Vergadering van Dinsdag 24 Maart 1931. 42 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 3 Maart 1931. leiding van onderwijzers en onderwijzeressen aan Christelijke scholen te Leeuwarden a. voor de school voor gewoon lager onderwijs Margaretha de Heerstraat no. 2 voor 233 leerlingen, tot een bedrag van 3200. b. voor de school voor uitgebreid lager onderwijs Margaretha de Heerstraat no. 2 voor 48 leerlingen, tot een bedrag van 2200. V. het bestuur van de Nederlandsch Hervormde Schoolvereeniging te Leeuwarden a. voor de school voor gewoon lager onderwijs Druifstreek no. 72 voor 244'/2 leerlingen, tot een bedrag van 5000. b. voor de school voor gewoon lager onderwijs, tijdelijk gevestigd in het gebouw Irene, Nieuweburen no. 113 voor 83% leerlingen, tot een bedrag van 1923.50; VI. het bestuur der Leeuwarder Schoolvereeniging te Leeuwarden a. voor de school voor gewoon lager onderwijs Raadhuisplein no. 25 voor 169 leerlingen, tot een bedrag van 5000. b. voor de school voor gewoon lager onderwijs Sint Anthonystraat no. 4 voor 171 /2 leerlingen, tot een bedrag van 3300. Het bij de stukken overgelegde staatje geeft over zichtelijk aan op welke wijze ons College is gekomen tot de bedragen, welke het U voorstelt aan de bijzondere schoolbesturen als voorschot voor het jaar 1931 te verleenen. Artikel 14, 2e lid, van vorengenoemd Koninklijk be sluit laat de regeling van de uitbetaling van het voor schot geheel aan den Raad over. Evenals vorige jaren zou ook dit jaar telkens na het verstrijken van een kalenderkwartaal een vierde gedeelte van het voorschot betaalbaar kunnen worden gesteld. Op grond van het vorenstaande geven wij U in over weging te besluiten A. op de vergoeding ingevolge art. 101 der Lager Onderwijswet 1920, over het dienstjaar 1931 de na volgende voorschotten te verleenen I. aan het bestuur der Roomsch-Katholieke School vereeniging te Leeuwarden a. voor de school voor gewoon lager onderwijs Speelmansstraat no. 1, een bedrag van 2800. b. voor de school voor gewoon lager onderwijs Tweebaksmarkt no. 44, een bedrag van 1700. c. voor de school voor uitgebreid lager onderwijs Tweebaksmarkt no. 44, een bedrag van 1914.66; d. voor de school voor gewoon lager onderwijs Baljeebuurt no. 52, een bedrag van 3936.42; II. aan het bestuur van het Sint Lucia Gesticht te Rotterdam o. voor de school voor gewoon lager onderwijs Groote Kerkstraat no. 89, een bedrag van 3856.17; b. voor de school voor gewoon lager onderwijs Groote Kerkstraat no. 81, een bedrag van 4743.20; c. voor de school voor uitgebreid lager onderwijs Groote Kerkstraat no. 81, een bedrag van 1409.98; III. aan het bestuur der Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Leeuwarden a. voor de school voor gewoon lager onderwijs Pieter Feddesstraat no. 2, een bedrag van 4822.37; b. voor de school voor gewoon lager onderwijs Leeuwrikstraat no. 10, een bedrag van 3943.96; c. voor de school voor gewoon lager onderwijs Margaretha de Heerstraat no. 1, een bedrag van 4041.98; d. voor de school voor uitgebreid lager onderwijs Margaretha de Heerstraat no. 1, een bedrag van 3316.11; e. voor de school voor gewoon lager onderwijs Fonteinstraat no. 16, een bedrag van 4302.11 voor de school voor gewoon lager onderwijs Willem Sprengerstraat no. 77, een bedrag van 3524.04; IV. aan het bestuur der Vereeniging tot stichting en instandhouding van een of meer kweekscholen ter op leiding van onderwijzers en onderwijzeressen aan Christelijke scholen te Leeuwarden a. voor de school voor gewoon lager onderwijs j Margaretha de Heerstraat no. 2, een bedrag van 3200.