Vergadering van Dinsdag 16 Juni 1931. 80 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 26 Mei 1931. ONTWERP. De Raad der gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders om den ontruimingstermijn van eenige van de bij Raads besluit van 15 Juli 1930, no. 225R/139, onbewoonbaar verklaarde woningen te verlengen; overwegende, dat uit een ingesteld onderzoek is ge bleken, dat het den huurders van de hierbedoelde woningen, ondanks daartoe aangewende pogingen, nog niet gelukt is een andere woning te bekomen; dat hierin aanleiding ligt tot het verleenen van eenig uitstel in de ontruiming van de betreffende woningen; gelet op het advies d.d. 27 Maart 1931 van de Ge zondheidscommissie voor de gemeente Leeuwarden, alsmede op de bepalingen der Woningwet; besluit den termijn, binnen welken de bij Raadsbesluit van 15 Juli 1930, no. 225R/139 onbewoonbaar verklaarde woningen 1. Poptasteeg no. 20, 2. Kloosterburen no. 3, 3. 1ste Vermaningsteeg no. 5, 4. Molensteeg no. 4, 5. Noordvliet no. 225, 6. Pieterseliewaltje no. 42 beneden, 7. Jan Mutskesteeg no. 106, 8. Jan Mutskesteeg no. 110, 9. Poptasteeg no. 9, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, onderschei denlijk Sectie A no. 310, Sectie F no. 1523, Sectie B nos. 778 en 3208, Sectie G no. 5345, Sectie F no. 4210, Sectie B nos. 1570 en 212 en Sectie A no. 314, ontruimd moesten zijn te verlengen en nader te be palen voor de onder 1 tot en met 8 gemelde woningen op 1 September 1931 en voor de onder 9 gemelde woning op 22 September 1931. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig de voorstellen van Burgemeester en Wethouders sub 414. 15. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van een verordening houdende wijziging van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad der gemeente Leeuwarden (bijlage no. 10). De beraadslagingen worden geopend. De heer Vromen: Ik zou ten aanzien van dit voorste! in de eerste plaats willen zeggen, dat mij de tijd heeft ontbroken, om het goed te bestudeeren. In de tweede plaats zou het, waar hier wordt voorgesteld een wijzi ging, in hoofdzaak op grond van de nieuw in werking getreden Gemeentewet behoudens enkele andere kleine wijzigingen, daaraan toegevoegd kunnen zijn, dat er na eenige bestudeering meer wenschen tot wijzi ging uit den Raad naar voren zullen komen. Mij heeft in elk geval de tijd ontbroken om deze zaak te bestu deeren. Bovendien is de aanbieding van dit voorstel in strijd met het Reglement van Orde zelf, omdat dit stuk niet, zooals het Reglement voorschrijft, 10 dagen voor de vergadering bij de leden is rondgezonden. Eigenlijk mogen wij het dus niet behandelen, tenzij het een spoed- eischend geval betreft. Nu kan het zijn dat van de tafel van Burgemeester en Wethouders wordt aangetoond, dat het hier een spoedeischend geval betreft, maar in elk geval wil ik voorstellen om dit punt aan te houden, ten einde den Raad de gelegenheid te geven, deze zaak nog even te bekijken, om te zien of men ook meer wen schen heeft ten opzichte van deze wijziging. De Voorzitter: Ik kan wel zeggen, dat er van de zijde van Burgemeester en Wethouders geen bezwaar is tegen aanhouding en dat wij vermoedelijk ook den tegenwoor- digen toestand nog wel tot zoo lang kunnen handhaven. Als de Raad dus geen bezwaar maakt, dan wordt punt 15 aangehouden. De beraadslagingen worden gesloten. Met algemeene stemmen wordt, tot de volgende ver gadering, besloten, punt 15 aan te houden. Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 16 Juni 1931. 81 Tegenwoordig 25 leden, te weten: de heer Visser, mevrouw Buisman-Blok Wijbrandi, de heeren Terpstra, Feitsma, Lautenbach, Koopal, M. Molenaar, Dijkstra, O. F. de Vries, Hooiring, Botke, Ritmeester, Peletier. J. de Boer, IJ. de Vries, Vromen, Tamtninga, Balk, mevrouw Van DijkSmit, de heeren Oosterhoff, B. Molenaar, Hofstra, Westra, Westerhuis en Muller. Afwezig de heeren H. de Boer en Tiemersma, zoo mede de Burgemeester. Voorzitter: de heer Ritmeester, wethouder. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 5 Mei 1931. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Benoeming van een lid in het bestuur der Veree- niging voor Volkshuisvesting, wegens periodieke aftre ding van den heer W. F. J. Uffelie. 4. Alsvoren van een Voorzitter van het stembureau in het 5e stemdistrict van kieskring 111 voor de verkie zing van leden van den Gemeenteraad. 5. Alsvoren van tijdelijke leeraren aan de Gemeente lijke Hoogere Burgerschool en Hoogere Handelsschool. 6. Alsvoren van een tijdelijke leerares in de wis- en natuurkunde aan de school van Middelbaar Onderwijs voor meisjes. 7. Alsvoren van een hoofd der school voor buiten gewoon lager onderwijs (vacature C. A. F. W. Pape). 8. Alsvoren van een onderwijzeres aan gemeente school no. 13b (vacature mej. R. J. Bakker). 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van een perceel bouwterrein hoek Engelscheplein en Bildtschestraat aan F. Hoeksma en F. Tiemersma. 10. Alsvoren tot overneming van gedeelten van grond aan de Tonslagerij. 