Vergadering van Dinsdag 29 December 1931. 314 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Maandag 14 December 1931 Voortzetting der vergadering op Woensdag 16 December 1931. Volgnos. 859976 worden onveranderd vastgesteld. De geheele begrooting wordt met algemeene stemmen vastgesteld. Met algemeene stemmen wordt vervolgens besloten overeenkomstig de voorstellen van Burgemeester en Wethouders, genoemd in bijlage 17 van 1931, sub a, b, c. d (Ontwerp A), e (Ontwerpen B en C) en f. De Voorzitter: De Raad zal zeker geen bezwaar hebben, dat de door de behandeling noodig geworden wijzigingen in de begrooting door Burgemeester en Wethouders worden aangebracht. Burgemeester en Wethouders vragen daartoe machtiging aan den Raad. De gevraagde machtiging wordt verleend. Niets meer te behandelen zijnde, wordt de verga dering door den Voorzitter gesloten. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 29 December 1931. 315 Tegenwoordig zijn 28 leden. Er is één vacature. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma. Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 24 November 1931. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot benoeming van Ir. J. A. C. Tillema tot Gemeentelijk Inspecteur voor het Woningtoezicht. 4. Alsvoren tot overneming van den grond van stoepen voor onderscheidene perceelen aan weerszijden van het Naauw. 5 Alsvoren tot aankoop van de woningen Noorder plantage nos. 7 en 9 van van der Linden. 6. Alsvoren tot verhuring van twee perceelen wei land nabij den Harlingertrekweg aan Th. van der Meer. 7. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden voor verbouwing van de school voor uitgebreid lager onder wijs (gemeenteschool no. 4). 8. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op een adres van de Nieuwe Leeuwarder Slagersvereeni- ging in zake de aanduiding van buitenlandsch vleesch in slagerswinkels. 9. Voorloopige vaststelling van de gemeentereke ning, dienst 1930 (bijlage no. 23 van 1931), met de verantwoording van Burgemeester en Wethouders. De Voorzitter: Ik meen uit naam van U allen te spreken, indien ik eerst een enkel woord wijd aan het overleden lid Uwer vergadering, dr. Westerhuis en ik wil beginnen met namens den Raad van deze plaats af onze deelneming te betuigen aan mevrouw Westerhuis 1 en kinderen. Het zal U waarschijnlijk gaan, zooals het mij gaat, dat wij onwillekeurig terugdenken aan de laatste ver gadering, die wij hier met elkaar hebben gehad, de be- grootingsvergadering van dit jaar. De heer Westerhuis was ook in die vergadering en hij is de geheele ver gadering prompt aanwezig geweest, ondanks zijn drukken werkkring. Het was mij bekend, dat de zaken van de gemeente Leeuwarden hem altijd zeer ter harte gingen, het was mij ook bekend, dat hij altijd volkomen op de hoogte was van de zaken, die hier behandeld werden. Het was zijn gewoonte niet, veel te spreken, maar als hij een zaak, die hem speciaal ter harte ging, verdedigde, dan was hij gewoon dat altijd te doen met zeer goede argumenten. Ik geloof te kunnen zeggen, dat wij den heer Wes terhuis zullen blijven gedenken als een van die Raads leden, die ook den goeden toon in den Raad op hoogen prijs stelde. Ik dank den heer Westerhuis voor wat hij voor de gemeente heeft gedaan, ook in de commissie voor Openbare Werken, waar hij ondanks zijn drukken werkkring ook altijd present is geweest. Ik geloof, dat Hij een voorbeeld kan zijn voor vele Raadsleden, om ook dienzelfden weg te gaan. De Raad hoort staande deze woorden van den Voor zitter aan. De heer Van der Meulen komt ter vergadering. 1. De notulen der vergadering van 24 November 1931 worden onveranderd vastgesteld. 2. Wordt medegedeeld a. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 24 November 1931 in zake uitvoering van de arti kelen 252 en 265 der Gemeentewet: 14 December 1931 tot verkoop van het pand Groote Hoogstraat no. 24 met bergplaats in de Poststraat en tot machtiging aan Burgemeester en Wethouders tot het zoo noodig aangaan van een kasgeldleening; de gemeenterekening, dienst 1928; hebben verdaagd hunne beslissing betreffende de in de Bouwverordening voorkomende regelen omtrent het instellen van beroep tegen beslissingen van Burge meester en Wethouders in zake bouwvergunningen, welke goedkeuring ingevolge eene wijziging der Wo ningwet alsnog wordt vereischt; b. proces-verbaal van de opneming van kas en boe ken van den gemeente-ontvanger; C. rapporten der opneming van de kassen van het Gemeentelijk Woningbedrijf, der Gemeentelijke Gas fabriek en het Gemeentelijk Electriciteitbedrijf; d. bericht van mevrouw J. de Vries—Mossel, dat zij de benoeming tot voogdes van het Nieuwe Stads Wees huis aanneemt. De mededeelingen sub a—d worden voor kennis geving aangenomen. e. adres van de Friesche Maatschappij van Land bouw betreffende vaststelling van een verordening, waarbij aanduiding van de herkomst van buitenlandsch vleesch verplicht wordt gesteld. Zal worden behandeld bij punt 8 der agenda. De Voorzitter: Verder is na sluiting van de agenda nog een brief ingekomen van de Kamer van Koophandel, handelende over dezelfde kwestie. Ik meen, dat alle leden daarvan een afschrift hebben ge kregen, zoodat er waarschijnlijk geen lecture van dezen brief zal worden gevraagd. Het schrijven sub zal mede bij punt 8 aan de orde worden gesteld. g. dat van het bestuur der Vereeniging ,,de Leeu warder Industrie- en Huishoudschool" bericht is inge komen, dat het zijn adres d.d. 16 September 1931 be treffende de uitbreiding van het leerplan dier school met het vak gymnastiek welk adres in de Raadsver gadering van 13 October j.l. om praeadvies in handen van Burgemeester en Wethouders is gesteld voor- loopig terugneemt. Wordt voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter: Ik stel voor, dat de commissie, belast geweest met het onderzoek der gemeenterekening, dienst 1930, haar rapport bij punt 9 zal uitbrengen. Dienovereenkomstig wordt besloten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot benoeming van Ir. J. A. C. Tillema tot Gemeentelijk Inspecteur voor het Woningtoezicht. Dit voorstel luidt als volgt Op 1 Februari 1932 zal het jaar zijn verstreken, waarvoor Ir. A. C. Tillema, krachtens Uw besluit van 22 December 1930, voorloopig werd benoemd tot Gemeentelijk Inspecteur voor het Woningtoezicht. Vermits hij in dien tijd ten volle heeft voldaan aan de eischen, welke aan de vervulling van dit ambt mogen worden gesteld, is er alle reden zijne voorloopige aan stelling thans door een vaste benoeming te vervangen. Mitsdien geven wij U in overweging Ir. J. A. C. Tillema met ingang van 1 Februari 1932 te benoemen tot Gemeentelijk Inspecteur voor het Woningtoezicht. Benoemd wordt Ir. J. A. C. Tillema, voornoemd, met 25 stemmen, terwijl 3 biljetten blanco worden ingele verd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1931 | | pagina 1