Vergaderiog van Dinsdag 30 Mei 1933. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 30 Mei 1933. 151 Tegenwoordig 27 leden, te weten de heeren M. Molenaar, Botke, Hoogland, mevrouw Buisman- Blok Wijbrandi, de heeren Weima, Terpstra, Feitsma, Turksma, Wiersma, Hofstra, De Boer, Van der Schoot, Van Kollem, Muller, Stobbe, Hettinga, IJtsma, mevrouw Van Dijk—Smit, de heeren Ritmeester, Hooiring, Van der Meulen. Koopal, Buiel, Vromen, B. Molenaar, Westra en Balk. Afwezig de heeren Dijkstra en Oosterhoff. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 31 Januari en 21 Februari 1933. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. M. C. Melis als onderwijzeres aan de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs. 4. Benoeming van een lid der Commissie van toe zicht op het Lager Onderwijs, vacature Mevr. G. Ring- nalda—Postma. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Valkstraat aan J. A. Jonker. 6. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Nicolaas Tulpstraat aan B. van der Kolk. 7. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Veestraat aan P. de Vries. 8. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Mozartstraathoek Beethovenstraat aan A. Winters. 9. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan den Wissesdwinger aan M. Staal. 10. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Beethovenstraat aan P. van der Vliet en W. A. Tiemersma. 11. Alsvoren tot overneming van den grond der stoep voor het perceel Weaze no. 42. 12. Alsvoren tot vaststelling van het verslag be treffende de wijze, waarop het op de gemeentebegroo- ting voor 1932 toegestane bedrag voor het in art. 36 der Leerplichtwet omschreven doel is besteed. 13. Alsvoren tot het verstrekken van gelden aan het bestuur der Leeuwarder Schoolvereeniging voor ver grooting van het speelterrein bij zijne jongensschool in de St. Anthonystraat, voor het maken van een nieuwen aanbouw aan den Noordelijken gevel van het gym nastieklokaal in de Zak enz. en tot ruiling van grond met dat bestuur. 14. Alsvoren tot toekenning van vergoedingen in gevolge art. 100 der Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1931 aan besturen van bijzondere scholen. 15. Alsvoren tot het instellen van een rechtsvorde ring tegen M. Visser te Leens tot betaling van schade vergoeding aan de gemeente wegens aanrijding van een lantaarnpaal aan den Oostergrachtswal. 16. Alsvoren in zake verlaging der huurprijzen van onderscheidene woningen der gemeente en van woning- bouwvereenigingen. 17. Alsvoren tot aanvaarding van een schenking aan de gemeente door de vereeniging ,,de Nieuwestad", alhier. 18. Alsvoren om over te gaan tot de inrichting van bet Oldehoofsterkerkhof tot parkeerterrein voor vracht wagens en om in verband hiermede een bedrag beschik baar te stellen ten behoeve van werkzaamheden aan electriciteitskabels. 1. De notulen der vergaderingen van 31 Januari en 21 Februari 1933 worden onveranderd vastgesteld. 2. Wordt medegedeeld a. dankbetuiging van H. K. H. Prinses Juliana voor de gelukwenschen Haar namens het Gemeentebestuur en de burgerij aangeboden ter gelegenheid van de her denking van Haren geboortedag; b. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 2 Mei 1.1. tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan den Groningerstraatweg, de van Leeuwenhoekstraat, de Mozartstraat en tot verhuring van de woning Menno van Coehoornstraat no. 3, het voormalig sportterrein aan den Poppeweg en van licht reclames en toonvensters aan de Tuinen-Zuidzijde hoek Voorstreek; c. rapporten omtrent de opneming der kassen van het Gemeentelijk Eectriciteitbedrijf en de Gemeentelijke Gasfabriek. De mededeelingen sub a—c worden voor kennisge ving aangenomen. d. verslag omtrent den toestand van het Stedelijk Gymnasium over 1932; e. verslag van den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Leeuwarden over het jaar 1932. De verslagen sub d en e liggen nog eenigen tijd voor de leden ter inzage. De beraadslagingen worden geopend. De heer Buiel; Mijnheer de Voorzitter. Er staat in het verslag naar ik meen een klein foutje, n.l. dit. Daarin wordt genoemd het Raadsbesluit van 3 Novem ber, maar dat zal moeten wezen het besluit van Burge meester en Wethouders van 3 November. Het gaat daarbij over den heer Dasberg. De Voorzitter: Mag ik vragen, waar ik twee ver slagen heb genoemd, welk verslag U bedoelt; dat over het Gymnasium of dat over het Middelbaar Onderwijs? De heer Buiel; Dat waar de heer Dasberg in voor komt. De Voorzitter: Het laatste is dat over het Middelbaar Onderwijs. De heer Buiel: Het gaat over den heer Dasberg. De Voorzitter: Mag ik dan even vragen waar het staat De heer Buiel: In de derde alinea. De Voorzitter: Het gaat dus over het verslag van het Gymnasium en dan de derde alinea. Daar staat ,,tot Conrector de heer D. van de Craats (Raads besluit 6 September 1932)" De heer Buiel: Neen, verder. De Voorzitter: ..Met ingang van 1 October 1932 werd den heer S. Dasberg, tijdelijk leeraar in het Hebreeuwsch. op zijn verzoek eervol ontslag ver leend (Raadsbesluit 4 October 1932)" De heer Buiel: Nog iets verder. De Voorzitter: Dan kan ik het wel heelemaal voor lezen. ..Tijdelijk en tot wederopzegging, uiterlijk tot en met 31 Augustus 1933, werd benoemd tot leeraar in het Hebreeuwsch Dr. G. Sevenster (Raadsbesluit 4 October 1932)".

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1933 | | pagina 1