Vergadering van Donderdag 28 December 1933. 346 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 5 December 1933. 25.per M2. Maar dat zegt toch niets? Wat kan dat schelen; als men een plein inricht, wéét men een maal, dat men dien grond niet meer verkoopen kan en dan zal men toch niet tegen elkaar moeten laten op wegen de waarde van den grond en wat men daarop heeft. Men heeft toch ook wel eens idealen en verlan gens in de gemeente en dat is hier het heele voorstel betreffende het inrichten van een standplaats voor de karrijders. Als ik het voorstel van den heer Buiel lees. dan staat daar niets anders in dan dit „1. te onderzoeken of het terrein voor parkeer terrein noodig is; 2. of het mogelijk is een kerk te stichten, die aan de eischen der aesthetica beantwoordt; 3. waardeering van den prijs." Wat het eerste betreft, zou ik zeggen dat heeft de Raad den vorigen keer al beslist, en wat de tweede kwestie betreft, zou ik willen zeggen dat zou wel mo gelijk zijn, maar het gaat hier alleen over de plaats. Ik stel thans voor om het voorstel-Buiel in stemming te brengen. Wordt dat voorstel ondersteund? De heer Wiersma: Ja, mijnheer de Voorzitter. De beraadslagingen worden gesloten. Het voorstel van den heer Buiel wordt met 22 tegen 4 stemmen verworpen. Voor stemmen: de heeren Wiersma, Westra, Buiel en Hettinga. Tegen stemmen: de heeren Weima, Feitsma, Hofstra, Bos, Van der Schoot, De Boer, Stobbe, IJtsma, Van Kollem, Balk, Muller, M. Molenaar, Van der Meulen, Ritmeester, Vromen, B. Molenaar, Koopal, Turksma, mevrouw Buisman'—Blok Wijbrandi, mevrouw Van DijkSmit, de heeren Botke en Hooiring. De heer Terpstra is bij deze stemming niet tegen woordig. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heeren Buiel, Hettinga en Balk vragen aanteeke- ning in de notulen, dat zij geacht willen worden tegen te hebben gestemd. 15. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan met andere gemeenten van een gemeen- schappelijke regeling betreffende de behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden (bijlage no. 17). De beraadslagingen worden geopend. De heer VromenMijnheer de Voorzitter. Ik zou hierover een enkele vraag willen doen. Er wordt in de 1 stukken gesproken van een nog te maken instructie door het college, dat deze zaken zal onderzoeken. Komt I t. z. t. die instructie of die procedure van het overleg ook nog in den Raad Deze procedure moet nog ont- worpen worden en nu is mijn vraag^ of die ook nog in den Raad wordt gebracht. Dat blijkt niet uit het voorstel, maar ik acht dat toch wel zeer belangrijk. De Voorzitter: Ik moet U eerlijk zeggen, dat daar oo het oogenblik nog niet een rechtstreeksch antwoord op te geven is. De heer Vromen: Dan wil ik alleen den wensch te kennen geven, dat zoo mogelijk t. z. t. die procedure nog in den Raad zal komen. De beraadslagingen worden gesloten. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. Niets meer te behandelen zijnde, wordt de verga dering door den Voorzitter gesloten. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Donderdag 28 December 1933. 347 Tegenwoordig 27 leden, te weten: mevrouw Buis man—Blok Wijbrandi, de heeren Hooiring, Weima, I Stobbe. IJtsma, De Boer, Turksma, Botke, Koopal, Feitsma, Bos, Hettinga, Van der Schoot, M. Molenaar. Van Kollem, Van der Meulen, Oosterhoff, Ritmeester, Terpstra, Wiersma, Muller. Balk, mevrouw Van Dijk- Smit, de heeren B. Molenaar, Westra, Buiel en Hofstra. Afwezig de heeren Hoogland en Vromen. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Mededeelingen en rapporten. 2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot [benoeming van mej. M. A. B. Sligting tot schoolarts. 3. Benoeming krachtens artikel 57 der Nijverheids onderwijswet van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Vereeniging voor Middelbaar Tech nisch- en Ambachtsonderwijs voor het jaar 1934, we gens periodieke aftreding van de heeren J. de Boer en I P. F. J. Westra. 4. Alsvoren van twee voogden der Stads-Armen- kamer, wegens periodieke aftreding van de heeren V. Frantzen en G. Grondsma. 5. Alsvoren van een curator van het Gymnasium [wegens periodieke aftreding van den heer Mr. A. A. M. van der Meulen. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den heer W. C. C. ten Veldhuys als lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar onderwijs. 7. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein [aan de Bildtschestraat aan F. Hoeksma en F Tie- mersma. 8. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Reinier de Graafstraat aan J. J. Visser. 