tojateii van Diasdas 1 Juli 1931. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 7 Juli 1931. 97 Tegenwoordig 24 leden, te weten: de heeren Visser, Lautenbach, Terpstra, Ritmeester, M. Molenaar, Muller, J. de Boer, mevrouw BuismanBlok Wijbrandi, de heeren Peletier, Dijkstra, B. Molenaar, Westra, Hofstra, mevrouw Van DijkSmit, de heeren O. F. de Vries, Hooiring, Botke, IJ. de Vries, Koopal, Tamminga, Feitsma, Vromen, Oosterhoff en Balk. Afwezig de heeren Tiemersma, H. de Boer en Wes terhuis. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 26 Mei 1931. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Benoeming van zes leden der commissie tot wering van schoolverzuim. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan A. Bartels, als leeraar in de Hebreeuwsche taal aan het Gymnasium. 5. Alsvoren tot overneming van den grond der stoep voor het perceel Noordvliet no. 459. 6. Alsvoren tot overneming van een strookje grond en den grond der stoep voor het perceel Kleine Hoog straat no. 11. 7. Alsvoren tot overneming van den grond der stoep voor het perceel Groot Schavernek no. 27. 8. Alsvoren tot overneming van strookjes grond nabij de Bleekerstraat. 9. Alsvoren tot aankoop van de woningen Hoogpad nos. 10, 12 en 14. 10. Alsvoren tot het verleenen van vergunning aan D. Kalma en D. Witteveen tot demping van een gedeelte sloot aan den Mr. P. J. Troelstraweg. 11. Alsvoren in zake wijziging van de overeenkomst, aangegaan met de N. V. Nederlandsche Thermo-Che- mische Fabrieken te Amsterdam, ter uitvoering van de Vieeschkeuringswet en de Veewet, met praeadvies op adressen betreffende de regeling voor de vergoeding der huiden van gestorven vee. 12. Alsvoren tot wijziging van de verordening, hou dende voorwaarden en tarieven voor het verstrekken van diensten door de Gemeentereiniging (bijlage no. 12). 13. Alsvoren tot vaststelling van eene verordening tot regeling van de toelating van leerlingen uit andere gemeenten op de Lagere Avondhandelsschool en den Gemeentelijken Cursus voor opleiding van bewaar schoolonderwijzeressen en tot wijziging van de veror deningen op de heffing en de invordering van school geld voor dien cursus (bijlage no. 13). 1. De notulen der vergadering van 26 Mei 1931 worden onveranderd vastgesteld. 2. Wordt medegedeeld a. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 14 April 1.1. tot vaststelling van rooilijnen voor de bebouwing op een perceel open grond ten Zuiden van de Delistraat; d.d. 16 (uni 1.1. tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan het Engelscheplein en verhuring van het kassiers kantoortje aan de Veemarkt; b. proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den ontvanger dezer gemeente; c. rapporten omtrent de opneming der kassen van de Gemeentelijke Gasfabriek, het Gemeentelijk Electri- citeitbedrijf, het bedrijf der Gemeentewerken, het Ge meentelijk Woningbedrijf en het Gemeentelijk Grond bedrijf; d. rapport omtrent de verbrandingswaarde van het menggas der Gemeentelijke Gasfabriek over het tijdvak van 3 Alei tot en met 27 Juni 1931. De stukken sub ad worden voor kennisgeving aan genomen. e. schrijven van de Voorzitters der Hoofdstembureaux in de kieskringen I, 11 en 111 voor de verkiezing van de leden van den Raad der gemeente Leeuwarden, gelei dende een afschrift van het proces-verbaal der in art. 92 der Kieswet voorgeschreven zitting; schrijven van den Voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad, geleidende een afschrift van het proces verbaal der zittingen van het Centraal Stembureau, be doeld in de artt. 104, laatste lid, en 107 der Kieswet, alsmede van het besluit tot vaststelling van den uitslag der verkiezing, bedoeld bij art. 97 der Kieswet; g. schrijven van den Voorzitter voornoemd, dat de nieuw benoemde Raadsleden hunne benoeming hebben aangenomen. Burgemeester en Wethouders stellen voor de stukken sub eg voor kennisgeving aan te nemen en de geloofs brieven te stellen in handen der te benoemen commissie van onderzoek. Dienovereenkomstig wordt besloten. h. adres van E. Boeijenga, betreffende verhuring aan hem van een gemeentewoning aan het Hollanderhof. Burgemeester en Wethouders stellen voor dit adres ter afdoening in hunne handen te stellen. De beraadslagingen worden geopend. De heer Hofstra: Ik zou naar aanleiding van dit adres graag van Burgemeester en Wethouders willen hooren, wat de redenen zijn dat Boeijenga niet bevredigd is in deze zaak. Zooals wij het adres lezen, dat door hem in gezonden is, wekt dat een onbevredigende gedachte en ik zou daarom graag willen, dat Burgemeester en Wet houders mededeelen, waarom aan het verzoek van Boeijenga niet is voldaan. De heer Vromen: Het is mij net gegaan zooals de heer Hofstra opmerkt en ik begrijp wel, dat er wel een goede reden zal zijn voor de gevolgde handelwijze, maar ik vind het dan toch prettig, dat dit dan in het openbaar wordt gezegd. De kwestie, waarop ik speciaal een ant woord zou willen hebben, is, dat Boeijenga den wet houder er van beschuldigt hem op een minder juiste wijze telkens terug te hebben laten komen. Ik wil wel aannemen dat het misschien niet zoo zal zijn als Boeijenga zegt, maar ik acht het toch niet van belang ontbloot, dat dit dan maar in het openbaar gezegd wordt. De heer Muller: Ik zou naar aanleiding hiervan deze opmerking willen maken. Ik heb het adres ook gelezen en nu bevreemdt het mij dat niet met den administrateur van het Woningbedrijf overleg is gepleegd ten opzichte van deze kwestie, althans, wij merken daar uit de stuk ken niets van. Ik zou daarom willen vragen: is er ook een resultaat van de besprekingen met den administra teur ten opzichte van deze kwestie De heer O. F. de Vries (wethouder)Ik zou dit willen zeggen, voornamelijk als antwoord op hetgeen de heer Vromen heeft gezegd, dat de man zelf nooit bij mij is geweest. Slechts éénmaal is zijn moeder bij mij geweest, die toen over het geval heeft gesproken, maar, zooals gezegd, den man zelf heb ik niet gezien. Toen de moeder bij mij kwam, wist ik zelf ook niets van de kwestie af; ik heb daarover later geïnformeerd bij het Woningbe drijf. Dus, wat dat betreft, is de betrokkene niet door mij van het kastje naar den muur gestuurd en ik heb ook gehoord dat dit niet is gebeurd bij het Woningbedrijf.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1931 | | pagina 1