lliadering van Dinsdag 22 September 1931. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 22 September 1931. 127 Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Beëediging van de nieuw inkomende leden de heeren M. Molenaar en P. B. Westerhuis. 2. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 28 Juli en 18 Augustus 1931. 3. Mededeelingen en rapporten. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mevr. A. Baltjes IJpma als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 5. 5. Alsvoren tot het verleenen van eervol ontslag aan H. Smedes als onderwijzer aan gemeenteschool no. 8a. 6. Alsvoren tot overplaatsing van den onderwijzer J. G. Greben van gemeenteschool no. 14b naar gemeen teschool no. 8a. 7. Benoeming van een tijdelijk conrector en van leeraren aan het Gymnasium. 8. Alsvoren van een leeraar in het Hebreeuwsch aan het Gymnasium, vacature-A. Bartels. 9. Alsvoren van een onderwijzer aan gemeente school no. 14b (vacature-J. G. Greben). 10. Alsvoren van twee reserve-onderwijzeressen aan de scholen voor openbaar lager onderwijs. 11. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan den Weg Achter de Hoven aan F. Mebius. 12. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Bildtschestraat aan P. Mook. 13. Alsvoren tot toekenning van vergoedingen ingevolge artikel 100 der Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1929 aan besturen van bijzondere scholen. 14. Alsvoren tot het aangaan van een gemeenschap pelijke regeling met de gemeente Schiermonnikoog om trent de toelating van leerlingen op de openbare scholen voor gewoon, buitengewoon en uitgebreid lager onder wijs alhier. 15. Voorstel van de Commissie voor de Strafveror deningen tot vaststelling van een verordening, houdende wijziging van de Bouwverordening (bijlage no. 15). 16. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het beroepschrift van J. Zondervan in zake een hem geweigerde vergunning tot verbouwing van het perceel Zaailand no. 74. 17. Alsvoren inzake bezwaarschriften van M. Boetes, H. J. Feitsma en D. Timmermans tegen aanslagen in de rioolbelasting voor onderscheidenlijk den Harlinger- straatweg, de Spoorstraat en den Mr. P. J. Troelstraweg. 1. Beëediging van de nieuw inkomende leden, de heeren M. Molenaar en P. B. Westerhuis. De heeren M. Molenaar en Westerhuis worden door den Voorzitter beëedigd en leggen daartoe, in handen van dezen, de beloften, bedoeld bij art. 45 der Ge meentewet, af. De Voorzitter: Dan wensch ik bij dezen ook U geluk met Uwe herbenoeming en ik hoop dat U met dezelfde animo, die U beiden hebt gehad, ook verder de ge meentezaken zult behartigen. 2. De notulen der vergaderingen van 28 Juli en 18 Augustus 1931 worden onveranderd vastgesteld. 3. Wordt medegedeeld a. dankbetuiging van Hare Majesteit de Koningin voor de mede namens den Gemeenteraad en de burgerij aangeboden gelukwenschen ter gelegenheid van Haar verjaardag; b. dat bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1931 no. 10 is goedgekeurd de verordening, vastgesteld 7 Juli 1.1., houdende wijziging van de verordening tot heffing van schoolgeld voor het onderwijs aan den ge meentelijken cursus voor opleiding van bewaarschool onderwijzeressen te Leeuwarden; c. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten: d.d. 28 Juli 1.1. tot opheffing van ge meenteschool no. 5a; 18 Augustus 1.1. tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Ibisstraat; 1 September 1.1. tot aanvaarding der schenking van drie monumentale bronzen deuren ten behoeve van het Beurs- en Waag gebouw; d. rapporten omtrent de opneming der kassen van het Openbaar Slachthuis, het Gemeentelijk Electriciteit- bedrijf en de Gemeentelijke Gasfabriek. De stukken sub ad worden voor kennisgeving aan genomen. e. adres van de vereeniging „Kinderspeeltuin Ren- gerspark", houdende verzoek om toekenning van een subsidie uit de gemeentekas over 1932 van 700. adres van de Friesche Orkest Vereeniging, hou dende verzoek om toekenning van een subsidie uit de gemeentekas over 1932 van 17.100. De adressen sub e en zullen worden behandeld bij de gemeentebegrooting voor 1932. g. dat Burgemeester en Wethouders bij openbare aanbesteding hebben gegund aan R. de Jong te Grouw het afbreken van de bestaande Paardepijp en het maken van een nieuwe in de plaats daarvan voor 17.182. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mevr. A. Baltjes- IJpma als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 5. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan H. Smedes als onderwijzer aan gemeenteschool no. 8a. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overplaatsing van den onderwijzer J. G. Greben van gemeenteschool no. 14b naar gemeenteschool no. 8a. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig de voorstellen van Burgemeester en Wethouders sub 46. 7. Benoeming van een tijdelijk conrector en van leeraren aan het Gymnasium. De aanbevelingen van Curatoren luiden als volgt a. leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde J. E. van der Laan, thans tijdelijk als zoodanig werkzaam; b. leeraar in de, Aardrijkskunde Dr. J. Theunisz, thans tijdelijk als zoodanig werkzaam; c. tijdelijk leeraar in de Kosmographie Dr. G. K. ten Bruggencate, thans als zoodanig werkzaam; d. tijdelijk conrector D. van de Craats. Benoemd worden sub a J. E. van der Laan, voor noemd, met algemeene stemmen; sub b Dr. J. Theunisz, voornoemd, met 20 stemmen; 9 biljetten worden, wat betreft deze benoeming, blanco ingeleverd; sub c Dr. G. K. ten Bruggencate, voornoemd, met algemeene stemmen; sub d D. van de Craats, voornoemd, met algemeene stemmen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1931 | | pagina 1