tejSrim van Dinsdag 20 Januari 1931. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 20 Januari 1931. 1 Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 18 November en 9 December 1930. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. J. Heijbrock als onderwijzeres in de lichamelijke oefening aan scholen van openbaar lager onderwijs. 4. Alsvoren tot a. vaststelling van het bedrag der zekerheidstelling van den te benoemen gemeente-ontvanger; b. benoeming van een gemeente-ontvanger, vacature W. A. van Sloterdijck. 5. Benoeming krachtens artikel 57 der Nijverheids onderwijswet van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Vereeniging voor Middelbaar Technisch- en Ambachtsonderwijs voor het jaar 1931, wegens af treding van de heeren H. de Boer en P. F. J. Westra. 6. Benoeming van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Industrie- en Huishoudschool, voor het jaar 1931, wegens aftreding van mevr. H .C. Buis manBlok Wijbrandi en den heer H. de Boer. 7. Benoeming van twee commissarissen der ge meente bij ,,de Friesche Orkest Vereeniging" voor het jaar 1931 wegens periodieke aftreding van de heeren J. Muller en IJ. de Vries. 8. Benoeming van een Voogd der Stads-Armen- kamer, vacature Jac. Marcus. 9. Benoeming van een lid der Commissie van Toe zicht op het Middelbaar Onderwijs wegens periodieke aftreding van den heer K. Eriks. 10. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overneming van D. Helleina te Bergum van een strook grond aan den Groningerstraatweg. 11. Alsvoren tot verhuring van een gedeelte van het weiland „de Lange Negen" aan het Vliet aan G. Stien- stra voor den bouw van een schiphuis. 12. Alsvoren tot het in gebruik geven van een lokaal der Stedelijke Muziekschool aan de „Friesche Orkest Vereeniging" en van de bovenverdieping van de Oude Waag aan de vereeniging „het Friesch Natuurhistorisch Museum". 13. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van een ontsmettings-inrichting. 14. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van een school voor openbaar gewoon lager onderwijs op een terrein ten Zuiden van het Kal- verdijkje (bijlage no. 3). 15. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het adres van de Friesche Maatschappij van Land bouw betreffende verlaging van den toegangs- en abon nementsprijs voor de Beurs en Waag. De notulen der vergaderingen van 18 November en 9 December 1930 worden onveranderd vastgesteld. 2. Wordt medegedeeld a. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d 28 October 1.1. tot vaststelling van rooilijnen voor ontworpen straten op het kadastrale perceel gemeente Leeuwarden Sectie D no. 2223, ten Noorden van den Harlingerstraatweg (stratenplan Van der Meer); 9 December 1.1. tot afstand in erfpacht van bouwter- tein aan de Bildtschestraat en tot aankoop van het per ceel Seringebuurt no. 10; 22 December 1.1. tot verkoop van een perceeltje grond aan het Koeplein en van grond, gelegen tusschen het Nieuwe Kanaal en de Tijnjestraat; tot vaststelling der zekerheidstelling op een bedrag van 25.000.door den tijdelijken gemeente-ontvan ger, ruiling van grond nabij den Overijsselschestraat- weg; 23 December 1.1. tot aankoop van negen woningen aan het Laagpad (Weerklank); 24 December 1.1. tot het aangaan c.q. van een kasgeld- leening en tot wijziging van de verordening op het be heer van het Gemeentelijk Electriciteitbedrijf te Leeu warden; b. rapport omtrent de verbrandingswaarde van het menggas der Gemeentelijke Gasfabriek over het tijdvak van 9 November tot en met 31 December 1.1.; c. proces-verbaal van de opneming van kas en boe ken van den Gemeente-Ontvanger. De mededeelingen sub ac worden voor kennisge ving aangenomen. d. verslag van de commissie tot wering van school verzuim over het jaar 1930. Ligt nog eenigen tijd voor de leden ter inzage. e. adres van de afdeeling Leeuwarden van den Roomsch-Katholieken Bond van Overheidspersoneel St. Paulus om, in verband met het bekende Koninklijk besluit d.d. 13 December j.L, de ioonsherziening voor de gemeentewerklieden andermaal in de Commissie voor Georganiseerd Overleg te doen behandelen en in af wachting daarvan voor het jaar 1930 alsnog premievrij pensioen te verleenen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. adres van het Plaatselijk Arbeidssecretariaat te Leeuwarden betreffende maatregelen, te nemen ten be hoeve van het door werkloosheid getroffen deel der ingezetenen. Wordt voorgesteld dit adres voor kennisgeving aan te nemen. De Voorzitter: lk wil bij dit punt even mededeelen en ik wil dat hier ook in het openbaar doen dat Burgemeester en Wethouders reeds eenigen tijd, ik mag wel zeggen alreeds geruimen tijd, bezig zijn, om in de maatregelen in zake regenverzuim verandering te krij gen. Burgemeester en Wethouders zijn daarmede de vorige dagen ook bezig geweest en zij zijn op het oogen- blik nog doende. Een beslissing op hun laatste pogingen daartoe is nog niet ingekomen, maar Burgemeester en Wethouders zijn steeds werkzaam. Bovendien wil ik er dit aan toevoegen en ik geloof dat ik daarmee namens het geheele college spreek dat, waar het college dus reeds eenigen tijd zijn best doet om den toestand van hen, die in den polder wer ken, zoo goed mogelijk te maken, Burgemeester en Wet houders er op gesteld zijn dat het houden van dergelijke optochten, enz. waarvoor bovendien geen vergunning is gevraagd en een dergelijk gejoel en geschreeuw op de openbare straat, zooals gisteravond is gebeurd, niet meer voorkomt, omdat anders de animo van Bur gemeester en Wethouders verflauwt om voor dergelijke bendes nog maatregelen ter verbetering te nemen. Burgemeester en Wethouders nemen dus aan, dat dergelijke dingen niet meer zullen geschieden, want dan verflauwt hun animo dermate, dat zij niet meer aan ver betering kunnen meewerken. Het adres wordt voor kennisgeving aangenomen. g. dat Burgemeester en Wethouders bij openbare inschrijving aan A. Rinsma hebben verpacht een perceel garde- niersland aan de Willem Sprengerstraat, groot 9600

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1931 | | pagina 1