348 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Donderdag 28 December 1933. tot een tweede vrije stemming overgegaan, waarbij wordt benoemd de heer Balk met 14 stemmen. Op den heer Buiel worden 9 stemmen uitgebracht, op den heer Hofstra 2 en op den heer Terpstra 1 stem, terwijl 1 biljet blanco wordt ingeleverd. 4. Benoeming van twee voogden der Stads-Ar men- kamer, wegens periodieke aftreding van de heeren V. Frantzen en G. Grondsma. De aanbevelingen van Voogden der Stads-Armen- kamer luiden als volgt a. vacature-V. Frantzen 1. V. Frantzen; 2. D. Hoeksema, tandarts, Willemskade no. 5; 3. J. P. Mulder, Directeur der Incassobank, Alma Tademastraat no. 22; b. vacature-G. Grondsma 1. G. Grondsma; 2. A. E. van Nimwegen, Directeur eener Cichorei- fabriek, Mr. P. J. Troelstraweg no. 38; 3. G. Ronner, Inspecteur der Algemeene Friesche Levensverzekering Mij., Molenstraat no. 15. Benoemd worden sub a de heer V. Frantzen, voornoemd, met alge meene stemmen; sub b de heer G. Grondsma, voornoemd, met 24 stemmen; op G. Ronner worden 2 stemmen uitgebracht, terwijl 1 biljet blanco wordt ingeleverd. 5. Benoeming van een curator van het Gymnasium wegens periodieke aftreding van den heer Mr. A. A. M. van der Meulen. De aanbeveling van Curatoren luidt als volgt 1. Mr. A. A. M. van der Meulen; 2. Mr. R. Pollema; 3. Mr. C. H. Beekhuis Jr.; allen te Leeuwarden. Benoemd wordt de heer Mr. A. A. M. van der Meu len, voornoemd, met 24 stemmen; op Mr. R. Pollema worden 2 stemmen uitgebracht, terwijl 1 biljet blanco wordt ingeleverd. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den heer W. C. C. ten Veldhuys als lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Bildtsche- straat aan F. Hoeksma en F. Tiemersma. Dit voorstel luidt als volgt F. Floeksma en F. Tiemersma, bouwondernemers, alhier, hebben bij adres van 29 November 1933 in erf pacht gevraagd een bouwterrein, gelegen op den hoek van de Bildtschestraat en de Menaldumerstraat. Het betreffende terrein, dat langs eerstgenoemde straat ge meten een lengte heeft van ongeveer 41 Meter en on geveer 1148 M2. groot is, is op de hierbij overgelegde situatieteekening met een roode omlijning aangeduid. De grondwaarde kan op 10.— per M2. worden ge steld, welke prijs ook voor het naastgelegen terrein is bedongen, en die voldoende is te achten. Blijkens de bij de stukken aanwezige verklaring gaan adressanten met genoemden grondprijs, evenals met de te stellen gebruikelijke voorwaarden, accoord. Van onze zijde bestaan tegen de gevraagde uitgifte geen bedenkingen. Wij geven LI derhalve in overweging te besluiten aan F. Hoeksma en F. Tiemersma, bouwondernemers, alhier, tot 31 December 1990 in erfpacht af te staan een bouwterrein, gelegen op den hoek van de Bildtsche straat en de Menaldumerstraat, ter lengte van ongeveer 41 Meter langs eerstgenoemde straat gemeten, gelijk op de bijbehoorende situtieteekening met een roode omlij ning is aangeduid, ter grootte van ongeveer 1148 M-., de juiste grootte door een landmeter van het kadaster uit te meten, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. de erfpachtscanon zal worden berekend naar een grondwaarde van ƒ10.— per M2. en een rentevoet van 6 per jaar; 2. het door de belanghebbenden ten kantore van het Gemeentelijk Grondbedrijf, als waarborg voor de nakoming der voorwaarden, gestorte bedrag ad ƒ574.— vervalt aan de gemeente, indien niet aan de voor waarden wordt voldaan, tenzij Burgemeester en Wet houders in bijzondere gevallen, te hunner beoordeeling, niettemin tot geheele of gedeeltelijke teruggave van de waarborgsom besluiten. Bij voldoening aan de voor waarden wordt op aanvrage de waarborgsom terug gegeven; 3. de rooiïng voor de bebouwing zal door den dienst der Gemeentewerken worden aangegeven; 4. de bebouwing moet aan redelijke eischen van welstand voldoen en aansluiten aan de ontworpen of in uitvoering zijnde aangrenzende bebouwing; 5. zoolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemeester en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats hebben; 6. de acte van erfpacht moet notarieel worden ver leden binnen een door Burgemeester en Wethouders te stellen termijn; 7. voor het overige zijn op dezen afstand in erfpacht van toepassing voor zoover mogelijk en met het bovenstaande niet in strijd de bepalingen betref fende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelegen tusschen Oostersingel en Cambuursterpad en toebehoo- rende aan de gemeente Leeuwarden. 