—; b. voor de school voor uitgebreid lager onderwijs Margaretha de Heerstraat no. 2, een bedrag van 2134.08; V. aan het bestuur der Nederlandsch Hervormde Schoolvereeniging te Leeuwarden a. voor de school voor gewoon lager onderwijs Druifstreek no. 72, een bedrag van 4328.50; b. voor de school voor gewoon lager onderwijs, tijdelijk gevestigd in het gebouw Irene, Nieuweburen no. 113, een bedrag van 1579.11; VI. aan het bestuur der Leeuwarder Schoolvereeni ging te Leeuwarden a. voor de school voor gewoon lager onderwijs Raadhuisplein no. 25, een bedrag van 3189.96; b. voor de school voor gewoon lager onderwijs; Sint Anthonystraat no. 4, een bedrag van 3218.54; B. te bepalen, dat van de sub a vermelde voor schotten na afloop van elk kalenderkwartaal een vierde gedeelte betaalbaar zal worden gesteld. 14. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het verzoek van het Bestuur der Roomsch-Katholiekt Schoolvereeniging, alhier, om gelden te verstrekken voor het veranderen van de closet-inrichtingen in zijne school aan de Speelmansstraat. Dit praeadvies luidt als volgt Bij schrijven, ingekomen 28 Januari j.l., vraagt hei Bestuur van de Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging alhier, gelden uit de gemeentekas beschikbaar te stellen voor het veranderen van de closet-inrichtingen in zijne school aan de Speelmansstraat. Uit het adres blijkt genoegzaam, dat is voldaan aan de bepalingen der Lager Onderwijswet 1920; ons is bovendien nog gebleken dat door het aanbrengen var, deze verandering de normale eischen, welke aan hel geven van lager onderwijs gesteld mogen worden, niel worden overschreden. De gemeente behoort derhalve krachtens artikel 72 der aangehaalde wet de benoo- digde gelden beschikbaar te stellen. Wij geven U dan ook, onder overlegging van het verzoek, in overweging te besluiten aan het Bestuur der Roomsch-Katholieke Schoolver eeniging, alhier, uit de gemeentekas gelden te verstrek ken voor het veranderen van de closet-inrichtingen it zijne school aan de Speelmansstraat. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig de voorstellen van Burgemeester en Wethouders sub 1214. De Voorzitter schorst thans de openbare vergadering en doet de deuren sluiten. Na hervatting der openbare vergadering wordt, niets meer te behandelen zijnde, deze door den Voorzitter gesloten. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 24 Maart 1931. 43 Tegenwoordig 23 leden, te weten: de heeren Lauten- bach, Visser, Tiemersma, Feitsma, Hooiring, O. F. de Vries, mevrouw Buisman-Blok Wijbrandi, de heeren Peletier, Botke, Dijkstra, M. Molenaar, Tamminga, IJ. de Vries, Van der Veen, B. Molenaar, Balk, Ritmeester, Oosterhoff, Hofstra, Westerhuis, Muller, Westra en Vromen. Afwezig de heer H. de Boer, mevrouw Van DijkSmit en de heeren J. de Boer en Terpstra. Voorzitter: de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Mededeelingen en rapporten. 2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan W. Wiersma als tijdelijk leeraar in de oude talen aan het Gymnasium. 3. Alsvoren tot het verleenen van eervol ontslag aan mejuffrouw A. de Vries als onderwijzeres aan gemeente school no. 5b. 4. Alsvoren tot het verleenen van eervol ontslag aan A. van der Veen als onderwijzer aan gemeenteschool no. 10 d. 5. Benoeming van een voogd van het Nieuwe Stads Weeshuis, vacature J. Boorsma. 6. Alsvoren van een arts, belast met de genees- en heelkundige behandeling van behoeftigen in de gemeente wegens periodieke aftreding van W. F. J. Uffelie. 7. Alsvoren van twee herschatters van het vergun ningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein. 8. Alsvoren van een onderwijzeres aan gemeente school no. 5b, vacature mejuffrouw A. de Vries. 9. Alsvoren van een reserve-onderwijzeres aan de scholen voor openbaar lager onderwijs, vacature mej. D. Brandenburg. 10. Alsvoren van een onderwijzer aan gemeente school no. 15 (vacature J. Venema). 11. Alsvoren van een onderwijzer aan gemeente school no. 10cf (vacature A. van der Veen). 12. Voorste] van Burgemeester en Wethouders tot het geven van een vaste aanstelling aan den ingenieur der Gemeentewerken in tijdelijken dienst, Ir. K. Rienks. 13. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein ten Noordoosten van den Mr. P. J. Troelstraweg aan M. Boetes. 14. