Virgadng van Dinsdag 1 Win 1931. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 1 September 1931. 119 Tegenwoordig 27 leden, te weten: de heeren Terpstra, Ritmeester, Stobbe, Visser, Feitsma, Hettinga, Wiersma, mevrouw Van DijkSmit, de heeren Van der Schoot, Dijkstra, De Vries, Peletier, Van der Meulen, Muller, Van Kollem, Hooiring, Hofstra, De Boer, mevrouw BuismanBlok Wijbrandi, de heeren Koopal, Weima, Botke, Westra, Balk, Oosterhoff, Vromen en B. Molenaar. Afwezig de heeren M. Molenaar en Westerhuis. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Beëediging van de nieuw inkomende leden, de heeren A. P. Balk, J. de Boer, G. Botke, mevrouw H. C. BuismanBlok Wijbrandi, mevrouw B. J. van Dijk Smit, de heeren L. Dijkstra. J. A. Feitsma, Tj. Hettinga, Th. Hofstra, IJ. G. Hooiring, M. van Kollem, P. A. Koopal, Mr. A. A. M. van der Meulen, B. Molenaar, M. Molenaar, J. Muller, J. Oosterhoff, H. J. Peletier, G. Ritmeester, K. van der Schoot, T. Stobbe, F. Terpstra, M. Visser, O. F. de Vries, M. Vromen, E. Weima, P. B. Westerhuis, P. F. J. Westra en J. Wiersma. 2. Benoeming van vier wethouders. 3. Mededeelingen en rapporten. 4. Verdeeling van den Raad in sectiën. 5. Benoeming van vier leden der commissie voor de Openbare Werken. 6. Alsvoren van vier leden der commissie voor de Gemeentereiniging. 7. Alsvoren van vier leden der commissie voor de Gemeentelijke Lichtfabrieken. 8. Alsvoren van vier leden der Financiëele commissie. 9. Alsvoren van vier leden der commissie voor het ontwerpen van strafverordeningen. 10. Alsvoren van vier leden der commissie voor de Gemeentelijke bewaarscholen. 11. Alsvoren van drie leden der commissie voor het onderzoek der gemeenterekening, dienst 1930. 12. Alsvoren van drie Raadsleden tot leden der commissie, bedoeld bij artikel 6, 2e lid, der verordening regelende het Georganiseerd Overleg. 13. Benoeming van tijdelijk onderwijzend personeel aan de Middelbare Avondhandelsschool. 14. Alsvoren van een onderwijzer aan de school voor uitgebreid lager onderwijs (gemeenteschool no. 4). 15. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overplaatsing van Th. Schaafsma, onderwijzer aan ge meenteschool no. 10a naar gemeenteschool 10b. 16. Alsvoren tot aanvaarding van een door de Com missie voor Beurs en Waag gedane schenking van drie monumentale bronzen deuren ten behoeve van het Beurs en Waaggebouw. 17. Alsvoren tot straataanleg op terreinen ten Zuid westen van den Mr. P. J. Troelstraweg en ten Noord westen van de Leeuwrikstraat, tot beschikbaarstelling van gelden daarvoor en tot vaststelling van rooilijnen. 18. Alsvoren tot het verstrekken van gelden aan het Bestuur der Vereeniging tot stichting en instandhouding van eene of meer kweekscholen ter opleiding van onder wijzers en onderwijzeressen aan Christelijke scholen, alhier, voor het aanschaffen van leermiddelen voor zijne scholen aan de Margaretha de Heerstraat no. 2. Beëediging van de nieuw inkomende leden de heeren A. P. Balk, J. de Boer, G. Botke, Mevrouw H. C. BuismanBlok Wijbrandi, Mevrouw B. J. van DijkSmit, de heeren L. Dijkstra, J. A. Feitsma, Tj. Hettinga, Th. Hofstra, IJ. G. Hooiring, M. van Kollem, PA. Koopal, Mr. A. A. M. van der Meulen, B. Molenaar, M. Molenaar, J. Muller, J. Oosterhoff, H. J. Peletier, G. Ritmeester, K. van der Schoot, T. Stobbe, F. Terpstra, M. Visser, O. F. de