Vergaring van laaaiag 7 Dvraüer 1525. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Maandag 7 December'1925. 287 Tegenwoordig aanvankelijk 25, later 26 leden, te weten de heeren Fransen, M. Molenaar, Lautenbach, Botke, B. Molenaar, Visser, O. F. de Viies, H. de Boer, Van der Veen, K. de Boer, Scheltema, Tiemersma, Posthuma, Hofstra, Van der Schoot, Wölcken, Ooster- hoff, Dijkstra, Muller, mevrouw BuismanBlok Wij- brandi, die heeren Beekhuis, Weima, IJ. de Vries, Westra en Hooiring, later de heer Koopmans. Afwezig met kennisgeving 2 leden, de heer Koopmans voor heden morgen en de heer Cohen voor dezen dag. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. I. Wordt medegedeeld 1. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de raadsbesluiten d.d. 27 October 1.1. tot onderhandsche verhuring van het perceel St. •Jacobsstraat no. 30 aan A. Andriessen; 10 November 1.1. tot afstand in erfpacht van terreinen aan de oostzijde van de Tjerk Hiddesstraat en aan de westzijde van de Auke Stellingwerfstraat, onderscheidenlijk aan L. de Vries en H. Zalmstra en aan D. Miedetna; tot verhuring van schiphuisruimte aan het vaarwater het Vliet aan P. Klopma en J. Efdé; de bedrijfsbegrootingen en de gemeentebegrooting, dienst 1925; de raadsbesluiten d.d. 10 Februari, 30 Juni en 13 October Li. tot wijziging der gemeentebegrooting, dienst 1925 en het raadsbesluit d.d. 13 October 1.1. tot wijziging der begrooting voor het bedrijf der gemeentewerken, dienst 1925; 2. bericht van de heeren A. E. Kuhlmann Jz. en J. W. Bunra dat zij de benoeming tot lid der commissie van toezicht op het lager onderwijs aannemen en van den heer H. de Jong dat hij de benoeming tot voogd van het Nieuwe Stads-Weeshuis aanneemt. De mededeelingen sub 1 en 2 worden voor kennis geving aangenomen. 3. schrijven van Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard om adhaesie te betuigen aan het adres van den Raad dier gemeente, gericht aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid betreffende huur- verlaging van de ingevolge de Woningwet met Rijks voorschot gebouwde woningen. Wordt voorgesteld dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen. De beraadslagingen worden geopend. Den heer Van der Veen bevreemdt het eigenlijk dat Burgemeester en Wethouders voorstellen dit schrijven voor notificatie aan te nemen. Hij had gedacht dat er bij het college geen enkel bezwaar zou bestaan om de gevraagde adhaesie aan dat adres te betuigen, gezien het standpunt dat door Burgemeester en Wethouders en den Raad is ingenomen ten opzichte van de hoogte der huren. Spreker zou graag willen weten waarom Burgemeester en Wethouders de gevraagde adhaesie niet willen betuigen. De Voorzitter antwoordt dat, afgescheiden van den inhoud van dit adres, Burgemeester en Wethouders zich op het standpunt stellen evenals ook de Raad zich op dat standpunt heeft gesteld dat niet adhaesie moet worden betuigd aan diverse adressen van allerlei wille keurige adresseerende gemeenten, maar dat men daar mee moet breken. Dat heeft de Raad de laatste jaren ook gedaan; zoo lang de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, die de gemeenschappelijke belangen der gemeenten kan behartigen, bestaat, heeft de Raad zich op het standpunt gesteld dat men niet adhaesie moet betuigen aan alle mogelijke adressen en de practijk heeft in de laatste jaren ook geleerd dat, sedert er een gemeenschappelijke vereeniging is, die voor ons kan werken, het aantal adressen zeer is verminderd; er komt nu tusschenbeide nog wel eens een, maar vroeger regende het van die adressen. Als alle gemeenten nu aan het adres van deze gemeente weer adhaesie be tuigen, begint men weer met aan alle mogelijke adressen adhaesie te betuigen. Nu zou spreker zich nog kunnen begrijpen dat, wanneer een gemeente als Haarlem, Am sterdam, enz. een adhaesie-betuiging zou vragen, de Raad dan zou zeggen dat het moest gebeuren, maar als men dat ook zal doen aan adressen van gemeenten als Valkenswaard, Lutjebroek en Nergenshuizen, kan men wel aan den gang blijven. Daarom stellen Burgemeester en Wethouders voor dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen. De heer Van der Veen is het in algemeenen zin met het standpunt van den Raad en van Burgemeester en Wethouders betreffende het adhaesiebetuigen aan alle mogelijke adressen eens. Hij meende echter dat, waar in dit speciale geval dit een zaak is, die de aandacht vraagt van alle respectievelijke gemeentebesturen, de vraag hier mocht worden gedaan dat wèl adhaesie zou worden betuigd. Spreker is trouwens van meening dat niet het feit welke gemeente adresseert of dat Val kenswaard is of welke andere gemeente ook, doet er niet toe maar de zaak zelf den doorslag moet geven. Echter kan spreker met het standpunt van Burgemeester en Wethouders vrede hebben, omdat dit college zelf zegt dat men, afgezien van den inhoud van het adres, met het adhaesie-betuigen moet breken. Hij meent dat hiermee wordt uitgesproken door Burgemeester en Wethouders, gezien wat het vorige jaar omtrent dit punt is besproken en gezien ook wat in bijlage 31 bij deze begrooting staat, dat Burgemeester en Wethouders zelf zien dat er ten opzichte van deze zaak iets moet worden gedaan. De beraadslagingen worden gesloten. Het schrijven sub 3 wordt voor kennisgeving aan genomen. 4. dat Burgemeester en Wethouders a. intrekken hun voorstel van den 22 October 1.1. om aan mevr. A. Martens—Drees kosteloos in gebruik af te staan een schoollokaal voor het geven van zang onderwijs aan kinderen van on- en minvermogenden, waarvan de behandeling den 10 November 1.1. werd aangehouden; b. bij openbare inschrijving hebben gegund aan W. Smeding, alhier, de levering van 80 dienst petten, onderscheidenlijk voor 3.75 en 3.per stuk en aan Joh. Mink, alhier, van 28 stuks bevertin jekkers voor 13.50 per stuk en van 1 manchester jekker voor 15.alles ten behoeve der gemeentereiniging; aan Tj. Rinsma, alhier, de huur van het winkelhuis Wirdumerdijk no. 5a tot 12 Mei 1926 voor 22.60 per week; aan M. en A. Poelsma, alhier, het bezorgen van de benoodigde wagenvrachten ten dienste der gemeente werken voor 1926 voor de door hen ingeschreven een heidsprijzen; aan de firma Ewald Zonen, alhier, het onderhoud van bliksemafleiders op gemeentegebouwen voor de jaren 1926, 1927 en 1928 voor 63.per jaar; het schoonmaken van glasruiten van gemeente gebouwen, enz. gedurende 1926, 1927 en 1928 perceel 1 aan J. Barendsma voor 205.perceelen 2 en 3 aan A. Nicolai voor 155.en 275.per jaar;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1925 | | pagina 1