Vergadering van Dinsdag 22 December 1925. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 22 December 1925. 375 Tegenwoordig 25 leden, te weten: de heeren Lauten- bach, Fransen, Dijkstra, Scheltema, O. F. de Vries, K. de Boer, M. Molenaar, Koopmans, H. de Boer, Van der Veen, Botke, Hooiring, Wölcken, Muller, Tiemersma, Oosterhoff, Hofstra, Van der Schoot, Westra, Posthuma, Visser, IJ. de Vries, Weima, Beekhuis en B. Molenaar. Afwezig, met kennisgeving, 2 leden, mevrouw Buis manBlok Wijbrandi en de heer Cohen. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. De Voorzitter stelt, na opening der vergadering, na mens Burgemeester en Wethouders voor om eerst even een besloten vergadering te houden. Wordt in geheime vergadering overgegaan. Te 3.25 uur namiddags wordt de openbare verga dering heropend. I. Wordt medegedeeld 1. dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen heeft goedgekeurd het raadsbesluit d.d. 24 November 1.1. tot vaststelling van eene verordening, regelende het getal en de bezoldiging van het onder wijzend personeel aan de middelbare avondhandels school; 2. dat Gedeputeerde Staten a. hebben goedgekeurd de raadsbesluiten d.d. 10 November 1.1. tot wijziging van het reglement op het bestuur van de Stads Armenkamer te Leeuwarden; 24 November 1.1. tot verhuring van een perceel bouw land aan de Fonteinstraat aan IJ. P. van der Werff en D. P. Bouma; 24 November 1.1. tot wijziging der verordening inzake de pensionneering van gemeente-ambtenaren, enz.; b. de ontvangst hebben bericht van het raadsbesluit d.d. 10 November 1.1. tot wijziging der verordening op den genees-, heel- en verloskundigen dienst voor be- hoeftigen; c. ongegrond hebben verklaard het beroep van het bestuur der Roomsch-Katholieke bijzondere lagere school aan de Groote Kerkstraat van het raadsbesluit d.d. 9 December 1.1., waarbij afwijzend is beschikt op een aanvrage van dat bestuur om toekenning over het jaar 1923 van de vergoeding, bedoeld in art. 100 der Lager Onderwijswet 1920, voor een op 14 Mei 1923 aangestelde boventallige onderwijzeres; 3. bericht van den heer G. Botke dat hij de benoe ming tot lid der commissie van toezicht op het lager onderwijs aanneemt; 4. bericht van mevrouw H. A. FritzlinStraalman dat zij de benoeming tot voogdes van het Nieuwe Stads Weeshuis aanneemt; 5. grafische voorstelling betreffende het calorisch effect en de samenstelling van het lichtgas der ge meente-gasfabriek, bijgewerkt tot 6 December 1.1. 6. rapporten omtrent de opneming van de kassen van het gemeentelijk electriciteitbedrijf, de gemeente gasfabriek en het openbaar slachthuis. De mededeelingen sub 16 worden voor kennisge ving aangenomen. 7. voorstel van den heer J. Oosterhoff om de krach tens raadsbesluit van 13 Mei 1924 geschiede opschor ting tot 1 Januari 1926 van de werking der verordening, houdende verbod van den verkoop van sterken drank in het klein op Zondagen en Christelijke feestdagen, met drie jaar te verlengen. Wordt onder punt 14 der agenda voor heden aan de orde gesteld. 8. adres met memorie van toelichting van het Cen traal Drankweercomité te Leeuwarden om het voorstel van den heer J. Oosterhoff te verwerpen. Wordt gevoegd bij het vorige punt, om daarbij aan de orde te worden gesteld. 9. adres van het bestuur van de afdeeling Leeu warden van den Nederlandschen Christelijken Bond van personeel in publieken dienst om geen pensioenpremiën te verhalen op de jaarwedden der gemeente-ambtenaren. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 10. adres van J. Hofman e. a. betreffende verlaging der huur van houten hulpwoningen aan de Fontein straat, de Engelsche straat en het Engelsche plein. Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om prae-advies. 11. adres van het bestuur der Kinderbewaarplaats om voor 1926 een subsidie te verleenen van 800. Wordt gevoegd bij de stukken die onder punt 4 der agenda voor heden aan de orde zijn gesteld. 12. adres van L. H. E. van Hylckama Vlieg, direc teur der gemeentewerken, om, zoowel wat de betrouw baarheid der door hem ingediende begrootingen, als wat de volledigheid van het uitbreidingsplan aangaat, enz. een volledig onderzoek te doen instellen. Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om prae-advies. 13. dat Burgemeester en Wethouders hebben be noemd tot vasten armbezoeker AA. van der Sleen, alhier. Wordt voor kennisgeving aangenomen. II. De Voorzitter Wij hebben nog iets goed te maken. Den vorigen keer waren wij n.l. bij de begroo- tingsbehandeling allen zoo blij dat de begrooting was afgehandeld, dat Burgemeester en Wethouders hebben vergeten en geen van de leden er ook attent op heeft gemaakt dat in bijlage no. 31 nog een paar voorstellen van Burgemeester en Wethouders waren opgenomen, waaromtrent de Raad nog een besluit moest nemen. Nu kan ik wel meedeelen dat Burgemeester en Wethouders hebben gedaan, alsof die voorstellen waren aangeno men; aangezien niemand daartegen noch in de secties, noch in de openbare vergadering eenig bezwaar heeft gemaakt en er ook geen opmerkingen over zijn gemaakt, konden Burgemeester en Wethouders niet anders dan aannemen dat er ook werkelijk geen bezwaren tegen bestonden. Spreker geeft een korte omschrijving van de bedoelde voorstellen, n.l. die sub a, b en c in bijlage no. 31 en vraagt of de Raad er bezwaar tegen heeft deze voor stellen alsnog goed te keuren. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig de voorstellen van Burgemeester en Wethou ders sub a, b en c in bijlage no. 31. III. Wordt overgegaan tot behandeling van de voor heden op den oproepingsbrief vermelde 'punten. (Agenda no. 2). Benoeming krachtens art. 57 der Nijverheidsonderwijswet van telkens twee gedelegeerden der gemeentea. in het bestuur der Vereeniging voor Middelbaar Technisch- en Ambachtsonderwijs en b. in dat der Industrie- en Huishoudschool voor het jaar 1926, wegens aftreding onderscheidenlijk van de heeren H. de Boer en W. Fransen en van mevr. H. C. Buisman Blok Wijbrandi en den heer H. de Boer. Worden benoemd in de vacatures sub a de heer H. de Boer met 20 en de heer Fransen met 19 stemmen, terwijl verder zijn uitgebracht op den heer Hofstra 2 stemmen en op de heeren Van Beyma en IJ. de Vries ieder 1 stem; in de vacatures sub b mevrouw BuismanBlok Wij brandi en de heer H. de Boer, beide met 19 stemmen, terwijl verder zijn uitgebracht op den heer Van Beyma

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1925 | | pagina 1