Veigaüering van Dinsdag 11 Augustus 1933. 226 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 1 Augustus 1933. voor de scholen Pieter Feddesstraat 2 (1. o.), Leeuw- rikstraat 10 (1. o) en Fonteinstraat 16 (1. o.), uitgaande van de Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs alhier, over het tijdvak 1 Januari 1925 t/m. 31 De cember 1927; voor de school Druifstreek 72 (1. o.), uitgaande van de Nederlandsche Hervormde Schoolvereeniging, alhier, over het tijdvak 1 Januari 1926 t/m. 31 December 1928; voor de scholen Raadhuisplein 25 (1. o.) en Sint An- thonystraat 4 (1. o.), uitgaande van de Leeuwarder Schoolvereeniging alhier, over het tijdvak 1 Januari 1926 tot en met 31 December 1928. Gevolg gevende aan artikel 103 der wet, hebben de besturen van vorenbedoelde schoolvereenigingen voor bovengenoemde scholen ingezonden de kwitanties, be trekking hebbende op het gewoon en het vakonderwijs over het tijdvak, waarover de afrekening plaats vindt. Van de door de bijzondere schoolbesturen in rekening gebrachte sommen behooren niet voor vergoeding van gemeentewege in aanmerking te komen de bedragen, vermeld in kolom 3 van den hierbij overgelegden staat. Met bovenstaande gegevens zijn de bij de stukken gevoegde staatjes samengesteld, waaruit o. m. valt na te gaan, welke bedragen uitgekeerd zijn, waarop aan spraak kan worden gemaakt en welke bedragen alsnog uitgekeerd of teruggestort moeten worden. Naar aanleiding van het vorenstaande stellen wij U voor te besluiten A. de vergoeding ex artikel 101, 8e lid, der Lager Onderwijswet 1920, aan onderstaande schoolbesturen, voor de daarbij vermelde scholen vast te stellen als volgt; I. voor het bestuur van het Sint Lucia Gesticht te Rotterdam voor de school Groote Kerkstraat 89 (1. o.) voor het gewoon onderwijs op 9829.40 en voor het vakonder wijs op 2095.05; II. voor het bestuur der Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs, alhier a. voor de school Pieter Feddesstraat 2 (1. o.) voor het gewoon onderwijs op 14.877.01 en voor het vak onderwijs op 2520.23; b. voor de school Leeuwrikstraat 10 (1. o.) voor het gewoon onderwijs op 12.388.79 en voor het vakonder wijs op 2520.23; c. voor de school Fonteinstraat 16 (1. o.) voor het gewoon onderwijs op 6993.96 en voor het vakonder wijs op 1048.67; III. voor het bestuur der Nederlandsch Hervormde Schoolvereeniging, alhier voor de school Druifstreek 72 (1. o.) voor het gewoon onderwijs op 13.024.47 en voor het vakonderwijs op 2552.91; IV. voor het bestuur der Leeuwarder Schoolvereeni ging, alhier a. voor de school Raadhuisplein 25 (1. o.) voor het gewoon onderwijs op 10.637.68 en voor het vakonder wijs op 2552.91; b. voor de school Sint Anthonystraat 4 (1. o.) voor het gewoon onderwijs op 10.217.87 en voor het vak onderwijs op 2484.87 B. Burgemeester en Wethouders te machtigen de sub A vermelde bedragen, met inachtneming van de reeds gedane uitkeeringen, met de betrokken school besturen te verrekenen. De beraadslagingen worden geopend. De heer Terpstra: Mijnheer de Voorzitter. Ik zou hierover wel een enkel woord willen zeggen. Ik heb de moeite gedaan om de verschillende kwitanties na te gaan, die ingezonden waren en waarmee men dus de lijst, die door de ambtenaren ter secretarie was ge maakt, kon vergelijken en nu is mij gebleken en ik betreur het ten zeerste dat enkele bestuursleden dat hebben gedaan dat, hoewel het hier liep over reke ningen over 2 jaar na 1925, er enkele rekeningen over 1924 bij gevoegd waren. Ik betreur dat ten zeerste. Het zou den indruk kunnen maken, dat door niemand van de heeren consciëntieus is gewerkt, maar waar ik de overtuiging heb dat door de meeste schoolbesturen met de meeste ernst die zaak wordt behandeld, wil ik dit mededeelen, opdat het voor hen een aansporing mag zijn om dergelijke zaken nog iets secuurder te behan delen. De beraadslagingen worden gesloten. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 14. