- Vergadering van Dinsdag 4 April 1933. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 4 April 1933. 105 Tegenwoordig 28 leden, te weten: de heeren M Mo lenaar, Hooiring, Koopal, Hofstra, Turksma, Van Kol- lem, mevrouw Buisman—Blok Wijbrandi, de heeren Ijtsma, Terpstra, Hoogland, Stobbe, Feitsma, Wiersma, Van der Schoot, Weima, Ritmeester, Hettinga, mevr. Van Dijk—Smit, de heeren Van der Meulen, B. Mo lenaar, Balk, De Boer, Vromen, Oosterhoff, Muller, Botke, Westra en Buiel. Afwezig de heer Dijkstra. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 28 December 1932. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan B. H. A. Peters als tijdelijk leeraar aan de Lagere Avondhandelsschool. 4. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Reinier de Graafstraat aan K. de Haan en T. van der Hoek. 5. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein op den hoek van de Eksterstraat en de Leeuwrikstraat aan A. Mensing en P. de Jong. 6. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein op den hoek van den Groningerstraatweg en de van Leeuwenhoekstraat aan K. Sloot. 7. Alsvoren tot overneming van den grond van de stoepen voor de perceelen Nieuwestad no. 71 en Hee- renwaltje no. 16. 8. Alsvoren tot aankoop van hooiland, riet en water onder Wartena van J. J. Boekema c.s. 9. Alsvoren tot verkoop van strooken grond aan en nabij de Bleekerstraat. 10. Alsvoren tot verhuring van een perceeltje wei land bij de Boerhaavestraat aan J. Jongma. 11Alsvoren tot verhuring van terrein aan den Sneekertrekweg aan de N. V. Vereenigde Kolenmaat schappijen te Rotterdam en de N. V. Internationale Petroleum Producten Maatschappij te 's Gravenhage. 12. Alsvoren tot verhuring van grond aan de Greuns aan J. en E. Massolt voor den bouw van schip huizen. 13. Alsvoren in zake de aanschaffing van vier Faun"-autohuisvuilwagens en tot wijziging van de be grooting voor 1933 van het bedrijf der Gemeente reiniging. 14. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het verzoek van A. Tromp e. a. om splitsing van het erfpachtsrecht op het perceel, kadastraal bekend Sectie F no. 4337 (oud). 1. Wordt medegedeeld a. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 21 Februari 1.1. tot verhuring van de zathe Kalverdijkje no. 76 met bijbehoorende lande rijen en van twee perceelen weiland aan den Greuns- weg; afstand in erfpacht van terrein aan de Obrecht- straat; d.d. 14 Maart 1.1. tot openbaren verkoop van de brugwachterswoning met bovenwoning Prins Hendrik straat nos. 13 en 15: verhuring van de zathe en landen san den Poppeweg en verkoop van twee strookjes grond aan de Oosterkade en de Gedempte Keizers gracht b. proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den gemeenteontvanger: c. rapporten omtrent de opneming der kassen van het Openbaar Slachthuis, het Gemeentelijk Grondbe drijf, het bedrijf der Gemeentewerken, de Gemeentelijke Gasfabriek, het Gemeentelijk Electriciteitbedrijf, het bedrijf der Gemeentereiniging en het Gemeentelijk Woningbedrijf. De mededeelingen sub a c worden voor kennis geving aangenomen. d. adres van de afdeeling Leeuwarden der Onafhan kelijk Socialistische Partij betreffende het verstrekken van een uitkeering in eens aan arbeiders, die meer dan 3 maanden werkloos zijn of aan daarmede gelijk te stellen personen. Burgemeester en Wethouders stellen voor dit verzoek af te wijzen. De beraadslagingen worden geopend. De heer Ijtsma: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil gaarne even een korte verklaring afleggen, waarom onze fractie met het voorstel van het college meegaat. Ik wil bij mijn motiveering op den voorgrond stellen, dat hier een groot misverstand in het spel is en onkunde van de materie, waarover men adresseert, omdat, als adressante begrepen had wat de gevolgen zouden zijn als de Raad dit zou aannemen en wat de uitvoering daarvan zou beteekenen, zij een dergelijk adres niet zou hebben ingezonden. Het aannemen en de uitvoering daarvan zou toch beteekenen, dat de Minister oogen- blikkelijk een streep zou halen door alle subsidies, die de gemeente op het oogenblik van de Regeering krijgt ten behoeve van de werkloozenvoorziening. Daarom, ik wil nu maar aannemen dat het onkunde van de materie is, als gevolg waarvan dit adres is ingekomen, in dien vorm zou ik het willen zien, maar dat is de reden, waarom wij voor het voorstel van Burgemeester en Wethouders zullen stemmen. De beraadslagingen worden gesloten. Met algemeene stemmen wordt besloten het verzoek af te wijzen. e. adres van J. Winters, eigenaar van het perceel Beetgumerstraat no. 30, kadastraal bekend Sectie D no. 2425 (deel van het vroegere kadastrale perceel Sectie D no. 2184), houdende verzoek, op grond dat de erf pacht voor zijn perceel hooger is dan die van andere perceelen in genoemde straat, het bedrag daarvan te verlagen tot het grondcijfer, als voor de andere per ceelen aldaar is vastgesteld, zulks met terugwerkende kracht over de verloopen erfpachtsjaren. Burgemeester en Wethouders doen hierbij opmerken, dat het perceel van adressant behoorde tot het bouw terrein aan de Engelschestraat, door den Raad op de gewone wijze in erfpacht uitgegeven aan A. Winters c.s. naar een grondwaarde van ƒ11.— per M2. (besluit van 8 Maart 1927). Daarna heeft, naar eigen verkiezing van de belang hebbenden, splitsing plaats gevonden, zóó, dat op het achterste gedeelte van het terrein 2 woningen zijn ge bouwd, n.l. één aan de Beetgumerstraat en één aan de Franekerstraat. Adressant heeft toen eerstbedoelde woning aangekocht. De gemeente staat geheel buiten een en ander. Voorgesteld wordt afwijzend op het ver zoek te beschikken. Dienovereenkomstig wordt met algemeene stemmen besloten. f. dat Burgemeester en Wethouders bij openbare aanbesteding hebben gegund het werkloon voor het leggen en onderhouden van kei-, klinker- en tegelbestratingen gedurende het jaar 1933 aan U. van Meekeren te Hindeloopen tegen de door hem ingeschreven eenheidsprijzen en het uitvoeren van grond-, rioleerings- en bestratingswerken ten be hoeve van de verbetering van den Mr. P. J. Troelstra- weg tusschen het Leeuwrikplein en het Valeriusplein

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1933 | | pagina 1