Vergadering van Dinsdag 14 laart 1911. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 14 Maart 1933. 61 Tegenwoordig 27 leden, te wetende heeren Turksma, M. Molenaar, Van Kollem, Muller, Stobbe, Van der Schoot, Ritmeester. Hooiring, Koopal, Feitsma, Wiersma, Hofstra, De Boer, Botke, Balk, Weima, Vromen, B. Molenaar, Buiel, Van der Meulen, Ooster- hoff, mevrouw Van Dijk—Smit, de heeren Westra, Hettinga, IJtsma, Terpstra en Hoogland. Afwezig 2 leden, mevrouw Buisman—Blok Wijbrandi en de heer Dijkstra. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Mededeelingen en rapporten. 2. Benoeming van een stadsarts voor het tijdvak van 1 Mei 1933 tot 1 Mei 1936. 3. Alsvoren van een tijdelijk leeraar in de wiskunde aan het Gymnasium. 4. Alsvoren van twee herschatters van het vergun ningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein. 5. Alsvoren van een bestuurslid der woningveree- niging ..Leeuwarden", daarin vertegenwoordigende de gemeente, wegens periodieke aftreding van mevrouw L. de Vries'Jacobs. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Beethoven- straat aan M. Douma. 7. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Beethovenstraat aan P. van der Vliet en W. A. Tiemersma. 8. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Brahmsstraat—hoek Beethovenstraat aan C. Th. van der Kolk. 9. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Camperstraat—hoek Pieter Pauwstraat aan H. Hettema. 10. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwter rein aan de Reinier de Graafstraathoek Nicolaas Tulpstraat aan J. M. Brusse. 11Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwter rein aan de Reinier de Graafstraat—hoek Nicolaas Tulpstraat aan K. de Haan en T. van der Hoek. 12. Alsvoren tot overneming van onderscheidene strooken grond en water aan den Mr. P. J. Troelstra- weg. 13. Alsvoren tot verkoop van twee strookjes grond aan de Oosterkade en de Gedempte Keizersgracht aan mej. B. Sikma. 14. Alsvoren tot openbaren verkoop van de brug wachterswoning met bovenwoning, Prins Hendrikstraat nos. 13 en 15. 15. Alsvoren tot verhuring van de zathe en landen nabij den Poppeweg aan J. Jongma. 16. Alsvoren tot verbetering van het gedeelte van den Noordersingel tusschen den Harlingersingel en de Singelstraat, tot overneming van twee strooken grond aan dien singel, enz. 17. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden voor vernieuwing van den voorgevel der gemeente school no, 7 aan den Arendstuin. 18. Alsvoren tot het verstrekken aan de besturen van bijzondere scholen van voorschotten op de ver goeding, bedoeld bij art. 101 der Lager Onderwijswet 1920, over het dienstjaar 1933. 19. Alsvoren tot vaststelling van eene verordening op den Dienst der Arbeidsbemiddeling en Werkloos heidsverzekering en tot intrekking der verordening van 22 Augustus 1922 (gemeenteblad no. 32) (bijlage no. 20. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het verzoek van het bestuur der „Arbeiders-Avond scholen" om vrijstelling van de betaling der vergoeding voor het gebruik van gemeentelijke schoollokalen. 21. Alsvoren op het adres der afdeeling Leeuwarden van den Frieschen Bond van Hotel-, Café en Sociëteit houders om intrekking van de verordening, houdende verbod van den verkoop van sterken drank in het klein op Zondagen en Christelijke feestdagen (gemeenteblad 1927 no. 12). 22. Voorstel der Commissie voor de Strafverorde ningen tot wijziging der Algemeene Politieverordening wat betreft het bekladden en beplakken van den open baren weg en andere eigendommen, enz. (bijlage no. 7). De Voorzitter stelt na opening der vergadering voor om dadelijk even in besloten vergadering over te gaan, omdat Burgemeester en Wethouders gaarne in besloten vergadering iets willen bespreken. Dienovereenkomstig wordt besloten. De Voorzitter doet de deuren sluiten. Te 2.45 uur namiddags wordt de openbare verga dering hervat. 7. Wordt medegedeeld a. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 31 Januari 1933 betreffende aankoop van perceelen aan de Nieuwestad en de Bagijnestraat, tot bestemming daarvan tot hoofdbureau van politie, enz.; 21 Februari 1933 tot aankoop van de woning Poppe- buurt no. 22 en verhuring van terrein aan het Schapen dijkje. Wordt voor kennisgeving aangenomen. b. adhaesiebetuigingen van de Roomsch-Katholieke WerkliedenVereeniging ,,Leo XIII' en van de stede lijke federatie der S. D. A. P. aan het adres van het Centraal Drankweer-Comité, ahier, om handhaving van de verordening, houdende verbod van den verkoop van sterken drank in het klein op Zondagen en Christelijke feestdagen; c. adhaesiebetuiging van de afdeeling Leeuwarden van den Bond van Hotel-, Café- en Restaurantperso- neel aan het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot intrekking van de verordening, houdende verbod van den verkoop van sterken drank in het klein op Zondagen en Christelijke feestdagen. De stukken sub b en c worden gevoegd bij de stuk ken, bedoeld onder punt 21 der agenda. d. adres van den Bond voor Friesche Stoom- en Motorvaartbelangen, houdende verzoek om verlaging van de scheepvaartrechten in deze gemeente. Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om praeadvies. e. adres van G. Soldaat, houdende verzoek hem wegens beweerd nadeel bij de invordering van achter stallige huur van een bergplaats aan de Torenstraat veroorzaakt, een vergoeding van f 100.toe te ken nen, enz. Wordt voor kennisgeving aangenomen. f. adres van de afdeeling Leeuwarden van de Onaf hankelijk Socialistische Partij om in verband met de mogelijkheid, dat op grond der gesubsidieerde steun regeling een door den Minister van Binnenlandsche Zaken vast te stellen bedrag van de verdiensten der vrouw eens werkloozen niet op diens steun in mindering behoeft te worden gebracht aan de hierbij betrokken en andere gezinnen een uitkeering in eens te verstrek ken van ten minste 25.— per gezin. Onder mededeeling, dat naar aanleiding van een op

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1933 | | pagina 1