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het bezwaarschrift van F. Mebius tegen zijn aanslag in de rioolbelasting voor het kadastrale perceel gemeente Leeuwarden sectie G. no, 12896 (woningen Achter de Hoven nos342 en 344). De beraadslagingen worden geopend. De heer Terpstra: Mijnheer de Voorzitter. Ik zou daaromtrent wel een enkele inlichting willen hebben. Het betreft deze zaak. Het is mij opgevallen dat de nieuwe bewoner, de heer Van der Kolk, die woning den len Maart heeft gekocht, dat dit den £en Maart is geregistreerd en dat den 2en Mei die aanslag is vast gesteld, dus 8 weken later en dat toch aan den heer Mebius die belasting is opgelegd. Waren Burgemeester en Wethouders van die verwisseling van eigenaren op de hoogte en is hier een nalatigheid in het spel, of hoe zit die zaak eigenlijk De Voorzitter: Hebt U het praeadvies van Burge meester en Wethouders niet gelezen? De heer Terpstra: Ja, maar er is 8 weken tijd ge weest tusschen de verwisseling van eigenaar en het vaststellen van den aanslag. Ik zou zeggen, waren Bur gemeester en Wethouders niet op de hoogte van die verandering van eigenaar en moest nu op den eersten eigenaar nog de belasting verhaald worden De Voorzitter: Wij moesten hebben den man, die op dat oogenblik het werkelijk genot van het perceel had krachtens recht van bezit of eenig ander zakelijk recht. Dat was Mebius en dat was niet een ander. Dan had den die heeren onderling maar een andere regeling tot stand moeten brengen. Wij moeten ons houden aan de wetten en verordeningen en dat genot had Mebius. De beraadslagingen worden gesloten. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 15. (aan de agenda toegevoegd). Voorstel van Bur gemeester en Wethouders tot verhuring van de boven woning Kanaalstraat no. 2 aan S. F. ten Brink. De Voorzitter: Burgemeester en Wethouders stellen voor de bovenwoning Kanaalstraat no. 2 te verhuren aan S. F. ten Brink voor een tijdvak, ingaande 12 Au gustus 1933 en eindigende 12 Mei 1935 en de huurprijs te bepalen op 400.— per jaar. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. Niets meer te behandelen zijnde, wordt de verga dering door den Voorzitter gesloten. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 22 Augustus 1933. 227 Tegenwoordig 24 leden, te weten de heeren Het- tinga. Botke, mevrouw Buisman—Blok Wijbrandi, de heeren Turksma, Terpstra, Ritmeester, mevrouw Van pijk—Smit, de heeren De Boer, Hofstra, IJtsma. Van der Schoot, Muller, Wiersma, Feitsma, Weima, Oos- terhoff, Stobbe, Vromen, Koopal, Van der Meulen, Hoogland, Buiel, B. Molenaar en Balk. Afwezig de heeren Westra, Dijkstra, M. Molenaar, Van Kollem en Hooiring. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 20 Juni 1933. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Benoeming van een tijdelijk leeraar in de Kos mografie en van een conrector aan het Gymnasium. 4. Alsvoren van tijdelijk onderwijzend personeel aan de gemeentelijke Hoogere Burgerschool en Hoogere Handelsschool. 5. Alsvoren van een onderwijzer aan de school voor uitgebreid lager onderwijs (gemeenteschool no. 4) wegens uitbreiding van personeel. 6. Alsvoren van tijdelijk onderwijzend personeel aan de Lagere Avondhandelsschool voor het schooljaar 1933'34. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overplaatsing van den onderwijzer J. van Dijk van de gemeenteschool no. 2 naar school no. 3. 8. Alsvoren tot wijziging van de rooilijn voor de bebouwing aan de van Leeuwenhoekstraat nabij de Ramstraat en tot afstand in erfpacht van grond aldaar aan H. J. Visser en H. de Boer. 9. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Soendastraat aan K. de Haan en T. van der Hoek. 10. Alsvoren tot aankoop van de perceelen Poppe- buurt nos. 26, 44 en 46. 11. Alsvoren tot overneming in eigendom van U. H. Brink van een nieuw aangelegd gedeelte der Harlinger- straat. 12. Alsvoren tot verhuring van een perceel weiland aan den Groningerstraatweg aan P. Brandsma. 13. Alsvoren tot het verstrekken van gelden aan het Bestuur der Vereeniging voor Christelijk Schoolonder wijs voor de aanschaffing van leermiddelen en banken voor de U. L.-school Margaretha de Heerstraat no. 1 14. Voorstel der Commissie voor de Strafverorde ningen tot wijziging van de Algemeene Politieverorde ning (bijlage no. 11). 15. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders oo bezwaarschriften tegen aanslagen in het recht we gens vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein. 1. De notulen der vergadering van 20 Juni 1933 orden onveranderd vastgesteld. 2. Wordt medegedeeld a. dankbetuiging voor de gelukwenschen namens Het Gemeentebestuur en burgerij Hare Majesteit de Koningin-Moeder aangeboden bij gelegenheid van de herdenking van Haar geboortedag: b. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 20 Juni 1933 tot wijziging van de gemeentebe- grooting en van de bedrijfsbegrootingen. alle dienst 1932 en van de begrooting van het Gemeentelijk Elec- triciteitbedrijf en de gemeentebegrooting, beide dienst 1933; d.d. 1 Augustus 1933 tot afstand in erfpacht van bouwterrein op den hoek van de Leeuwrikstraat en de Beethovenstraat. van de Pieter Pauwstraat—hoek Swammerdamstraat en aan den Groningerstraatweg en tot verhuring van het perceel Kanaalstraat 2 boven. De mededeelingen sub a en b worden voor kennis geving aangenomen. c. verslag van den staat van het Lager Onderwijs over het jaar 1932. Is inmiddels in de bijlagen tot het Gemeenteverslag over 1932 opgenomen. d. adres van A. Gal e. a. betreffende den toegang tot in de gemeente Leeuwarderadeel gelegen perceelen aan den Lekkumerweg. Burgemeester en Wethouders kunnen naar aanleiding hiervan het volgende mededeelen De Raad heeft aan de firma Kolk en Co., alhier, op haar verzoek vergunning gegeven tot uitvoering van een bepaald werk onder zekere voorwaarden, tevoren door de firma aanvaard. Burgemeester en Wethouders meenden, dat de aldus tot stand gekomen overeenkomst ook door de wederpartij te goeder trouw zou worden nagekomen en hadden daarom reeds toegestemd in de uitvoering van werken, hoewel de firma van haar kant nog niet aan hare verplichtingen had voldaan. Toen zij daarmede ondanks herhaald verzoek in gebreke bleef en zelfs lijnrecht en opzettelijk met de vergunnings voorwaarden in strijd gingen handelen, hebben Burge meester en Wethouders zich genoodzaakt gezien in overleg met den rechtskundigen raadsman der gemeente enkele maatregelen tot bewaring van het recht van de gemeente te nemen. Met het belang van de bewoners is daarbij zooveel mogelijk rekening gehouden. Waar het zich laat aanzien dat deze zaak tot een rechtsgeding zal leiden, vinden Burgemeester en Wet houders geen vrijheid om thans verandering in de ge nomen maatregelen te brengen. Voorgesteld wordt derhalve afwijzend op het ver zoek te beschikken. De beraadslagingen worden geopend. De heer Weima: Mijnheer de Voorzitter. Ik zou hierover wel iets willen zeggen in verband met de kwestie ten opzichte van de woningen daar. Ik heb er mij heelemaal niet over verwonderd dat dit adres is binnengekomen. Wel verwondert het mij, dat U zegt dat er rekening is gehouden met de belangen van de bewoners. Het is mij opgevallen dat de bewoners zeer ernstig worden gedupeerd en waar het hier geldt een zaak, die eigenlijk de bewoners niet aangaat, vind ik het hoogst onbillijk en niet juist om de bewoners te treffen. Heb ik het goed gezien het blijkt ook uit de mededeeling, die U doet dan is dit een kwestie tusschen het Gemeentebestuur van Leeuwarden en de firma Kolk. Ook is in deze zaak het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel betrokken, maar in elk geval is het toch een kwestie, waar de bewoners buiten staan en die worden hier in eerste instantie toch de dupe. Het mag dan zoo ernstig niet zijn als in dit schrijven is ver vat, maar het is toch ernstig genoeg; vooral wanneer de herfst begint te komen, wordt het voor de bewoners uiterst moeilijk om hun pand te bereiken. Ik ben daar gister geweest en heb den toestand gezien; het lijkt mij toe dat den huurders heel veel last wordt aangedaan. Is er nu niet iets anders op te vinden, iets waarbij men niet de bewoners treft Ik weet wel, het zal wel heel moeilijk zijn, maar ik heb gedacht dat de firma Kolk toch indertijd, toen zij de woningen is begonnen te bouwen, ook een waarborgsom heeft gestort en dat bedrag is dan toch zeker nog in de gemeentekas De gemeente heeft dus zeker nog wel iets te zeggen Ik zou daarom willen vragen zijn er geen middelen en

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1933 | | pagina 1