fagadsiing w Dinsdag 18 Augustus 1931. m Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 18 Augustus 1931. 113 Tegenwoordig 24 leden, te weten: de heeren Lauten- bach, Visser, M. Molenaar, H. de Boer, O. F. de Vries, Hooiring, Terpstra, Feitsma, Dijkstra, Ij. de Vries, Botke, Tamminga, Muller, Balk, mevrouw Buisman Blok Wijbrandi, de heeren j. de Boer, Koopal, Wester huis, Oosterhoff, Westra, mevrouw Van DijkSmit, de heeren Hofstra, B. Molenaar en Vromen. Afwezig 3 'leden, de heeren Ritmeester, Peletier en Tiemersma. Voorzitter de heer Jhr. Mr. j. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 7 Juli 1931. 2. Mededeelingen en rapporten. 2a (aan de agenda toegevoegd). Voorstel van Bur gemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. J. Kloppenborg als leerares in de Duitsche taal en letterkunde aan de school van Middel baar Onderwijs voor Meisjes. 3. Benoeming van een tijdelijke leerares in de Duitsche taal en letterkunde aan de school van Middel baar Onderwijs voor Meisjes. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Ibisstraat aan B. van der Kolk. 5. Alsvoren tot overneming van den grond der stoep voor het perceel Kleine Hoogstraat no. 13. 6. Alsvoren tot overneming van den grond der stoep voor het perceel Kleine Kerkstraat no. 13. 7. Alsvoren tot het verstrekken van gelden aan het Bestuur van de Leeuwarder Schoolvereeniging voor het aanbrengen van centrale verwarming in zijne scholen aan het Raadhuisplein en de St. Anthonystraat. 8. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de aanschaffing en opstelling van een ex hauster en andere werktuigen in de watergasfabriek. 1. De notulen der vergadering van 7 Juli 1931 worden onveranderd vastgesteld. De Voorzitter: Ik wil den Raad even mededeelen dat Burgemeester en Wethouders nog gaarne als punt 2a aan de agenda zouden toevoegen Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. J. Kloppenborg als leerares in de Duitsche taal en letterkunde aan de school van Middelbaar Onderwijs voor Meisjes. U ziet, dat onder punt 3 aan de orde is gesteld de benoeming van een leerares. De kwestie van het ontslag heeft even langer geduurd; wij wisten niet of deze nog op de agenda kon komen, omdat de Inspecteur, de heer Jensema, met vacantie was, maar dit punt is nu toch nog aan de agenda toegevoegd kunnen worden. Mocht een van de leden nog kennis willen nemen van de stukken, deze liggen hier ter inzage. Besloten wordt het door den Voorzitter genoemde punt aan de agenda toe te voegen. 2. Wordt medegedeeld a. dankbetuiging van Flare Majesteit de Koningin- Moeder voor de Haar namens Raad en burgerij aan geboden gelukwenschen op 2 Augustus 1.1.; b. dat Gedeputeerde Staten I. voor kennisgeving hebben aangenomen de mede- deeling van Burgemeester en Wethouders van de toe lating als Raadsleden van de heeren A. P. Balk, J. de Boer, G. Botke, mevr. H. C. BuismanBlok Wijbrandi, mevr. B. J. van DijkSmit, de heeren L. Dijkstra, J. A. Feitsma, Tj. Hettinga, Th. Hofstra, IJ. G. Hooiring, M. van Kollem, P. A. Koopal, A. A. M. van der Meulen, B. Molenaar, M. Molenaar, J. Muller, J. Oosterhoff, H. J. Peletier, G. Ritmeester, K. van der Schoot, T. Stobbe, F. Terpstra, M. Visser, O. F. de Vries, M. Vromen, E. Weima, P. B. Westerhuis, P. F. J. Westra en J. Wiersma; II. hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten van 28 Juli 1.1. tot wijziging der gemeentebegrooting, dienst 1931: tot afstand in erfpacht aan H. J. Visser van eene strook grond aan de Molenstraat; tot ruiling van grond in de Zak en de St. Anthony straat met de vereeniging „Eigen Brood bovenal"; c. rapport omtrent de verbrandingswaarde van het menggas der gemeentelijke gasfabriek van 28 Juni tot en met 8 Augustus 1.1. De stukken sub ac worden voor kennisgeving aangenomen. d. verzoeken van het Hoofdbestuur der Provinciale Friesche Vereeniging „Het Groene Kruis", van het Be stuur van de Vereeniging „Leeuwarder Parkherstellings oord", van den Voorzitter en den Secretaris van de Vereeniging tot het verschaffen van kleeren aan behoef tige schoolkinderen om subsidie uit de gemeentekas over het jaar 1932. Zullen worden behandeld bij de begrooting voor het jaar 1932. e. schrijven van j. G. Stienstra e. a., huurders van gemeente-landerijen, houdende dankbetuiging voor de ontvangen reductie op de huur over het huurjaar 1930/ 31, met verzoek om hun ook over het huurjaar 1931/32 een dergelijke reductie toe te kennen. Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om praeadvies. schrijven van F. Hoeksma en F. Tiemersma, hou dende verzoek om te bepalen dat als waarborg voor de nakoming der voorwaarden van uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, geldwaardige papieren, ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders kunnen worden gede poneerd. Wordt voorgesteld dit schrijven in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om praeadvies. De beraadslagingen worden geopend. De heer Terpstra: Ik kan met genoegen constateeren, dat Burgemeester en Wethouders het noodig hebben geoordeeld, om over dit adres praeadvies te willen uit brengen. Het kan zijn, dat daarin een sympathieke ge dachte ligt, het kan echter ook zijn, dat men het alleen noodig heeft geoordeeld, deze zaak nog eens onder de oogen te zien. Ik heb niet de eer beide adressanten te kennen, maar ik meen toch, dat achter die gedachte, die in het adres ligt opgesloten, een tweede en ruimere gedachte ligt verscholen. Achter deze bijzondere ge dachte omtrent de wijze van betalen ligt m. i. verscholen een algemeene gedachte, n.l. deze: zou dit adres den Raad wel geworden zijn, indien in het betrekkelijk Raadsbesluit, waarin wordt gesproken over deze waar borgsom, ook was gesproken over een eventueele be taling van rente voor die waarborgsom, n.l. wanneer die waarborgsom een voldoenden tijd geldig moet zijn Ik zou daarom, waar Burgemeester en Wethouders in dezen praeadvies noodig achten, wat wil zeggen dat zij zich omtrent de gedachte, in dit schrijven neergelegd, willen uitspreken, als het mogelijk en geoorloofd is, ook een bespreking van deze gedachte willen toevoegen en ik hoop dat het college deze gedachte waard acht om haar onder de oogen te zien of het ook raad zaam is in de gegeven omstandigheden om voor waar borgsommen, die een bepaalden tijd, b.v. langer dan 3 maanden, geldig zullen zijn, eventueel een zekere rente

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1931 | | pagina 1