11. Alsvoren tot overneming van strooken grond voor perceelen aan het Noordvliet en Over de Kelders. 12. Alsvoren tot overneming van een strook grond aan de Ipe Brouwerssteeg. 13. Alsvoren tot verhuring van het kassierskantoortje aan de Veemarkt aan de N. V. Friesche Bank, alhier. 14. Alsvoren tot opheffing van de onbewoonbaar verklaring van de woning Keetbuurt no. 1 boven, toebe- hoorende aan de N. V. Hartelust's Ijzerhandel, alhier. 15. Alsvoren tot wijziging van de bedrijfsbegroo- tingen en van de begrootingen voor het Stads Ziekenhuis en de Stads Armenkamer, alle dienstjaar 1930. 16. Alsvoren tot voorloopige vaststelling van de balansen op 31 December 1930 en van de winst- en verliesrekening over 1930 van 1. het bedrijf der Gemeentewerken; 2. het Gemeentelijk Grondbedrijf; 3. het Gemeentelijk Woningbedrijf; 4. de Gemeentelijke Gasfabriek; 5. het Gemeentelijk Electriciteitbedrijf 6. het bedrijf der Gemeentereiniging; 7. de Stads Bank van Leening; 8. het Openbaar Slachthuis. 17. Alsvoren tot goedkeuring van de rekeningen over 1930 van 1. het Stads Ziekenhuis; 2. de Stads Armenkamer; 3. den Armenraad. 18. Alsvoren tot wijziging van de gemeente-begroo ting, dienst 1930. 19. Alsvoren tot vaststelling van kohieren wegens rioolbelasting betreffende den Harlingerstraatweg, de Spoorstraat en den Mr. P. J. Troelstraweg. 20. Alsvoren tot oninvorderbaarverklaring van aan slagen in onderscheidene gemeentebelastingen. 21. Alsvoren tot vaststelling van vergoedingen ex artikel 101, le lid, der Lager Onderwijswet 1920 over het dienstjaar 1927. 22. Alsvoren tot vaststelling van de vergoeding ingevolge artikel 101, 9e lid, der Lager Onderwijswet 1920 over het dienstjaar 1927. 23. Alsvoren tot vaststelling van de bijdrage in de kosten van het bijzondere vervolgonderwijs over het jaar 1927 aan het bestuur der Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging en aan het bestuur van het Nieuwe Stads Weeshuis. 24. Alsvoren tot vaststelling van een verordening, houdende wijziging van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad der gemeente Leeuwar den (bijlage no. 10). 25. Alsvoren tot vaststelling van verordeningen op de heffing en invordering van rechten, bedoeld in art. 21 der Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) (bijlage no. 11). 26. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op bezwaarschriften tegen aanslagen in het recht wegens vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein. De Voorzitter: Dames, mijne heeren. Alvorens met de agenda aan te vangen, wensch ik Uwe aandacht te vestigen op het feit, dat wij heden een jubilaris in ons midden hebben. Den 9en April 1906 werd de heer J. Oosterhoff tot Raadslid onzer gemeente benoemd, den 22en Mei 1906 als zoodanig geïnstalleerd en sedert dien is zijn man daat voortdurend vernieuwd, zoodat hij dus thans 25 jaar onafgebroken zitting heeft gehad. Bovendien was hij van 8 Januari 1907 tot en met 2 September 1919 wethouder; bij zijn aftreden als zoodanig is hem door den toenmaligen Voorzitter van den Raad reeds dank gebracht voor alles wat hij in die functie had verricht. Wij, leden van den Raad, kennen allen den heer Oos terhoff als een aangename persoonlijkheid, die zijne denkbeelden steeds op zakelijke en hoffelijke wijze naar voren wist te brengen en bij alle verschil van meening en inzicht, dat uit den aard der zaak in een Gemeente raad als die van Leeuwarden bestaat, zich zeker ook daardoor in aller sympathie mag verheugen. Ik ben overtuigd van Uwe volledige instemming wan neer ik den heer Oosterhoff dan ook van harte geluk- wensch met dit jubileum en hem dank breng voor alles wat hij in het belang onzer gemeente heeft weten te bereiken. De Raad geeft blijken van instemming met deze woorden van den Voorzitter. De heer Oosterhoff: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik misschien dadelijk na Uw woorden een enkel woord ter beantwoording daarvan zeggen Het was mij natuurlijk wel bekend, dat het eenigen tijd geleden 25 jaar geleden was, dat ik tot lid van dezen Raad werd benoemd, maar het was mij niet bekend, dat daarvan op eenigerlei wijze nota van zou worden ge nomen, zooals vandaag is gebleken wel het geval" te zijn. Ik gevoel dan ook behoefte een enkel woord te zeggen naar aanleiding van de vriendelijke en waardee- rende woorden, die U tot mij hebt gesproken. Er is in dezen tijd van 25 jaar in dezen Raad ont zaglijk veel veranderd. Op den Voorzitterszetel heb ik drie Burgemeesters zien plaats nemen, het Secretariaat heb ik in andere handen zien overgaan en als ik eens om mij heen zie, dan vind ik hier maar één Raadslid terug, die hier ook zitting had toen ik lid van den Raad werd; het is de heer Lautenbach, die echter nog geen 25 jaar lid van den Raad is, omdat hij intusschen niet steeds als Raadslid zitting is blijven nemen. Ik heb ver der het geheele korps van hoofdambtenaren zien veran deren en, zooals ik zeg, ook het personeel van den Raad zien wisselen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1931 | | pagina 1