Vergadering van Dinsdag 24 november 1931. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 24 November 1931. 165 Tegenwoordig 24 leden, te weten: de heeren Dijkstra, Terpstra, Hooiring, De Boer, mevrouw BuismanBlok Wijbrandi, de heer Muller, mevrouw Van DijkSmit, de heeren Hettinga, Koopal, De Vries, Ritmeester, Feitsma, Hofstra, Stobbe, Wiersma, Weima, Westra, Van Kollem, Botke, Van der Meulen, B. Molenaar, Vro men, Westerhuis en Oosterhoff. Afwezig 5 leden, de heeren Van der Schoot, M. Mo lenaar, Balk, Peletier en Visser. Voorzitter de heer jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 13 October 1931. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Benoeming van twee curatoren van het Gymna sium, wegens periodieke aftreding van Mr. J. A. Stoop en het nemen van ontslag door Mr. C. B. Menalda. 4. Alsvoren krachtens artikel 57 der Nijverheids onderwijswet van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Vereeniging voor Middelbaar Technisch- en Ambachtsonderwijs voor het jaar 1932, wegens pe riodieke aftreding van de heeren J. de Boer en P. F. J. Westra. 5. Alsvoren van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Industrie- en Huishoudschool voor het jaar 1932, wegens periodieke aftreding van mevr. H. C. BuismanBlok Wijbrandi en den heer J. de Boer. 6. Alsvoren van twee commissarissen der gemeente bij de „Friesche Orkest Vereeniging" voor het jaar 1932, wegens periodieke aftreding van de heeren J. Muller en IJ. de Vries. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mevr. G. IJntema- Van der Molen als lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. 8. Alsvoren tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. T. Reitsma als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 15. 9. Alsvoren tot overneming van den grond der stoep voor het perceel Slotmakersstraat no. 8. 10. Alsvoren tot overneming van een strook grond aan den Groningerstraatweg van O. Meijer. 11. Voorstel van de Commissie voor de Strafveror deningen tot vaststelling van een verordening op Woon wagens en Woonschepen (bijlage no. 18). 12. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van twee privaten bij de woonschepenhaven. 13. Alsvoren in zake de uitvoering van de artikelen 252 en 265 der Gemeentewet (bijlage no. 19). 14. Alsvoren tot vaststelling van verordeningen tot wijziging van het besluit op de heffing van rechten onder den naam van leges en van de verordening tot invordering daarvan (bijlage no. 20). 15. Voorstel van den heer Botke tot het betuigen van adhaesie aan een adres der Vereeniging van Neder- landsche Gemeenten in zake het ontwerp van wet tot tijdelijke korting op eene uitkeering krachtens de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad no. 388), met praeadvies van Burgemeester en Wethouders. De notulen der vergadering van 13 October 1931 worden onveranderd vastgesteld. 2. Wordt medegedeeld a. dat bij Koninklijk besluit van 31 October 1931 no. 23 is goedgekeurd het Raadsbesluit van 16 Juni 1931 tot vaststelling van een verordening op de heffing van rechten als bedoeld in artikel 21 der Besmettelijke- Ziektenwet (Staatsblad 1928 no. 265). b. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 3 November 1.1. tot verhuring van de zathe en landen op Wijlaarderburen, afstand in erf pacht van bouwterrein aan de van Asbeckstraat en de Veulenstraat en intrekking van den afstand in erfpacht aan G. Giezen van terrein ten Noordoosten van den Mr. P. J. Troelstraweg, enz.; c. rapport omtrent de opneming der kas van het Openbaar Slachthuis. De stukken sub ac worden voor kennisgeving aan genomen. d. bericht van Mr. C. B. Menalda dat hij met ingang van 1 Januari 1932 ontslag neemt als curator van het Gymnasium. Wordt voor kennisgeving aangenomen, met dank betuiging voor de vele diensten, als zoodanig aan de gemeente bewezen. e. schrijven van het bestuur der afdeeling Friesland van den Nederlandschen Bond van Gemeente-ambte naren, ten geleide van een afdruk van een adres betref fende het wetsontwerp tot afwijking van de wet op de Financiëele Verhouding 1929 en de salariëering van het gemeentepersoneel. Wordt voor kennisgeving aangenomen. adres van het bestuur der afdeeling Leeuwarden van den Frieschen Bond van Hotel-, Café- en Sociëteit houders om wijziging van art. 2 sub B der verordening tot het heffen eener belasting op tooneelvertooningen en andere openbare vermakelijkheden; g. adres van het bestuur der Nieuwe Leeuwarder Slagersvereeniging om een verordening vast te stellen, waarbij den slagers, die buitenlandsch vleesch verkoo- pen, wordt opgelegd het publiek een duidelijke aanwij zing van de herkomst van dit vleesch te verstrekken. De adressen sub en g worden in handen van Bur gemeester en Wethouders gesteld om praeadvies. h. adres van S. Tijsma, vroeger huurder van de zathe en landen aan het Kalverdijkje, in zake kwijtschel ding van 10 over de geheele pachtsom over het huur jaar 5 Maart 19305 Maart 1931. Op grond van het Raadsbesluit van 24 Maart 1931 wordt voorgesteld het adres in handen van Burge meester en Wethouders te stellen ter afdoening. De beraadslagingen worden geopend. De heer FeitsmaZouden Burgemeester en Wet houders willen mededeelen waarom aan den heer Tijsma in afwijking van de andere huurders slechts over een half jaar een korting van 10 op den huurprijs is toe gestaan? Het wil mij toch voorkomen dat, waar hij over het geheele jaar de volle huursom heeft betaald, hij ook, evenals de andere huurders, recht had om over het ge heele jaar de toegestane korting te ontvangen. De Voorzitter: Ik wil daar dadelijk wel op antwoor den en daarmee den heer Feitsma en ook den Raad inlichtingen verstrekken hoe de zaak wèl in elkaar zit. Wanneer werkelijk Tijsma over het volle jaar de huur had betaald, zou hij ook over het volle jaar de korting moeten ontvangen, maar de zaak is wat anders. Tijsma heeft n.l. in den herfst van 1930 aan Burgemeester en Wethouders verzocht, of hij zoo spoedig mogelijk kon worden ontslagen van de loopende huur, dat was mid den in den tijd, waarover het huurcontract liep. Burge meester en Wethouders rneenen nu in het algemeen, dat dergelijke afwijkingen niet moeten worden toegestaan; zij volgen hierbij dezelfde tactiek, die zij ook volgen bij het verhuren van woningen indien een woning voor een vol jaar is verhuurd, kan de huurder niet tusschen- tijds van de huur worden ontslagen. Zij hebben echter tegen Tijsma gezegd: indien gij ons een anderen goeden huurder kunt verschaffen en de overdracht van de huur geen verandering in den huurprijs brengt, dan willen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1931 | | pagina 1