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Reinier de Graafstraat aan J. J. Visser. Dit voorstel luidt als volgt Bij schrijven van 15 November 1933 verzoekt de bouwondernemer J. J. Visser, alhier, hem in erfpacht af te staan een gedeelte van het bouwterrein, gelegen aan de Zuidzijde van de Reinier de Graafstraat. Op de ter visie gelegde situatie-teekening is het aange vraagde terrein, dat, langs de straat gemeten, een breedte heeft van ongeveer 7 Meter en ongeveer 105 M2. groot is. met een roode omlijning aangeduid. De grondwaarde kan worden gesteld op 7.— per M2., welke prijs ook voor het naastgelegen terrein is bedon gen, en die voldoende is te achten. Met genoemden prijs gaat de belanghebbende, blijkens de bij de stuk ken aanwezige verklaring, accoord, evenals met de gebruikelijke voorwaarden. Tegen de gevraagde uit gifte bestaan van onze zijde geen bedenkingen. Wij geven li mitsdien in overweging te besluiten: aan J. J. Visser, voornoemd, tot 31 December 1990 in erfpacht af te staan een gedeelte van het bouwterrein gelegen aan de Zuidzijde van de Reinier de Graafstraat. ter breedte van 7 Meter langs de straat gemeten, gelijk op de aangehaalde situatieteekening met een roode om lijning is aangegeven, ter grootte van ongeveer 105 M2., de juiste grootte door een landmeter van het kadaster uit te meten, zulks onder de volgende voor waarden 1. de erfpachtscanon zal worden berekend naar een grondwaarde van 7.— per M2. en een rentevoet van 6 per jaar; Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Donderdag 28 December 1933. 349 2. het door den belanghebbende ten kantore van het Gemeentelijk Grondbedrijf, als waarborg voor de nakoming der voorwaarden, gestorte bedrag ad 36.75 vervalt aan de gemeente, indien niet aan de voor waarden wordt voldaan, tenzij Burgemeester en Wet houders in bijzondere gevallen, te hunner beoordeeling, niettemin tot geheele of gedeeltelijke teruggave van de waarborgsom besluiten. Bij voldoening aan de voor waarden wordt op aanvrage de waarborgsom terug- I gegeven; 3. de rooiïng voor de bebouwing zal door den dienst der Gemeentewerken worden aangegeven; 4. de bebouwing op het aangevraagde terrein moet aansluiten bij die op het naastgelegen terrein; 5. zoolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemeester en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats hebben; 6. de acte van erfpacht moet notarieel worden ver leden binnen een door Burgemeester en Wethouders I te stellen termijn; 7. voor het overige zijn op dezen afstand in erfpacht van toepassing voor zoover mogelijk en met het I bovenstaande niet in strijd de bepalingen betref fende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelegen I tusschen Oostersingel en Cambuursterpad en toebehoo- I rende aan de gemeente Leeuwarden. 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot I verhuring van weiland nabij den Poppeweg en de Tijnje aan J. G. Stienstra. Dit voorstel luidt als volgt In verband met de omstandigheid dat de huur van gemeentelijke weilanden nabij den Poppeweg en de Tijnje op 5 Maart a.s. eindigt, heeft de huurder J. G. I Stienstra verzocht, deze gronden opnieuw in huur te I mogen bekomen. Hij kan zich vereenigen met den huur- I prijs, door ons voorgesteld na overleg met den deskun- I dige voor de gemeentelijke landerijen. Tegen een ver- I huring voor twee jaren, overeenkomstig het verlangen I van Stienstra, bestaat geen bezwaar. Aan de huur van I het perceel aan den Poppeweg is een gedeelte onttrok ken ten behoeve van den aanleg van het gemeentelijk I sportpark aldaar. Het vorenstaande geeft ons aanleiding U voor te stellen aan J. G. Stienstra. alhier, voor het tijdvak van 5 Maart 1934 tot 5 Maart 1936 in huur af te staan de perceelen weiland aan den Poppeweg en ten Zuiden van de jacht- I haven bij de Tijnje, kadastraal bekend Sectie G no. I 12555, thans groot 1,76.83 H.A. en Sectie G no. 3657, [groot 1.85.30 H.A., tegen een huurprijs, berekend on- I derscheidenlijk naar 30.'en 27.per 36% Are, in totaal voor 2.79.