228 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 22 Augustus 1933. wegen te vinden, waardoor de bewoners niet worden getroffen, maar waarbij de kwestie, die hier bestaat tusschen de firma Kolk en Leeuwarden en Leeuwarde- radeel op een andere wijze wordt opgelost Ik voor mij zou het wel op prijs stellen, wanneer die afrastering daar weer vandaan kwam en men de zaak op een andere wijze tot een oplossing wist te brengen. Verschillende leden vragen het woord. De heer Vromen: Mijnheer de Voorzitter, ik zou een voorstel van orde willen doen; ik meen dat dit den voor rang heeft. Waar door den Voorzitter van den Raad is meegedeeld dat aan deze zaak een rechtszaak vast zit, lijkt het mij niet juist hierover in openbare verga dering te discussieeren. Ik zou ook naar aanleiding van deze zaak wel eenige vragen willen stellen, maar ik zou dan willen voorstellen de kwestie met gesloten deuren te behandelen. Dat geeft ook aan het Gemeentebestuur tegenover den Raad meer vrijheid om zich hierover uit te spreken. Het voorstel van den heer Vromen wordt onder steund. De Voorzitter doet de deuren sluiten. Na hervatting der openbare vergadering worden de beraadslagingen voortgezet. Alsdan blijkt, dat de heer Balk ter vergadering is verschenen. De heer Hoogland: Mijnheer de Voorzitter, ik zou nog even iets willen zeggen. Ik kan, waar door Bur gemeester en Wethouders is medegedeeld dat deze maatregel is geschied ter bewaring van het recht der gemeente, er mee accoord gaan dat er afwijzend op het adres wordt beschikt, maar ik zou daar toch nog iets aan willen verbinden, n.l. de mededeeling aan reque- stranten, dat Burgemeester en Wethouders bereid zijn een gaatje te maken in de beruchte omheining, wanneer de bewoners een verklaring wenschen te teekenen, dat zij in het toestaan van uitweg door het hek niet zullen zien een erkenning van een verplichting der gemeente om aan de bewoners uitweg te verleenen. De Voorzitter: Ik wil daarop dit zeggen, dat het niet de bedoeling is dat deze maatregel is gericht tegen de bewoners, maar dat het hier gaat tegen de firma Kolk. Wij erkennen eigenlijk wel het recht van uitgang voor de bewoners, immers, wij hebben daar een bordje ge plaatst verboden toegang, behalve voor de bewoners van deze perceelen. Die bewoners kunnen zich in zoo verre wel redden, dat zij in- en uitgang hebben naar en van hun woningen, alleen moeten zij een soort gang cloor om op den weg te komen. Als U echter of een ander den heer Kolk zoudt kun nen bewegen om het werk uit te voeren, zooals hij tegenover de gemeente beloofd heeft het te zullen doen of desnoods dat hij daarover wil praten dat laat ik nu maar in het midden dan waren wij al een heel eind verder dan nu. De heer BuielMijnheer de Voorzitter, ik doe dit voorstel ,,Ondergeteekende stelt voor het request aan te houden tot de volgende vergadering." Ik heb dat voorstel straks al nader toegelicht. De Voorzitter: Dit voorstel wordt door U dan ge daan op grond, dat U meent dat U op het oogenblik deze zaak niet kunt beoordeelen. De heer Buiel: Als U dat dan maar zoo aanvult, dat het is omdat de zaak niet ter kennis is gekomen van alle of van de meeste Raadsleden en dat het ook in verband met de mondelinge besprekingen ter verkrij ging van een oplossing gewenscht is, dat deze zaak wordt aangehouden. Het voorstel van den heer Buiel wordt ondersteund door den heer Hettinga. De heer Wiersma: Mijnheer de Voorzitter, voordat tot stemming wordt overgegaan, wil ik even opmerken dat, in overeenstemming met wat zoopas is gesproken, ik meen dat dit voorstel overbodig zou zijn. De beraadslagingen worden gesloten. Het voorstel van den heer Buiel wordt met 16 tegen 8 stemmen verworpen. Voor stemmen: de heer Hettinga. mevrouw Buisman- Blok Wijbrandi, de heeren Turksma, Terpstra, Wiersma, Feitsma, Vromen en Buiel. Tegen stemmen: de heeren B. Molenaar. Balk, Botke, Ritmeester, mevrouw Van Dijk Smit, de heeren De Boer, Hofstra, IJtsma, Van der Schoot, Muller, Weima, Oosterhoff, Stobbe. Koopal, Van der Meulen en Hooq- land. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt met 23 stemmen tegen 1 stem aangenomen. Tegen stemt de heer Buiel. e. adres van H. van der Roest betreffende het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Soendastraat aan K. de Haan en T. van der Hoek. Zal worden behandeld bij punt 9 der agenda voor heden. 3. Benoeming van een tijdelijk leeraar in de Kos mografie en van een conrector aan het Gymnasium. De heeren Oosterhoff en Weima vormen het stem bureau. Overeenkomstig de aanbevelingen van Curatoren worden benoemd a. tot tijdelijk leeraar in de Kosmografie Dr. G. K. ten Bruggencate, thans tijdelijk als zoodanig werkzaam, met 23 stemmen; er wordt 1 biljet blanco ingeleverd. b. tot conrectrix meuffrouw Dr. H. F. W. Stellwag, leerares aan het Gymnasium, met 22 stemmen; er wor den 2 biljetten blanco ingeleverd. De Voorzitter: Naar aanleiding daarvan zou ik wil len voorstellen den heer D. van de Craats, die thans aftreedt als tijdelijk conrector, als zoodanig den dank te betuigen van de gemeente. Dienovereenkomstig wordt besloten. 4. Benoeming van tijdelijk onderwijzend personeel aan de gemeentelijke Hoogere Burgerschool en Hoogere Handelsschool. Overeenkomstig de aanbevelingen van Burgemeester en Wethouders worden met 23 stemmen benoemd a. tot tijdelijk leerares in Engelsch mej. A. J. Erd- manSchmidt; b. tot tijdelijk leeraar in aardrijkskunde J. Jansma; c. natuurlijke historie J. Jensma; d. geschiedenis A. Sjouw, allen thans reeds tijdelijk als zoodanig werkzaam. Voor elke vacature wordt 1 biljet blanco ingeleverd. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 22 Augustus 1933. 229 5. Benoeming van een onderwijzer aan de school voor uitgebreid lager onderwijs (gemeenteschool no. 4) wegens uitbreiding van personeel. Overeenkomstig de voordracht van Burgemeester en Wethouders wordt met 23 stemmen benoemd T. Ridder, onderwijzer aan gemeenteschool no. 3, alhier. Er wordt 1 biljet blanco ingeleverd. 6. Benoeming van tijdelijk onderwijzend personeel aan de Lagere Avondhandelsschool voor het schooljaar 1933134. Overeenkomstig de aanbevelingen van Burgemeester en Wethouders worden met 23 stemmen benoemd I. tot directeur M. Steunebrink; II. tot leeraren a. in Nederlandsch J. G. Groothoff en R. van dei- Noord; b. in Duitsch C. Vermeer en H. Smedes; c. in Engelsch M. Steunebrink en P. Brommer;; d. in stenografie en machineschrijven W. Röben; e. in boekhouden, handelsrekenen en handelsrecht H. Valkema, P. Heyneker en J. H. de Jager; f. in boekhouden en handelsrekenen S. Postuma. Voor elk der vacatures wordt 1 biljet blanco inge leverd. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overplaatsing van den onderwijzer van Dijk van de gemeenteschool no. 2 naar school no. 3. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de rooilijn voor de bebouwing aan de Van Leeuwenhoekstraat nabij de Ramstraat en tot af stand in erfpacht van grond aldaar aan H. J. Visser en H. de Boer. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders luidt óils volgt In ons voorstel van 27 April j.l. tot uitgifte in erfpacht aan de firma H. J. Visser en H. de Boer, alhier, van een perceel bouwterrein aan de van Leeuwenhoekstraat en de Ramstraat vestigden wij er Uwe aandacht op, dat de uitvoering van het voorgenomen bouwplan vermoe delijk eenige wijziging van de rooilijn aan de van Leeu wenhoekstraat ter plaatse zou noodig maken. Op de hierbij overgelegde teekening, gemerkt A. van den Directeur der Gemeentewerken is de nieuw ontworpen rooilijn met een gesloten witte lijn aangeduid, Bij vast stelling daarvan wordt een behoorlijke hoekbebouwing mogelijk. Ter visielegging van dit ontwerp, gelijk in het eerste lid van artikel 10 der Woningwet is voorgeschreven, kan in het onderhavige geval achterwege blijven, aan gezien de rooilijnwijziging, met uitzondering van een klein gedeelte, betrekking heeft op aan de gemeente