Vergadering van Dinsdag 1 Augustus 1933. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 1 Augustus 1933. 207 Tegenwoordig 26 leden, te weten: de heeren Van der Schoot, Stobbe, Terpstra, mevrouw Van Dijk—Smit, ac heeren Van Kollem, Hettinga, Hofstra, Turksma, Hoogland, Feitsma, Wiersma, Botke, Hooiring, De Boer, mevrouw Buisman—Blok Wijbrandi, de heeren Muller, Westra, IJtsma, Koopal, Ritmeester, Ooster- hoff, Buiel, Weima, M. Molenaar, Vromen en Balk. Afwezig de heeren Dijkstra, B. Molenaar, Van der Meulen en de Burgemeester. Voorzitter de heer G. Ritmeester, wethouder. Te behandelen punten 1. Mededeelingen en rapporten. 2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan Dr. P. G. J. Vre- denduin als tijdelijk leeraar aan het Gymnasium. 3. Alsvoren tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. K. Hartmans als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 11. 4. Alsvoren tot overplaatsing van onderwijzend per soneel en tot het verleenen van eervol ontslag aan eenige onderwijzers en onderwijzeressen aan openbare lagere scholen. 5. Benoeming van een onderwijzer aan de school voor uitgebreid lager onderwijs (gemeenteschool no. 4) (vacature K. E. Meinardy). 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om a. in verband met de bepalingen der Arbeidsbemid- delingswet 1930, Staatsblad no. 433 en der verordening van 14 Maart 1933 (gemeenteblad no. 6) aan de heeren Dr. G. J. Otten en Mr. E. Schotman eervol ontslag te verleenen als voorzitter, respectievelijk plaatsvervan gend voorzitter der commissie voor de arbeidsbemid deling en werkloosheidsverzekering; b. te benoemen tot lid en voorzitter van de com missie van toezicht op de gemeentelijke arbeidsbeurs den wethouder, den heer J. de Boer; c. over te gaan tot de benoeming van drie leden werkgevers en drie leden-werknemers der onder b ge noemde commissie. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein op den hoek van de Leeuwrikstraat en de Beethovenstraat aan J. Zeilstra te Brantgum. 8. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein op den hoek van de Swammerdamstraat en de Pieter Pauwstraat aan A. Andringa. 9. Alsvoren tot afstand in erfpacht van een strook bouwterrein aan den Groningerstraatweg aan K. Sloot. 10. Alsvoren tot overneming van een strookje grond aan het St. Jobsleen van J. Woudstra. 11Alsvoren tot overneming van een strookje grond aan het St. Jobsleen van K. J. Visser. 12. Alsvoren tot overneming van den grond van stoepen voor panden aan de Nieuwestad. 13. Alsvoren tot vaststelling van de vergoeding ex art. 101, 8e lid, der Lager Onderwijswet 1920 aan onderscheidene schoolbesturen. 14. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het bezwaarschrift van F. Mebius tegen zijn aanslag in de rioolbelasting voor het kadastrale perceel ge- j meente Leeuwarden Sectie G no. 12896 (woningen Achter de Hoven nos. 342 en 344). 15 (aan de agenda toegevoegd). Voorstel van Bur gemeester en Wethouders tot verhuring van de boven woning Kanaalstraat no. 2 aan S. F. ten Brink. 1. Wordt medegedeeld Raadsbesluiten d.d. 20 Juni 1933 tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Valkstraat en aan de Beet hovenstraat; tot verkoop van grond aan de Sweelinck- straat, de Willem Loréstraat, de Valkstraat en bij de Romkeslaan; d.d. 11 Juli 1933 tot afstand in erfpacht van bouw terrein aan de Camperstraat, de Boerhaavestraat, de Willem Loréstraat en van Leeuwenhoekstraat, tot ruiling van grond aan de Roekstraat, Zwaluwstraat en Roodborststraat en tot verhuring van een terreintje aan de Schuitmakerssteeg. Wordt voor kennisgeving aangenomen. b. verzoek van het bestuur van de afdeeling Leeu warden van het Nederlandsch Onderwijzers Genoot schap, om bij de afvloeiing van leerkrachten het ont slag te verleenen volgens een daarin genoemd schema. Zal worden behandeld bij punt 4 der agenda. c. adres van de ..Algemeene Centrale Woningver- huurdersvereeniging", betreffende het aanbrengen van onderscheidene verbeteringen in woningen van de z.g. Nieuwe Indische buurten. Aangezien het verzoekschrift op onvoldoend geze geld papier is gesteld, moet het in verband met het be paalde bij art. 15 der Zegelwet 1917 ter zijde worden gelegd. De Voorzitter: Het adres mag dus op zichzelf niet in behandeling komen. De beraadslagingen worden geopend. De heer Terpstra: Maar is het hier dan, als ik even het woord mag, mijnheer de Voorzitter, niet evenals bij wissels Daarbij heeft men toch wél het recht om er een z.g. allonge aan te maken. Mag dat hier niet? De Voorzitter: Ze hebben er door aanhechting van ander papier een soort closetrol van gemaakt. Dat is de bedoeling van de Zegelwet niet; dat mag niet en het is zelfs strafbaar, terwijl ook het college strafbaar zou zijn door het in behandeling te brengen. Daarom dient dit adres niet in behandeling te worden genomen. De heer Buiel: Mijnheer de Voorzitter, ik zou even iets willen vragen over het niet in behandeling nemen van dit adres. Voor mij is de kwestie deze, dat het zeer twijfelachtig is of dit adres niet in behandeling mag worden genomen. Ten eerste zijn hier toch wel meer stukken in behandeling genomen, die niet gezegeld waren, maar in de tweede plaats staat er in de Zegel wet, dat verzoeken om een gunst gezegeld moeten zijn. De heer Terpstra dankt den Voorzitter voor diens inlichtingen. De heer Van Kollem: Het is hier een verzoek om een gunst; zij eischen zelfs meerdere gunsten. De Voorzitter: Art. 15 van de Zegelwet luidt: ,,Het is aan rechters, scheidsmannen, departe menten van algemeen bestuur, besturen van provin ciën, gemeenten, waterschappen en andere door het openbaar gezag ingestelde zedelijke lichamen en in stellingen, en aan daartoe behoorende ambtenaren verboden bij hunne beslissing of beschikking rekening te houden met den inhoud van eenig stuk dat, hoewel aan zegelrecht onderworpen, ongezegeld of niet vol doende gezegeld te hunner kennis wordt gebracht." Dit stuk is door zijn formaat niet voldoende gezegeld en daarom kan het niet in behandeling worden genomen. Als U dat aan twijfel onderhevig acht, dan moet U het maar uitvechten met den Ontvanger van de Registratie. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de De beraadslagingen worden gesloten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1933 | | pagina 1