Vries, M. Vromen, E. Weima, P. B. Westerhuis, P. F. J. Westra en J. Wiersma. De aanwezige nieuw inkomende leden worden door den Voorzitter beëedigd en leggen daartoe in zijne handen de eeden of beloften, bedoeld bij art. 45 der Gemeentewet, af. De eeden worden achtereenvolgens afgelegd door: de heeren Terpstra, Ritmeester, Stobbe, Visser, Feitsma, Hettinga, Wiersma, mevrouw Van DijkSmit, de heeren Van der Schoot, Peletier, Van Kollem, Hofstra, Weima, Westra, Balk, Oosterhoff en Vromen. De beloften worden achtereenvolgens afgelegd door de heeren Dijkstra, De Vries, Van der Meulen, Muller, Hooiring, De Boer, mevrouw BuismanBlok Wijbrandi, de heeren Koopal, Botke en B. Molenaar. De Voorzitter: Thans, nu voor U de formaliteiten vervuld zijn, om definitief als Raadsleden te kunnen optreden, wil ik beginnen met U geluk te wenschen, voor een gedeelte, omdat gij zijt herkozen en voor het andere deel als nieuwe leden, waarvan wij er enkele ook reeds vroeger hier hebben gezien. Wij gaan nu een nieuwe vierjarige periode in en het is gebruik, om bij het begin daarvan iets te zeggen. Ik wil dat ook nu doen, maar ik zal daarin zeer kort zijn, want eerlijk gezegd denk ik, dat deze woorden op het verloop van zaken betrekkelijk weinig invloed zullen hebben. Ik zou dan dit willen zeggen. Behartig bij Uw werk hier, in overeenstemming met den eed of de belofte, die gij zoopas hebt afgelegd, naar vermogen en beste weten de belangen van Leeuwarden; houdt de discussies, zooals ze hier altijd geweest zijn, in een aangenamen toon men mag dan misschien eens een oogenblik iets scherp zijn, maar men kan den toon toch prettig houden én streef er naar dat de onderlinge samen werking zal blijven bestaan, opdat wij, zooals wij hier zijn, als Raad en als college van Burgemeester en Wet houders, de belangen dezer gemeente tezamen zullen kunnen behartigen. 2. Benoeming van vier wethouders. De beraadslagingen worden geopend. De heer Terpstra: Mijnheer de Voorzitter. Als oudste lid van den Raad en tegelijkertijd als z.g. voorzitter van een van de kleinste fracties in dezen Raad, ben ik namens de leden van de fractie van den Vrijheidsbond en die van de Anti-revolutionnaire en Christelijk-Historische fracties gemachtigd, vóór deze stemming een verklaring af te leggen. Mijnheer de Voorzitter, die verklaring luidt als volgt Naar bekend is geworden zijn door de Sociaal-Demo cratische en de Roomsch-Katholieke Raadsfracties met medewerking van de Vrijzinnig-Democratische Raads fractie, tezamen vormende de meerderheid van de leden van dezen gemeenteraad, besprekingen gehouden, die tengevolge zullen hebben, dat de wethouderszetels alle door vertegenwoordigers van deze fracties zullen worden bezet. Hierbij zijn geen pogingen gedaan om overleg te plegen met de Anti-revolutionnaire, de Vrijheidsbond- sche en de Christelijk-Historische Raadsfracties, zoodat deze feitelijk van eiken invloed op de verkiezing van de wethouders zijn uitgesloten. Deze handelwijze miskent niet alleen de staatsrechte lijke beteekenis van het college van Burgemeester en Wethouders en de positie van den Raad als besturend orgaan van de gemeente, maar schendt op de meest krasse wijze de rechten van een belangrijk deel van de Raadsleden. Het college, dat op deze wijze gevormd staat te

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1931 | | pagina 1