— (4.8 X '30.— 5 X 27. I en voorts op de overeengekomen voorwaarden. 10. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot I verhuring van weiland aan het Ouddeel aan H. Alves. Dit voorstel luidt als volgt Wegens het verstrijken van den huurtijd op 5 Maart e.k. heeft H. Alves tot ons het verzoek gericht opnieuw in huur te mogen ontvangen een perceel hooiland aan I het Ouddeel, groot 4.14.50 H.A. Bedroeg de huursom volgens het loopende huur- I contract 678.per jaar, thans is overeenstemming verkregen op de basis van 27.50 per 36% Are, dat lis voor de 11.3 X 36% Are 311.— 's jaars. Overigens kunnen de voorwaarden van dat contract, zoo noodig eenigszins te wijzigen, blijven gelden, met ci:en verstande echter dat de huurtijd worde bepaald op twee jaren. Wij geven U derhalve in overweging aan H. Alves, landbouwer te Snakkerburen onder Lekkum, voor het tijdvak van 5 Maart 1934 tot 5 Maart 1936 in huur af te staan het perceel hooiland aan het Ouddeel, ka dastraal bekend gemeente Jelsum Sectie D no. 1397, groot 4.14.50 H.A., voor den prijs van 311.— per jaar en voorts onder de overeengekomen voorwaarden. 11. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van vergunning tot demping van de sloot voor een bouwterrein aan den Mr. P. Troelstraweg aan G. Dijkstra. Dit voorstel luidt als volgt Van G. Dijkstra, alhier, ontvingen wij een verzoek om vergunning tot het dempen van de sloot aan den Mr. P. J. Troelstraweg voor een gedeelte van het per ceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie E no. 3051. Op deze demping kunnen van toepassing zijn de voorwaarden, vastgesteld bij Uw besluit van 14 November 1922 no. 484R/312. Wij geven U in overweging aan G. Dijkstra, alhier, vergunning te verleenen tot het dempen van de sloot voor het te bebouwen terrein aan den Mr. P. J. Troel straweg, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie E no. 3051, op de voorwaarden, gesteld bij Raadsbesluit van 14 November 1922 no. 484R/312, met uitzondering van de 5de voorwaarde en met bepaling, dat de voortuin 7 M. diep wordt. 12. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling der vergoeding ex art. 101. Ie lid. der Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1930 aan besturen van bijzondere scholen. Dit voorstel luidt als volgt Krachtens artikel 101, le lid, der Lager Onderwijs wet 1920 moet de gemeente over elk dienstjaar aan de besturen van de in art. 97 dier wet bedoelde scholen de kosten van instandhouding, met uitzondering van de jaarwedden en wedden der onderwijzers, vergoeden. Gevolg gevende aan het bepaalde bij het eerste lid van artikel 103, hebben de onderscheidene schoolbe sturen verzoeken om toekenning der gemeentelijke in standhoudingsvergoeding over 1930 ingediend voor de in het bij de stukken gevoegde overzicht vermelde scholen. Bovenbedoelde vergoeding wordt berekend over het gemiddeld aantal leerlingen volgens den maatstaf van art. 28 en bedraagt per leerling het gemiddelde bedrag per leerling van de kosten over 1930 der overeenkom stige openbare lagere scholen in deze gemeente en wordt bepaald na aftrek van de verschuldigde school gelden, die hier echter voor alle scholen door de ge meente zijn geïnd. De uitgaven voor het openbaar gewoon lager onder wijs bedroegen over 1930 72.101.87, welk bedrag echter dient te worden verminderd met een bedrag in totaal ad 4130.11, wegens kosten van verlichting, verwarming en schoonhouden, komende ten laste van het vervolgonderwijs, opbrengst van den verkoop van werkstukken, gemaakt bij het handwerkonderwijs, ver goeding voor vuur en licht voor het gebruik van school lokalen voor particuliere lessen en huur voor het ge bruik van drie lokalen van de hulpschool Jacobijner Kerkhof door de Industrie- en Huishoudschool, zoodat het juiste kostenbedrag van het gewoon lager onderwijs over 1930 bedroeg 67.971.76. De uitgaven van het openbaar uitgebreid lager on derwijs beliepen in 1930 8853.03, van welk bedrag dient te worden afgetrokken een bedrag ad 2211.90, wegens opbrengst van verkochte werkstukken, huur voor het gebruik der school voor de Middelbare Avond handelsschool en huur voor het gebruik der school voor

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1933 | | pagina 2