9. Alsvoren tot verhuring van weiland nabij den Poppeweg en de Tijnje aan J. G. Stienstra. 10. Alsvoren tot verhuring van weiland aan het Ouddeel aan H. Alves. 11. Alsvoren tot het verleenen van vergunning tot demping van de sloot voor een bouwterrein aan den Mr. P. J. Troelstraweg aan G. Dijkstra. 12. Alsvoren tot vaststelling der vergoeding ex art. 101, le lid, der Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1930 aan besturen van bijzondere scholen. 13. Alsvoren tot vaststelling van de vergoeding ex art. 101, 9e lid, der Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1930 aan besturen van bijzondere scholen. 14. Alsvoren tot het verleenen van een bijdrage in de kosten van het bijzonder vervolgonderwijs ingevolge [art. 102 der Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 11930. 15. Alsvoren tot het aangaan van een gemeenschap pelijke regeling met de gemeente Ameland omtrent de j toelating van leerlingen uit die gemeente op de open bare school voor u. 1. o. der gemeente Leeuwarden. 16. Alsvoren tot voorloopige vaststelling van de pemeenterekening, dienst 1932 (bijlage no. 16) met de verantwoording van Burgemeester en Wethouders. 17. Alsvoren tot machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan van tijdelijke kasgeldlee- ningen ter voorziening in de eventueele behoefte aan kasgeld gedurende het dienstjaar 1934. 18. Alsvoren tot vaststelling van een tweetal veror deningen tot wijziging van de verordening tot vervan ging van belastingbedragen, voorkomende in de Wet op de Personeele Belasting 1896, door andere belas tingbedragen (bijlage no. 18). 1. Wordt medegedeeld a. dat bij Koninklijk besluit van 1 December 1933 no. 22 is goedgekeurd de wijziging van de verordening op de heffing van beurs- en waagrechten in de ge meente Leeuwarden, vastgesteld bij Raadsbesluit van 24 October 1933; b. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 5 December 1.1. tot afstand in erf pacht van bouwterrein aan den Groningerstraatweg en de Bildtschestraat. verhuring van landerijen aan het Ouddeel en den Poppeweg en van de zathe en landen op Kleijenburg; c. proces-verbaal van de opneming van kas en boe ken van den gemeente-ontvanger; d. rapporten omtrent de opneming der kassen van de Gemeentelijke Gasfabriek, het Gemeentelijk Elec- triciteitbedrijf, het Gemeentelijk Woningbedrijf, het Gemeentelijk Grondbedrijf en het bedrijf der Gemeen tewerken. De stukken sub ad worden voor kennisgeving aan genomen. e. een niet-onderteekend adres betreffende onbe woonbaarverklaring van woningen. Het adres wordt, als zijnde niet onderteekend, ter zijde gelegd. adres van de Vereeniging tot ijsbestrijding in het kanaal Harlingen Leeuwarden om haar een jaarlijksch subsidie van 150.— toe te kennen. Wordt in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om praeadvies. 2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot benoeming van mej. M. A. B. Sligting tot schoolarts. Dit voorstel luidt als volgt Bij Uw besluit van 8 November 1932 werd met in gang van 2 Februari 1933 benoemd, voorloopig voor den tijd van een jaar, tot schoolarts dezer gemeente Mej. M. A. B. Sligting. Gedurende het bijna afgeloopen tijdvak heeft zij deze betrekking tot onze tevredenheid waargenomen, zoodat wij haar voor een vaste aanstelling kunnen aanbevelen. Wij geven U daarom in overweging met ingang van 2 Februari 1934 I. te benoemen tot schoolarts Mej. M. A. B. Slig ting, alhier, thans reeds tijdelijk als zoodanig werk zaam, op eene bezoldiging van 6000.— 's jaars; II. den pensioensgrondslag van de onder I genoemde vast te stellen op het bedrag van hare jaarlijksche be zoldiging, alzoo op 6000. De heeren V/iersma en Muller vormen het stem bureau. Benoemd wordt mej. M. A. B. Sligting, voornoemd, met 26 stemmen. 1 biljet is van onwaarde. 3. Benoeming krachtens artikel 57 der Nijverheids onderwijswet van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Vereeniging voor Middelbaar Technisch- en Ambachtsonderwijs voor het jaar 1934, wegens periodieke aftreding van de heeren J. de Boer en P. F. Westra. In de vacature-De Boer wordt benoemd de heer J. de Boer met 24 stemmen. Op ieder der heeren Botke. Hoogland en Buiel wordt 1 stem uitgebracht. Bij stemming over de vacature-Westra worden uit gebracht op den heer Balk 12, op den heer Buiel 9, op den heer Hofstra 2 stemmen en op ieder der heeren Hettinga en Westra 1 stem, terwijl 2 biljetten blanco worden ingeleverd. Geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde, wordt

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1933 | | pagina 1