Vergadering van Dinsdag Ik november 1925. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 24 November 1925. 275 Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de heer Mr. C. Beekhuis, wethouder. I. De verslagen der vergaderingen van 18 Augustus, 7 en 22 September 1925 worden onveranderd vastge steld. II. Wordt medegedeeld 1dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de raadsbesluiten d.d. 27 October 1.1., tot afstand in erfpacht aan G. de Wilde en A. Winters van een terrein aan de Engelsche straat en van een ter rein ten noorden van de Molenstraat, hoek Engelsche straat, aan F. Hoeksma en F. Tiemersma; aankoop van het pakhuis Korenmetersgloppe no. 78; verhuring van het perceel St. Jacobsstraat no. 30 aan A. Andriessen; 2. dankbetuiging van H. H. Kramer, architect alhier, voor den hem toegekenden eerepenning der gemeente in zilver ter gelegenheid van het bereiken van den 75- jarigen leeftijd en voor de hem toen door het gemeente bestuur aangeboden gelukwenschen. De mededeelingen sub 1 en 2 worden voor kennis geving aangenomen. 3. adres van de afdeeling Friesland van het Neder- landsch Genootschap tot zedelijke verbetering der ge vangenen om aan haar tot wederopzegging een subsidie van zoo mogelijk 100.per jaar te verleenen; 4. adres van het Centraal Drankweercomité, alhier, om over 1926 in aanmerking te mogen komen voor een gemeentelijk subsidie van f 1000. De adressen sub 3 en 4 zullen worden behandeld bij de begrooting voor 1926. 5. adres van het comité ter behartiging van de alge- meene belangen van overheidspersoneel te 's Graven- hage, betreffende de instelling van een personeels- reserve en de invoering van een wachtgeldregeling c. q. verbetering van de bestaande regeling. Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om prae-advies. 6. adres van H. J. Visser, waarbij hij in beroep komt van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 November 1925, no. 3980/1466, houdende weigering van de gevraagde vergunning tot het bouwen van twee woonhuizen aan de Tjerk Hiddesstraat, hoek Groninger plein, op het perceel kadastraal bekend sectie F no. 3645. Wordt voorgesteld dit adres in handen van Burge meester en Wethouders te stellen om prae-advies. De beraadslagingen worden geopend. De heer IJ. de Vries vraagt naar aanleiding van dit adres een paar vragen te mogen stellen. De betrokken persoon heeft niet alleen een adres ingezonden, maar heeft ook enkele raadsleden bezocht, waartoe ook spr. behoort. Hij heeft eenige eigenaardige mededeelingen gedaan, waarop hij vermoedt dat de weigering zal be rusten. Nu zou spreker gaarne van Burgemeester en Wethouders bij hun prae-advies overgelegd willen heb ben de gronden van de weigering en bovendien daarbij ter inzage van den Raad de teekeningen van de te bou wen huizen, opdat de Raad een goed overzicht van de zaak zal hebben en dan natuurlijk een goed besluit zal kunnen nemen, zoowel in het belang van de gemeente Leeuwarden als in dat van den betrokken bouwonder nemer. Spreker zou er verder nog op willen aandringen om dat prae-advies vóór de eerstvolgende zitting uit te brengen, met het oog hierop dat, zooals de man zelf ook al schrijft, zijn werkvolk er op wacht, waar hem kort geleden dat terrein is toegestaan en hij dan kan doorgaan met den bouw. De heer O. F. de Vries heeft den Voorzitter niet goed gehoord. Deze heeft niet voorgesteld om het adres te zenden om prae-advies wel De Voorzitter: Ja. De heer O. F. de Vries dacht dat art. 70 der Bouw verordening thans in werking trad en dat het dus de bedoeling was de Hoogere Schoonheidscommissie hier over te laten beslissen. De heer IJ. de Vries vraagt om de teekening van het bouwplan aan den Raad over te leggen, wat in zich sluit dat de Raad hier zal beslissen omtrent al of niet goedkeuring in verband met de eischen, die hier met betrekking tot den weistandsgrens aan gesteld moeten worden. Spreker vindt dat niet de weg; hij meent dan men dan als Raad het advies van de Hoogere Schoonheidscommissie kan afwachten. De Voorzitter zegt dat het prae-advies misschien ook dien weg zal opgaan, maar dat het adres dan toch in de eerste plaats behoort te worden gerenvoyeerd naar Bur gemeester en Wethouders. Den heer ij. de Vries kan spreker wel toezeggen dat de gevraagde stukken zeer zeker zullen worden overgelegd, opdat de Raad zoo vol ledig mogelijk zal zijn ingelicht. De heer Muller merkt op dat de heer IJ. de Vries op tamelijken spoed heeft aangedrongen en acht ook deze kwestie van zeer veel belang voor de werklieden, waar om hij ook graag zou willen dat deze zaak zoo spoedig mogelijk zal worden behandeld. De Voorzitter kan ook die toezegging wel doen. De beraadslagingen worden gesloten. Het adres sub 6 wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om prae-advies. De heer Lautenbach (wethouder) was er niet mede bekend dat er bij de stukken lag een adres tot instelling van een personeelsreserve. De Voorzitter heeft voorge steld dit adres naar Burgemeester en Wethouders te zenden om prae-advies, maar aangezien het vorig jaar in de commissie voor Georganiseerd Overleg hetzelfde punt breedvoerig is behandeld, zou spreker in over weging willen geven dat adres ter afdoening in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders. De Voorzitter: Dat voorstel is gedaan ten aanzien van de wachtgeldregeling. De heer Lautenbach (wethouder): Oh, pardon. 7. adres van D. Everaarts e. a., bewoners van per- ceelen aan den Nieuwen Hollanderdijk, om deze straat spoedig van een behoorlijke bestrating te voorzien; Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om prae-advies. 8. adres van de onderafdeeling Leeuwarden van den Nederlandschen Bond van gemeente-ambtenaren om bij het vaststellen van een verordening tot verhaal van bij dragen voor pensioen van gemeente-ambtenaren en voor de weduwen en weezen dier ambtenaren daaraan geen verder terugwerkende kracht te verleenen dan tot 1 Sep tember 1925, in overeenstemming met het voorstel tot verhaal van pensioensbijdragen op de jaarwedden van het leeraren-personeei der gemeentelijke hoogere bur gerschool met handelsschool en voorts het z.g. premie- vrij bedrag te bepalen op 600. 9. adressen van dezelfde strekking wat het z.g. premievrij bedrag betreft, van de afdeeling Leeuwarden van den Centralen Nederlandschen Ambtenaarsbond, van de afdeeling Leeuwarden van den Algemeenen Nederlandschen Politiebond, van de afdeeling Friesland der Algemeene Roomsch-Katholieke ambtenaren-veree-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1925 | | pagina 1