tehuis voor onbehuisden alhier over 1926 een subsidie te verleenen tot een bedrag van 8.600.— 3. adres van het bestuur der vereeniging tot bestrij ding der tuberculose te Leeuwarden om aan die veree niging over 1926 een subsidie te verleenen van 2000.-. De adressen sub 2 en 3 zullen worden behandeld bij de begrooting voor 1926. 4. adres van de Nederlandsche afdeeling van den Internationalen Bond tegen vallende ziekte te Amster dam om te besluiten dat de gemeente Leeuwarden, als andere gemeenten, toetrede als lid dier afdeeling. Wordt, als zijnde ongezegeld, ter zijde gelegd. 5. adres van J. Roelé, alhier, om een gedeelte van den grond aan de Willem Sprengerstraat, die hem bij raadsbesluit van den 23 September 1924 no. 466R/283 in erfpacht is afgestaan, terug te nemen, met verminde ring naar rato van het erfpachtsrecht. Wordt voorgesteld dit adres af te wijzen. De Voorzitter meent dat het hier eigenlijk gaat over een heel klein hoekje grond en verzoekt den heer Fran sen de zaak even toe te lichten. De heer Fransen (wethouder) zegt dat Roelé indertijd een stuk grond aan de Willem Sprengerstraat in erfpacht heeft ontvangen dat grensde aan een terrein daarachter, hetwelk later is verkocht. Daartusschen lag een sloot en nu is door Burgemeester en Wethouders aan Roelé den raad gegeven om met zijn naastleger overleg te plegen en zijn gebouw haaks te plaatsen op de straat. Roelé heeft echter geen overleg gepleegd en wil nu die sloot weer overdragen aan de gemeente; dan is hij vrij van dempen en behoeft hij daarvan geen erfpacht te betalen. Burgemeester en Wethouders voelen er echter niets voor dat, nu hij geen overleg heeft gepleegd, hij doodleuk weer een sloot aan de gemeente zou overdragen waar de gemeente niets aan heeft. Met algemeene stemmen wordt besloten het adres af te wijzen. 6. dat Burgemeester en Wethouders bij openbare aanbesteding hebben gegund aan J. W. de Jong en P. J. Beljon te Lemmer het vernieuwen van de dekken en de gootconstructies van de 2e Kanaalbrug voor 2.225.— Wordt voor kennisgeving aangenomen. 11. Wordt overgegaan tot behandeling van de voor heden op den oproepingsbrief vermelde punten. 1 (Agenda no. 2). Benoeming van tijdelijk onder wijzend personeel aan de lagere avondhandelsschool voor het schooljaar 1925 26. Overeenkomstig de aanbeveling worden met alge meene stemmen benoemd o. tot directeur A. Deinema b. tot leeraar in lezen en Nederlandsche taal en cor respondentie O. Nieuwenhuis c. tot leeraar in boekhouden en handelsrekenen S. Postuma d. tot leeraar in Engelsch M. Steunebrink e. tot leeraar in Duitsch W. Suskind tot leeraar in machineschrijven W. Röben, allen thans ook reeds tijdelijk als zoodanig werkzaam. 2 (Agenda no. 3). Benoeming van tijdelijk onder wijzend personeel aan de lagere avondhandelsschool voor het schooljaar 1925 26 uitbreiding van personeel). De aanbevelingen luiden als volgt a. voor leeraar in Duitsch A. W. Dannenberg, alhier b. voor leeraar(es) in boekhouden, handelsrekenen en handelsrecht 1J. Kootstra, alhier 2. mej. J. de Vries te Harlingen. Met algemeene stemmen worden benoemd sub a: A. W. Dannenberg, voornoemd sub b: J. Kootstra, voornoemd. 3 (Agenda no. 4). Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot onderhandsche verhuring van de boven woning Prins Hendrikstraat no. 13 aan D. Audier. Dit voorstel luidt als volgt Van den heer D. Audier ontvingen wij het verzoek hem wederom voor 500.en op de bestaande voor waarden te verhuren de bovenwoning van het perceel Prins Hendrikstraat no. 13. De huur loopt 12 November a.s. af. De administrateur van het gemeentelijk woning bedrijf bericht bij schrijven van den 12 September 1.1. dat er geen redenen bestaan in de huurvoorwaarden of in het bedrag der huursonr verandering te brengen en ook bij ons bestaan tegen een herverhuring op den be- staanden voet geen bezwaren; een bedrag van 500. per jaar wordt als huur nog steeds voldoende geacht. Wij geven U daarom in overweging te besluiten de bovenwoning .van het perceel Prins Hendrikstraat

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1925 | | pagina 1