Vergadering van Dinsdag 31 Januari 1933. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 31 Januari 1933. 15 Tegenwoordig 26 leden, te weten de heeren Het- tinga, Terpstra, mevrouw Buisman—Blok Wijbrandi, de heeren Turksma, Hooiring, De Boer, Botke, Weima, Van der Schoot, mevrouw Van Dijk—Smit, de heeren Van Kollem, IJtsma, Stobbe, Feitsma, Balk, Wiersma, Koopal, Muller, Hoogland, M. Molenaar, B. Molenaar, Hofstra, Ritmeester, Van der Meulen, Vromen en Buiel. Afwezig de heeren Oosterhoff, Westra en Dijkstra. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der Raadsvergade ringen van 29 November en 20 December 1932. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Benoeming van een Voogd der Stads-Armen- kamer, vacature-S. Attema. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Beethoven- straat aan B. van der Kolk. 5. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Kwartelstraat aan D. IJ. Miedema te Wommels. 6. Alsvoren tot verhuring van een terrein aan de van Beverwijckstraat aan D. Arends. 7. Alsvoren tot het instellen van een rechtsvorde ring tegen G. Soldaat tot ontruiming van een berg plaats nabij de Torenstraat en tot betaling van achter stallige huurpenningen. 8. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden voor de verbouwing van het politie-posthuis aan de Kanaal straat tot brugwachterswoning. 9. Alsvoren tot het garandeeren van een geldleening ten behoeve van de N. V. Intercommunale Water leiding Gebied Leeuwarden. 10. Alsvoren tot aankoop van onderscheidene per- ceelen aan de Nieuwestad en de Bagijnestraat, tot be stemming en inrichting daarvan tot hoofdbureau van politie, brandweer- en politiegarage en brandweerberg plaats c. a., tot bestemming en inrichting van het tegen woordige politiebureau voor den dienst der gemeente secretarie, tot beschikbaarstelling van gelden ten be hoeve van een en ander, met intrekking van vroeger genomen besluiten, enz. (bijlage no. 23 van 1932 en no. 4 van 1933). 1. De notulen der vergaderingen van 29 November en 20 December 1932 worden onveranderd vastgesteld. 2. Wordt medegedeeld a. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 18 October 1932 tot verlenging van den termijn van ontruiming van 23 onbewoonbaar ver klaarde woningen; 30 December 1932, waarbij Burgemeester en Wet houders zijn gemachtigd zoo noodig een kasgeldleening aan te gaan tot het gaande houden van den dienst; 10 Januari 1933 tot verhuring van terrein aan de Fonteinstraat en van het perceel Sint Jobsleen no. 255, afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Sweelinck- straat-hoek Beethovenstraat, Brahmsstraat-hoek Beet- hovenstraat en aan de Sweelinckstraat, verkoop van grond aan den Kanaalweg Zuidzijde; b. bericht van mevrouw W. de Groot—Kuilart, dat zij de benoeming als lid der Commissie van beheer over het Stads Ziekenhuis aanvaardt; c. schrijven van de heeren Mr. J. A. Stoop, Jhr. Mr. J .M. van Beyma, Dr. R. Vorenkamp en Mr. A. A. M. van der Meulen, houdende mededeeling dat naar aan leiding van 's Raads verzoek van 10 Januari 1.1., om op het door hen genomen ontslag als Curatoren van het gymnasium terug te komen, hun schrijven van 31 De cember 1.1. aan den Raad als niet geschreven kan wor den beschouwd. De mededeelingen sub a c worden voor kennisge ving aangenomen. d. adres van het bestuur der Arbeiders-Avond scholen om gedurende een jaar wekelijks gebruik te mogen maken van twee schoollokalen op Woensdag en van één lokaal op Donderdagavond, met vrijstelling van betaling der gebruikelijke huur. Wordt voorgesteld dit adres in handen van Burge meester en Wethouders te stellen om praeadvies De beraadslagingen worden geopend. De heer Feitsma: Mijnheer de Voorzitter, van deze zijde is er geen bezwaar tegen om dit adres om prae advies in handen te stellen van Burgemeester en Wet houders. Wij zouden daaraan echter willen verbinden een verzoek om een onderzoek in te stellen naar den maatschappelijken welstand van de ouders der betrok kenen. De heer Ritmeester (wethouder): Van de betrok kenen zelf De heer Van Kollem: Er zijn leerlingen van 60 jaar bij De Voorzitter: Ik wil opmerken, dat in de desbetref fende verordening wel degelijk gesproken wordt van onvermogenden. In zooverre zal met dit verzoek in het praeadvies rekening worden gehouden. De beraadslagingen worden gesloten. Met algemeene stemmen wordt besloten het adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen om praeadvies. e. adres van de vereeniging tot bestrijding van radiostoringen, alhier, om maatregelen te treffen dat een ongestoorde radio-ontvangst in deze gemeente worde mogelijk gemaakt. Wordt voorgesteld dit adres in handen van Burge meester en Wethouders te stellen om praeadvies. De beraadslagingen worden geopend. De heer Terpstra: Mijnheer de Voorzitter, het zal U zeker niet vreemd voorkomen, dat ik naar aanleiding van het ingekomen adres het woord vraag. Bij de be grooting heb ik ook over deze zaak gesproken en vol doende laten uitkomen, dat het naar mijn oordeel zeer noodig en nuttig zou zijn, die radiostoringen te voor komen. Men kan dit nu heel gemakkelijk, omdat de techniek zoo ver is, dat behoudens dan het gebruik van de hoogfrequentie-apparaten, de invloed van strijkijzers, de invloed van andere motoren, enz. met één woord, de invloed van alle mogelijke apparaten kan worden uit geschakeld, door de noodige kleine apparaten te plaat sen en nu geloof ik dat deze vereeniging, met welke ik in betrekkelijk nauw verband sta, haar doel zou kunnen bereiken, voorloopig daardoor, dat art. 12 der betrek kelijke verordening, dus de verordening op de levering van electrisch licht, in zooverre eens onder de oogen werd gezien dat het woord „hinder", dat daarin voor komt, ook van toepassing werd verklaard op de storin gen, die hier bedoeld worden. Wanneer Burgemeester en Wethouders konden be sluiten tot deze conclusie te komen, dan zou de veree niging tot bestrijding van radiostoringen daarmee con tent zijn, en vele ik zou haast zeggen 95 sto ringen zouden voorkomen kunnen worden. Wanneer

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1933 | | pagina 1