in eigendom toebehoorend terrein, terwijl, voor zoover de wijziging het terrein van anderen betreft, een verklaring als bedoeld in het derde lid van genoemd wetsartikel door den eigenaar is afgelegd, inhoudende, dat hij tegen de voorgestelde rooilijnwijziging geen bezwaar heeft. Ook de Commissie voor de Openbare Werken gaat net het ontwerp accoord. Ten einde den voortuin van het hoekgebouw aan de zijde van de van Leeuwenhoekstraat eenigszins dieper te maken, hebben de belanghebbenden gevraagd een smal strookje van den voor trottoir bestemden grond, ter grootte van ongeveer 14 M2., op de teekening ge merkt B met enkele arceering aangeduid, in erfpacht te mogen ontvangen. Hiertegen zijn van onze zijde geen bedenkingen; het trottoir ter plaatse, ontworpen op eene breedte van 3.50 Meter, wordt dan met 1 Meter ver smald, wat geen bezwaar is. Het betreffende strookje grond kan op de gewone voorwaarden, tegen een grondprijs van 8.— per M2., in erfpacht worden afgestaan Wij geven LI derhalve in overweging te besluiten a. tot wijziging van de bij besluit van 28 Juli 1931, no. 250R/163, vastgestelde voorgevelrooilijn aan de van Leeuwenhoekstraat, in voege als op de bij dit besluit behoorende teekening gemerkt A met een gesloten witte lijn is aangegeven; b. aan de firma H. J. Visser en H. de Boer, geves tigd alhier, tot 31 December 1990 in erfpacht af te staan een strookje grond aan de van Leeuwenhoekstraat, grenzende tegen de Zuidoostzijde van het haar bij Raadsbesluit van 2 Mei 1933, no. 162R/64, in erfpacht uitgegeven terrein, gelijk op de bij dit besluit behoo rende situatieteekening, gemerkt B, met enkele arcee- ring is aangeduid, ter grootte van ongeveer 14M2., de juiste grootte door een landmeter van het kadaster uit te meten, zulks onder de volgende voorwaarden 1. de erfpachtscanon zal worden berekend naar een grondwaarde van 8.<per M2. en een rentevoet van 6 per jaar; 2. de rooiïng voor de bebouwing zal door den dienst der Gemeentewerken v/orden aangegeven; 3. zoolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemeester en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats hebben; 4. de acte van erfpacht moet notarieel worden ver leden binnen een door Burgemeester en Wethouders te stellen termijn; 5. voor het overige zijn op dezen afstand in erfpacht van toepassing voor zoover mogelijk en met het bovenstaande niet in strijd de bepalingen betreffende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelegen tusschen Oostersingel en Cambuursterpad en toebehoo- rende aan de gemeente Leeuwarden. De Voorzitter merkt op, dat op verzoek van de aan vragers zelf, omdat de firma is ontbonden, wordt voor gesteld het laatste deel van het voorstel te lezen als volgt en tot afstand in erfpacht van grond aldaar aan H. de Boer. De woorden ,,H. J. Visser en" vervallen dus uit het voorstel. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het bij monde van den Voorzitter gewijzigde voorstel van Burgemeester en Wethouders. 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Soenda straat aan K. de Haan en T. van der Hoek. Dit voorstel luidt als volgt Bij adres, ingekomen 7 Juni j.l., heeft G. A. Heidoorn, alhier, handelende in opdracht van de bouwondernemers K. de Haan en T. van der Hoek, gevraagd om in erf pacht te mogen ontvangen een gedeelte van het terrein gelegen tusschen de Soenda-, Deli-, Java- en Sumatra- straten. Het ligt in de bedoeling van de adressanten op het aangevraagde terrein, dat uit de eerstgenoemde straat gemeten eene diepte heeft van 61.25 Meter, 17 woningen te bouwen, bestaande uit 5 blokken van 3 en 1 blok van 2 woningen, waartusschen open ruimten worden gelaten. Op de hierbij overgelegde situatie teekening is dit nader uitgewerkt. Met betrekking tot deze grondaanvraag zij opgemerkt, dat in Uwe vergadering van 14 April 1931 werd be sloten om het bovenbedoelde terrein te bestemmen voor

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1933 | | pagina 2