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Kwartelstraat aan A. Andringa. 15. Alsvoren tot aankoop van de woning Poppe- buurt no. 28a. 16. Alsvoren tot overneming van grond, gelegen voor het perceel Kleine Hoogstraat no. 9 van G. Hoekstra. 17. Alsvoren tot overneming van een strook grond aan den Groningerstraatweg van O. Meijer. 18. Alsvoren tot verhuring van het perceel Har- lingerstraatweg no. 77 c.a. aan J. Kuperus. 19. Alsvoren tot verhuring van een perceel weiland aan de Tijnje aan J. G. Stienstra. 20. Alsvoren tot verhuring van een perceel bouw land aan de Insulindestraat aan K. Hoogland. 21. Alsvoren tot verhuring van de zathe en landen aan den Poppeweg aan R. Jurna te Bozum. 22. Alsvoren tot beschikbaarstelling van een bedrag voor demping van een gedeelte sloot langs den Weg naar Cambuur. 23. Alsvoren in zake tegemoetkoming in de huur over 1930 van onderscheidene huurders van gemeente lijke landerijen. 1. Wordt medegedeeld a. dat bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1931 no. 4 tot 1 Mei 1932 is goedgekeurd de verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der gemeente- fondsbelasing, vastgesteld bij Raadsbesluit van 24 De cember 1930; b. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd het Raadsbesluit d.d. 3 Maart 1931 tot verhuring van het perceel St. Jacobsstraat no. 33; c. proces-verbaal van de opneming van kas en boe ken van den gemeente-ontvanger; d. rapporten omtrent de opneming der kassen van het Gemeentelijk Grondbedrijf, het bedrijf der Gemeen tewerken en dat der Gemeente-Reiniging; e. rapport omtrent de verbrandingswaarde van het menggas der Gemeentelijke Gasfabriek over het tijdvak van 1 Januari 193128 Februari d.a.v. De stukken sub ae worden voor kennisgeving aan genomen. adres van A. Weidema e. a., bewoners van ge meentewoningen aan de van Blomstraat e. a., om, voor zoover hun de huur daarvan is opgezegd, hun andere woningen aan te wijzen of hen in de thans gehuurde woningen te laten wonen tot zij andere woningen heb ben bekomen. Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld ter afdoening. g. adres van het bestuur der stichting „Jeugdher bergen in Friesland" om het gebouw in de Bagijnestraat, laatstelijk in gebruik bij de Rijkskweekschool, geheel of gedeeltelijk ter beschikking van de stichting te stellen; h. adres van het bestuur der Nederlandsch Her vormde Schoolvereeniging te Leeuwarden om een be drag beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van twee inschuifhekken voor de beide ingangen van de Willem Lodewijkschool aan de Druifstreek. De adressen sub g en h worden in handen van Bur gemeester en Wethouders gesteld om praeadvies. adres van A. Dijkstra e. a., allen kappers te Leeu warden, houdende verzoek bij het inwerking treden van de Winkelsluitingswet te willen bepalen dat alle kap perszaken in deze gemeente des Maandagsnamiddags na 1 uur en des Zaterdagsavonds na 9 uur moeten zijn gesloten. De Voorzitter: Er zijn nog meer stukken, die op dit punt betrekking hebben en waarop Burgemeester en Wethouders praeadvies zullen uitbrengen. Daarom wordt voorgesteld dit stuk daar bij te voegen. De beraadslagingen worden geopend. De heer Muller: Zouden wij mogen vernemen, wan neer Burgemeester en Wethouders met dat praeadvies denken te komen? Ik meen althans dat het nu zoo lang zamerhand tijd wordt, dat wij dat praeadvies krijgen. De Voorzitter: Ik kan U daar niet een positief ant woord op geven, maar ik wil er wel bij Burgemeester en Wethouders op aandringen om de zaak aanhangig te maken. De Winkelsluitingswet is er nu, maar die was er toen nog niet niet; er kan nu mee voortgemaakt worden. De heer Muller: Ja, die is er nu, maar die is er ook al eventjes geweest. De beraadslagingen worden gesloten. Het adres sub i wordt bij de desbetreffende stukken gevoegd. j. dat Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van een openbare aanbesteding hebben gegund

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1931 | | pagina 1