Vergadering van Dinsdag 24 October 1933. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 24 October 1933. 283 Tegenwoordig 27 leden, te weten mevrouw Buis man—Blok Wijbrandi, de heeren De Boer, Van der Schoot, Van Kollem, mevrouw Van Dijk—Smit, de heeren IJtsma, Koopal, Terpstra, Hofstra, Stobbe, M. Molenaar, Weima, Hooiring, Muller, Wiersma, Feit- sma, Hettinga, Botke, Hoogland, Balk, Westra, Ooster- hoff, B. Molenaar, Van der Meulen, Buiel, Vromen en Bos. Afwezig de heeren Ritmeester en Turksma. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma. Burgemeester. Te behandelen punten 1 Beëediging van het nieuw inkomende lid, den heer G. Bos. 2. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 1 en 22 Augustus en van 12 September 1933. 3 Mededeelingen en rapporten. 4. Benoeming van een lid der Commissie voor de Gemeentereiniging, vacature-L. Dijkstra. 5. Alsvoren van een voogd der Stads-Armenkamer. wegens uitbreiding van het aantal voogden. 6. Alsvoren van een tijdelijke leerares in de aard rijkskunde aan de School van Middelbaar Onderwijs voor Meisjes. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overplaatsing van den onderwijzer C. ÏJestra van de gemeentelijke schippersschool naar gemeenteschool no. 13a. 8. Alsvoren tot overplaatsing van den onderwijzer A. Roosma van gemeenteschool no. 1 naar school no. 3 en van den onderwijzer A. Faber van gemeenteschool no. 3 naar school no. 1. 9. Alsvoren tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. R. Visscher als archivaris der gemeente. 10. Alsvoren tot overneming van een strook grond aan den Groningerstraatweg en van den grond van stoepen voor de perceelen Nieuwe Oosterstraat nos. 5 en 9. 11. Alsvoren tot verhuring van een perceel garde- niersland nabij ,,Krom en Regt" aan Oldegalileën aan W. Iedema. 12. Alsvoren tot ruiling van grond ten Noorden van den Groningerstraatweg met de Woningvereeniging Leeuwarden", tot het verleenen van vergunning tot straataanleg aan die vereeniging en tot vaststelling van rooilijnen aldaar. 13. Alsvoren tot onbewoonbaarverklaring van de woning Nieuwstraatje no. 15. 14. Alsvoren tot het voeren van een rechtsgeding tegen de Handelsvennootschap onder de firma Druk kerij Eisma", subsidiair tegen W. A. Eisma, drukker, alhier, terzake van eene tegen de gemeente ingestelde vordering betreffende een strook grond aan de Ooster kade. 15. Alsvoren tot vaststelling van eene verordening, houdende wijziging van het Reglement op het bestuur van de Stads-Armenkamer te Leeuwarden (bijlage no. 14). 16. Alsvoren tot vaststelling van eene verordening, houdende wijziging van de verordening op de heffing van beurs- en waagrechten in de gemeente Leeuwarden (bijlage no. 15). 1. Beëediging van het nieuw inkomende lid, den heer G. Bos. De Voorzitter deelt den Raad mede, dat van Gede puteerde Staten is ingekomen een schrijven d.d. 6 Oc tober 1933. met mededeeling, dat bij Gedeputeerde Staten geen bezwaren zijn ingebracht tegen de benoe ming van den heer Bos tot lid van den Gemeenteraad en dat dus dit college de benoeming van den heer Bos voor kennisgeving heeft aangenomen. De heer G. Bos wordt op verzoek van den Voor zitter door den Secretaris binnengeleid. De Voorzitter herhaalt tegenover den heer Bos de zooeven aan den Raad gedane mededeeling. De heer Bos wordt door den Voorzitter beëedigd en legt daartoe, in diens handen, de beloften, bedoeld bij art. 45 der Gemeentewet, af. De Voorzitter: Mijnheer Bos, namens den Raad wensch ik U geluk met Uw intrede in deze vergadering. Het is eigenaardig, U maakt het aantal leden weer vol van de politieke fractie, waartoe U behoort en waarvan tijdelijk een van de heeren afwezig is geweest. U is gekozen omdat U de sociaal-democratische beginselen aanhangt, maar ik twijfel er geen oogenblik aan dat, ook al wenscht U die beginselen na te streven, U in de eerste plaats in deze zaal de gemeentebelangen zult behartigen. Ik verzoek U thans Uw plaats te willen innemen. 2. De notulen der vergaderingen van 1 en 22 Au gustus en van 12 September 1933 worden onveranderd vastgesteld. 3. Wordt medegedeeld a. dat Gedeputeerde Staten de ontvangst hebben bericht van het Raadsbesluit d.d. 12 September 1.1. tot wijziging van de algemeene politieverordening; hebben vastgesteld de gemeenterekening en de reke ningen der gemeentelijke bedrijven over 1930; hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 22 Au gustus 1.1. tot aankoop van de perceelen Poppebuurt nos. 26, 44 en 46, verhuring van een perceel weiland aan den Groningerstraatweg, afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Soendastraat; 12 September tot het instellen van een rechtsvorde ring tegen de Handelsvennootschap onder de firma Beton- en Bouwmaterialen Handelsbedijf firma Kolk en Co., alhier; 26 September tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan den Groningerstraatweg en tot het aangaan van een dading in zake het eigendomsrecht op een strook grond aan de Westerplantage; b. rapport omtrent de opneming der kas van het gemeentelijk Woningbedrijf. De mededeelingen sub a en b worden voor kennis geving aangenomen. c. schrijven van de Kamer van Koophandel en Fa brieken, waarbij worden ondersteund de adressen van den Frieschen Bond van Hotel-, Café- en Sociëteit houders en van de afdeeling Friesland van den Neder - landschen Bond van Werkgevers in hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven ..Horecaf", om een verordening in het leven te roepen ter vermindering van de personeele belasting voor die bedrijven. Wordt bij de desbetreffende stukken gevoegd. d. adres van J. Rozenberg e. a,, allen bewoners van panden in of nabij de Elizabethstraat, houdende verzoek de aan de N. V. ..Lijempf" verleende vergunning voor hare inrichting aldaar in te trekken of maatregelen te nemen, waardoor in de misstanden, in het adres nader uiteengezet, wordt voorzien; e. adres van den Christelijken Besturenbond ,om aan werklooze arbeiders en ingezetenen der gemeente, vallende onder een door den Raad te bepalen inkomens grens, brandstoffen te verstrekken, zoo mogelijk gratis of tegen den laagst mogelijken prijs.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1933 | | pagina 1