Vergadering van Dinsdag 26 September 1933. 258 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 12 September 1933. die op zoo'n metalen bord slaat. Nu heeft de heer Weima naar voren gebracht de hinder, dien men daarvan bij de kerkdiensten onder vindt. Ik heb dat niet naar voren gebracht ik hoor die dingen hier op het oogenblik zelfs in de Raadsverga dering maar wanneer de kerken daarvan inderdaad hinder ondervinden, geloof ik wel dat het van groot belang zou zijn dat het zou worden verboden en dan geloof ik ook dat hier niemand zou zijn die niet zou zeggen: dat moet uit zijn. Ik meen dus dat uit dat oog punt de Raad en ook de commissie wel aandacht aan dat punt zou willen schenken. Maar in de commissie is gezegd en daarop ben ik er in meegegaan om daartegen voorloopig geen maatregelen te treffen die hinder is nog niet zóó groot, dat wij daaraan direct ernstig aandacht moeten schenken, maar, zoo is er ge zegd, als de hinder ernstiger wordt, dienen wij daar wèl iets van te zeggen. Misschien is het nu wel goed dat de betrokkenen iets van de besprekingen in deze Raads zaal hooren en dat zij weten, dat zij absoluut niet te ver moeten gaan, omdat zij dan aan banden zouden worden gelegd. De beraadslagingen worden gesloten. De Voorzitter: Ik breng thans eerst in stemming het voorstel van de heeren Weima en Wiersma. Mocht dit voorstel worden aangenomen, dan dient dat besluit in handen te worden gesteld van de Commissie voor de Strafverordeningen. Het voorstel van de heeren Weima en Wiersma wordt met 20 tegen 7 stemmen verworpen. Voor stemmen: de heeren Feitsma, Wiersma, mevr. Buisman-Blok Wijbrandi, de heeren Hofstra, Hettinga, Weima en Van der Schoot. Tegen stemmen: de heeren Westra, Vromen, Koopal, Van Kollem, Turksma, Botke, Stobbe, Hooiring, Muller, Hoogland, De Boer, M. Molenaar, IJtsma, Buiel, Balk, Oosterhoff, Van der Meulen, mevrouw Van Dijk Smit, de heeren Terpstra en B. Molenaar. Het voorstel van den heer Van Kollem wordt met 15 tegen 12 stemmen verworpen. Voor stemmen de heeren Koopal, Van Kollem, Turksma, Botke, Hooiring, Muller, De Boer, M. Mole naar, IJtsma, Balk, Van der Meulen en B. Molenaar. Tegen stemmen de heeren Vromen, Feitsma. Wiersma, Stobbe, Hoogland, Buiel, Oosterhoff, mevr. Buisman—Blok Wijbrandi. de heeren Hofstra, Het- inga, Weima. mevrouw Van Dijk—Smit, de heeren Van der Schoot, Terpstra en Westra. De geheele verordening wordt met 16 tegen 11 stem men aangenomen. Voor stemmen: de heeren Vromen, Feitsma. Wiersma, Turksma, Stobbe, Hoogland, Balk, Ooster hoff, mevrouw Buisman—Blok Wijbrandi, de heeren Kofstra, Hettinga, Weima, mevrouw Van Dijk—Smit. de heeren Van der Schoot, Terpstra en Westra. Tegen stemmen: de heeren Koopal, Van Kollem, Botke, Hooiring. Muller, De Boer, M. Molenaar, IJtsma, Buiel, Van der Meulen en B. Molenaar. Aan de orde is wederom 24. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het instellen van een rechtsvordening tegen de Handels vennootschap onder de firma Beton- en Bouwmaterialen Handelsbedrijf firma Kolk en Co., alhier. De Voorzitter: Door den heer Buiel wordt voorge steld, omdat deze zaak een procedure zal worden, om dit punt in besloten vergadering te behandelen. Kan de Raad zich daarmee vereenigen De Raad maakt daartegen geen bezwaar. De Voorzifter doet de deuren sluiten, waarna in ge heime vergadering wordt overgegaan. Na heropening der openbare vergadering wordt met algemeene stemmen besloten overeenkomstig het voor stel van Burgemeester en Wethouders, zooals dat bij monde van den Voorzitter namens Burgemeester en Wethouders is aangevuld. Niets meer te behandelen zijnde, wordt de verga dering door den Voorzitter gesloten. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 26 September 1933. 259 Tegenwoordig 27 leden, te weten: de heeren Hooi ring, Terpstra, Turksma, mevrouw Buisman—Blok Wijbrandi, de heeren Wiersma, De Boer, Botke, IJtsma, Ritmeester, Hettinga, Stobbe, Van der Schoot, Koopal, Muller, Weima, Van Kollem, Balk, Hoogland, Feitsma, Hofstra, M. Molenaar, Westra, Van der Meulen, Buiel, mevrouw Van Dijk—Smit, de heeren B. Molenaar en Vromen. Afwezig de heer Oosterhoff. Er is één vacature. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Mededeelingen en rapporten. 2. Benoeming van een tijdelijk leeraar in het Duitsch aan de Middelbare Avondhandelsschool, vacature C. Andriesse. 3. Alsvoren van een tijdelijk leeraar in het Duitsch aan de Lagere Avondhandelsschool, vacature J. Krips. 4. Alsvoren van een onderwijzer aan gemeente school no. 4 (school voor U. L. O.), vacature A. Aar- dema. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan H. van der Harst als onderwijzer aan gemeenteschool no. 3. 6. Alsvoren tot het verleenen van eervol ontslag aan K. de Jong als onderwijzer aan gemeenteschool no. 13a. 7. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan den Groningerstraatweg aan de weduwe L. de Vries en J. A. Hamersma (firma L. de Vries en Zn.). 8. Alsvoren tot overneming van den grond der stoep voor het perceel Groot Schavernek no. 13. 