Vergadering van Dinsdag 28 Juli 1931. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 28 Juli 1931. 105 Tegenwoordig 24 leden, te weten: de heer M. Mo lenaar, mevrouw BuismanBlok Wijbrandi, de heeren O. F. de Vries, Lautenbach, Visser, Koopal, Terpstra, Dijkstra, Hooiring, Feitsma, Ritmeester, Muller, Balk, Tamminga, Peletier, IJ. de Vries, Hofstra, J. de Boer, Botke, Vromen, Oosterhoff, Westra, Westerhuis en H. de Boer. Afwezig 3 leden, mevrouw Van DijkSmit en de heeren Tiemersma en B. Molenaar. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 16 juni 1931. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot opheffing van gemeenteschool no. 5a en tot overplaat sing van het onderwijzend personeel. 4. Alsvoren tot overplaatsing van mej. A. Geelof, onderwijzeres aan gemeenteschool no. 13a, naar ge meenteschool no. 17. 5. Benoeming van een tijdelijk conrector en van lee raren aan het Gymnasium. 6. Alsvoren van tijdelijk onderwijzend personeel aan de Lagere Avondhandelsschool, schooljaar 1931/32. 7. Alsvoren van een hoofd van gemeenteschool no. lb, vacature O. Nieuwenhuis. 8. Alsvoren van een onderwijzer aan gemeente school no. 5b. 9. Alsvoren van een onderwijzeres aan gemeente school no. 13a (vacature mej. A. Geelof). 10. Alsvoren van twee reserve-onderwijzeressen aan de scholen voor openbaar lager onderwijs. 11. Alsvoren van een bestuurslid der woningveree- niging „Leeuwarden", vacature mevrouw R. Bartels Troulder. 12. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van een perceeltje bouwterrein aan de Molenstraat aan H. J. Visser. 13. Alsvoren tot overneming van den grond der stoep voor het perceel Nieuwe Oosterstraat no. 1 b. 14. Alsvoren tot overneming van den grond der stoepen voor de perceelen Nieuwe Oosterstraat nos. 20, 22 en 24. 15. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het adres van het bestuur der vereeniging „Eigen Brood bovenal", betreffende de ruiling van grond in de Zak en de St. Anthonystraat. 16. Voorstel van Burgemeester en Wethouders in zake uitbreiding van de Amelandspijp en verbetering van de omgeving ter plaatse. 17. Alsvoren tot straataanleg op terreinen ten Zuid oosten van den Groningerstraatweg, tot beschikbaar stelling van gelden daarvoor en tot vaststelling van rooi lijnen. 18. Alsvoren tot onbewoonbaarverklaring van de woning Ipe Brouwerssteeg no. 17. 19. Alsvoren tot wijziging van het Reglement voor de Middelbare Avondhandelsschool (bijlage no. 14). 20. Alsvoren tot wijziging van de gemeentebegroo- ting, dienst 1931. 21. Onderzoek van de geloofsbrieven der met Sep tember a.s. benoemde leden van den Gemeenteraad. 1. De notulen der vergadering van 16 Juni 1931 worden onveranderd vastgesteld. 2. Wordt medegedeeld a. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 26 Mei 1.1. tot verlenging van den ontruimingstermijn van eenige onbewoonbaar ver klaarde woningen en d.d. 7 Juli 1.1. tot aankoop van de woningen Hoogpad nos. 10, 12 en 14. Wordt voor kennisgeving aangenomen. b. bericht van mevrouw R. BartelsTroulder, dat zij wegens vertrek uit de gemeente ontslag neemt als bestuurslid der woningvereeniging „Leeuwarden". Wordt voor kennisgeving aangenomen, onder dank betuiging voor de als zoodanig aan de gemeente be wezen diensten. De benoeming van een bestuurslid is onder punt 11 der agenda aan de orde gesteld. c. kennisgeving van het overlijden van mevrouw J. Hofman, echtgenoote van den heer D. Lautenbach. Is door Burgemeester en Wethouders bereids met een brief van rouwbeklag beantwoord. d. adres van de vereeniging Leeuwarder Tehuis voor Dakloozen „Practische Hulp", om haar over 1932 een subsidie te verleenen van 7200. e. adres van de Provinciale Friesche Vereeniging „Het Groene Kruis", om voor de jaren 1932, 1933 en 1934 mede garant te willen zijn voor mogelijke tekorten op den dienst van hare nazorg-kolonie „Violetta" te Terband; adres van het bureau voor Kinderbescherming te Amsterdam om als donatrice of buitengewoon begun stigster toe te treden of op andere wijze het bureau financiëel te steunen. De adressen sub dzullen worden behandeld bij de begrooting voor 1932. g. schrijven van E. Boeijenga betreffende verhuring aan zijn zoon Jan van een gemeentewoning aan het Hol landerhof. Onder overlegging van het desbetreffend rapport van den Administrateur van het Gemeentelijk Woningbedrijf met bijlage stellen Burgemeester en Wethouders ander maal voor dit adres ter afdoening in hunne handen te stellen. De beraadslagingen worden geopend. De heer Hofstra: Door Burgemeester en Wethouders welwillend in de gelegenheid gesteld om alsnog kennis te nemen van het rapport van den Administrateur van het Woningbedrijf, zijn wij ook tot de conclusie geko men, dat het een wijs besluit van Burgemeester en Wet houders is geweest om niet aan het verzoek van Boeijenga te voldoen. Het komt ons voor, dat deze zaak zoodanig is onderzocht en behandeld, dat niemand in den Raad aanmerking kan maken op het beleid van Bur gemeester en Wethouders. De beraadslagingen worden gesloten. Het adres sub g wordt ter afdoening in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld. h. dat Burgemeester en Wethouders bij openbare aanbesteding hebben gegund aan de N. V. H. J. Smit's Petten Industrie te Deventer de levering van 58 dienst petten, onderscheidenlijk a 2.90 en 2.35 per stuk en aan Jac. Tempel te Leeuwarden de levering van 28 dienstjassen a 10.90 per stuk. Wordt voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter: Ik heb naar aanleiding van een paar punten, die op de agenda voorkomen, van enkele leden een verzoek gekregen om een besloten vergadering te houden. Ik stel mij voor om nu eerst in besloten zitting over te gaan, dan kunnen die verschillende punten even besproken worden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1931 | | pagina 1