9. Alsvoren tot het aangaan van een dading met W. Hoekstra in zake het eigendomsrecht op een strook grond aan de Westerplantage. 10. Alsvoren in zake straataanleg door N. Ottema op een terrein achter de Willem Sprengerstraat en tot vaststelling van rooilijnen voor de bebouwing aldaar. 11. Alsvoren tot verlenging van den ontruimings termijn van zeven onbewoonbaar verklaarde woningen. 12. Alsvoren tot het verstrekken van gelden aan het bestuur der Vereeniging tot stichting en instand houding van kweekscholen ter opleiding van onder wijzers (essen) aan Christelijke scholen voor de aan schaffing van leermiddelen ten behoeve van zijne school voor U. L. O. aan de Margaretha de Heerstraat no. 2. 13. Alsvoren tot vaststelling van een vertoogschrift in zake het beroep, door de Vereeniging voor Christe lijk Nijverheidsonderwijs ingesteld tegen het Raadsbe sluit d.d. 11 Juli 1933, waarbij afwijzend is beschikt op een verzoek van het bestuur dier vereeniging om de oprichting en instandhouding van eene christelijke industrie- en huishoudschool in deze gemeente noodig te oordeelen. 14. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het adres van D. Postma en andere melktappers, alhier, om den verkoop en de aflevering van melk aan jde huizen der ingezetenen op Zondag te verbieden. 15. Onderzoek van den geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van den Gemeenteraad, den heer G. Bos. De Voorzitter: Alvorens met onze werkzaamheden te beginnen, wil ik nog even gedenken ons mederaads lid, den heer Dijkstra, die overleden is. Er is reeds door Burgemeester en Wethouders namens den Gemeente raad een schrijven van rouwbeklag aan de nagelaten betrekkingen gericht, maar ik wil hier toch nog met een enkel woord spreken over ons overleden medelid. De heer Dijkstra is in September 1916 in den Raad gekomen. Toen ik in 1918 in Leeuwarden kwam, vond ik den heer Dijkstra hier als lid van den Raad en ik heb later met den heer Dijkstra, n.l. van 1921 tot 1923. nader kennis gemaakt, toen hij in de vacature-Schaafsma tot wethouder was benoemd. Ik geloof dat ik Uw aller meening vertolk, als ik hier mijn persoonlijke meening zeg, n.l. dat de heer Dijkstra iemand was met een eerlijk, rondborstig en oprecht karakter, iemand die meende wat hij zei, die voor zijn meening uitkwam en die het ook goed kon velen dat een ander dat deed. Verscheidenen van ons waren het niet met zijn poli tieke overtuiging eens, maar dat neemt niet weg, dat wij den persoon van den heer Dijkstra hoog achtten. Ik geloof dan ook namens den Raad te spreken, als ik zeg dat wij het allen betreuren, dat de heer Dijkstra uit ons midden is weggegaan. De Raad hoort staande deze rede van den Voor zitter aan. 1. Wordt medegedeeld a. schrijven van mevrouw T. DijkstraBraaksma, houdende mededeeling van het overlijden van haar echtgenoot L. Dijkstra, lid van den Gemeenteraad. Dit schrijven is door Burgemeester en Wethouders bereids met een brief van rouwbeklag beantwoord. b. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 22 Augustus 1933 tot wijziging van de rooilijn voor de bebouwing aan de van Leeuwen hoekstraat nabij de Ramstraat en tot afstand in erfpacht van grond aldaar; d.d. 12 September 1.1. tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Leeuwrikstraat hoek Schubert- straat en hoek Beethovenstraat—Mozartstraat, verhu ring van grond tusschen de Pijpbakkerssteeg en de Schuitmakerssteeg en van de verordening tot wijziging van het Reglement op het bestuur der Stads-Armen- kamer; c. schrijven van den Voorzitter van het Hoofdstem bureau voor de verkiezing van leden van den Gemeen teraad, geleidende een afschrift van het besluit, waarbij de heer G. Bos is benoemd verklaard tot lid van den Gemeenteraad, vacature-L. Dijkstra; d. bericht van den Voorzitter voornoemd, dat de heer G. Bos zijn benoeming tot lid van den Raad heeft aangenomen; e. rapporten omtrent de opneming der kassen van het Gemeentelijk Grondbedrijf, het Gemeentelijk Elec- triciteitbedrijfde Gemeentelijke Gasfabriek, het Open baar Slachthuis, het bedrijf der Gemeentereiniging en dat der Gemeentewerken; f. proces-verbaal van de opneming van kas en boe ken van den gemeente-ontvanger. De mededeelingen sub 6—f worden voor kennis geving aangenomen. g. adressen van den Frieschen Bond van Hotel-, cafe- en sociëteithouders en van de afdeeling Friesland van den Nederlandschen Bond van Werkgevers in hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven ,,Horecaf", om een verordening in het leven te roepen ter vermindering van de personeele belasting voor die bedrijven. Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om praeadvies. h. schrijven van den Raad van Overleg, gevormd uit de vier Roomsch-Katholieke standorganisaties in Nederland, houdende verzoek de ondersteuning van de wenschen, in het in afschrift bijgevoegde Economisch Urgentie Program omschreven, bij de Regeering te bevorderen. Wordt voorgesteld dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen. De beraadslagingen worden geopend.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1933 | | pagina 1