350 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Donderdag 28 December 1933. de Lagere Avondhandelsschool, zoodat het juiste kos- tenbedrag van het uitgebreid lager onderwijs over 1930 bedroeg 6641.13. Bij het vaststellen van het gemiddelde kostenbedrag per leerling moet ook rekening worden gehouden met de administratiekosten voor het openbaar onderwijs. Deze kosten zijn moeilijk uit de gemeenterekening af te leiden, waarom een geschat bedrag van 0.50 per leer ling zou kunnen worden genomen. Het gemiddeld aantal leerlingen volgens den maatstaf van art. 28, 6e lid, bedroeg over 1930 voor het gewoon lager onderwijs 373734 (aantal leerlingen op 16 Maart 3681, op 16 Jüni 3603, op 16 September 3827 en op 16 December 3838); voor het uitgebreid lager onderwijs 28934 (aantal leerlingen op 16 Maart: 275, op 16 Juni 264, op 16 September 311 en op 16 December 308). Het gemiddelde bedrag per leerling van de over 1930 gemaakte kosten voor de openbare lagere scholen bedroeg dus voor het gewoon lager onderwijs 67.971.76 373734 4- 0.50 18.69; en voor het uitgebreid lager onderwijs 6641.13 28934 °-50 23-44- Met ingang van 1 Maart 1930 is opgericht de school der Nederlandsch Hervormde Schoolvereeniging, Transvaalstraat 75 (1. o.) en voor deze school moet dus met toepassing van het 7e lid van art. 28 der Lager Onderwijswet voor de berekening der vergoeding ge bruik worden gemaakt van het aantal leerlingen, gelijk aan het gemiddelde van de aantallen op 30 April, 16 Juni, 16 September en 16 December. Het bij de stukken overgelegde staatje geeft over zichtelijk aan op welke wijze ons College is gekomen tot de bedragen, welke het U voorstelt aan de bijzon dere schoolbesturen als vergoeding ex art. 101, le lid, over het jaar 1930 toe te kennen. Naar aanleiding van het vorenstaande stellen wij U voor te besluiten de vergoeding ex art. 101, le lid, der Lager Onderwijswet 1920 over het dienstjaar 1930 aan onderstaande schoolbesturen voor de daarbij vermelde scholen vast te stellen als volgt I. aan het bestuur der Roomsch-Katholieke School vereeniging, alhier a. voor de school Speelmansstraat 1 (1 .o.) op 161J4 X 18.69 3013.76; b. voor de school Tweebaksmarkt 44 (1. o.) op 97 X 18.69 1812.93; c. voor de school Tweebaksmarkt 44 (u. 1. o.) op 53J4 X 23.44 1259.90; d. voor de school Baljeebuurt 52 (1. o.) op 218J4 X 18.69 4083.76; II. aan het bestuur van het Sint Lucia-Gesticht te Rotterdam a. voor de school Groote Kerkstraat 89 (1. o.) op 21634 X 18.69 4041.71; b. voor de school Groote Kerkstraat 81 (1. o.) op 272 X 18.69 f 5083.68; c. voor de school Groote Kerkstraat 81 (u. 1. o.) op 58 X 23.44 1359.52; III. aan het bestuur der Vereeniging voor Christe lijk Schoolonderwijs, alhier a. voor de school Pieter Feddesstraat 2 (1. o.) op 277J4 X 18.69 5181.80; b. voor de school Leeuwrikstraat 10 (1. o.) op 219 X 18.69 4093.11; c. voor de school Margaretha de Heerstraat 1 (1. o.) op 225J4 X 18.69 4214.59; d. voor de school Margaretha de Heerstraat 1 (u. 1. o.) op 12324 X 23.44 2900.70; e. voor de school Fonteinstraat 16 (1. o.) op 242% X 18.69 4537.-; f. voor de school Willem Sprengerstraat 77 (1. o.) op 197 X 18.69 3681.93; IV. aan het bestuur der Vereeniging tot stichting en instandhouding van een of meer kweekscholen ter opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen aan Christelijke scholen, alhier a. voor de school Margaretha de Heerstraat.2 (1. 0.) op 233 X 18.69 4354.77; b. voor de school Margaretha de Heerstraat 2 (u. 1. o.) op 48 X 23.44 1125.12; V. aan het bestuur der Nederlandsch Hervormde Schoolvereeniging .alhier a. voor de school Druifstreek 72 (1. o.) op 24434 X 18.69 4569.70; b. voor de school Transvaalstraat 75 (1. o.) op 83% X 18.69 X s/6 1304.41; VI. aan het bestuur der Leeuwarder Schoolveree niging, alhier a. voor de school Raadhuisplein 25 (1. o.) op 169 X 18.69 3158.61; b. voor de school St. Anthonystraat 4 (1. o.) op 171J4 X 18.69 3205.33. 13. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van de vergoeding ex art. 101, 9e lid, der Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1930 aan besturen van bijzondere scholen. Dit voorstel luidt ais volgt Krachtens artikel 101, 9e lid. der Lager Onderwijs wet 1920 moet een gemeente, die ten behoeve van haar openbare scholen vakonderwijzers heeft aangesteld, jaarlijks aan de bijzondere schoolbesturen, die vak onderwijzers hebben aangesteld, eenzelfde bedrag per lesuur vergoeden, als de gemeente voor haar vakonder wijzers heeft uitgegeven, terwijl verder is bepaald, dat deze vergoeding wordt toegekend voor ten hoogste het gemiddeld aantal lesuren, dat in het onmiddellijk voor afgaande kalenderjaar aan de overeenkomstige open bare scholen door vakonderwijzers werd les gegeven. Bij besluit van ons College d.d. 11 November 1933 no. 1332 is het bedrag, dat over 1930 per lesuur werd uitgegeven voor de door de gemeente aangestelde vak onderwijzers, bepaald voor het gewoon lager onderwijs op 2.08 voor het uitgebreid lager onderwijs op 2.14. Het aantal lesuren vakonderwijs, dat in 1929, dus in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar, aan de openbare scholen werd gegeven, bedroeg per school voor gewoon lager onderwijs gemiddeld 467 en voor de school voor uitgebreid lager onderwijs 2920. Het bij de stukken overgelegde staatje geeft een over zicht van de schoolbesturen, welke een verzoek tot het ontvangen van de gemeentelijke vakonderwijsvergoe- ding over 1930 hebben ingezonden, terwijl het boven dien aangeeft, voor welk aantal uren die vergoeding gevraagd wordt; tevens is er in opgenomen het bedrag der vergoeding, dat aan de schoolbesturen overeen komstig artikel 101. 9e lid, moet worden toegekend. Naar aanleiding van het vorenstaande stellen wij U voor te besluiten, de vergoeding ingevolge artikel 101. 9e lid, der Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1930 aan onderstaande schoolbesturen voor de daarbij ver melde scholen vast te stellen als volgt I. aan het bestuur der Roomsch-Katholieke School vereeniging. alhier a. voor de school Speelmansstraat 1 (1. o.) op 442 X 2.08 919.36; b. voor de school Tweebaksmarkt 44 (1. o.) op 260 X 2.08 540.80; c. voor de school Tweebaksmarkt 44 (u. 1. o.) op 749 X 2.14 1602.86; d. voor de school Baljeebuurt 52 (1. o.) op 467 X 2.08 971.36; II. aan het bestuur van het Sint Lucia-Gesticht te Rotterdam a. voor de school Groote Kerkstraat 89 (1. o.) op erslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Donderdag 28 December 1933. 351 467 X 2.08 971.36; b. voor de school Groote Kerkstraat 81 (1. o.) op 467 X 2.08 971.36; c. voor de school Groote Kerkstraat 81 (u. 1. o.) op 295 X 2.14 631.30; III. aan het bestuur der Vereeniging voor Christe lijk Schoolonderwijs, alhier a. voor de school Pieter Feddesstraat 2 (1. o.op *67 X 2.08 971.36; b. voor de school Leeuwrikstraat 10 (1. o.) op 467 X 2.08 971.36; c. voor de school Margaretha de Heerstraat 1 (1. o.) op 467 X 2.08 971.36; d. voor de school Margaretha de Heerstraat 1 (u. 1. 0.) op 624 X 2.14 -- 1335.36; e. voor de school Fonteinstraat 16 (1. o.) op 467 X 2.08 971.36; f. voor de school Willem Sprengerstraat 77 (1. o.) op 237 X 2.08 492.96; IV. aan het bestuur der Vereeniging tot stichting en instandhouding van een of meer kweekscholen ter opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen aan Christelijke scholen, alhier a. voor de school Margaretha de Heerstraat 2 (1. o.) cp 467 X 2.08 971.36; b. voor de school Margaretha de Heerstraat 2 (u. 1. 0.) op 960 X 2.14 2054.40; V. aan het bestuur der Nederlandsch Hervormde Schoolvereeniging, alhier a. voor de school Druifstreek 72 (1. o.) op 467 X ƒ2.08 971.36; b. voor de school Transvaalstraat 75 (1. o.) op 120 X 2.08 249.60; VI. aan het, bestuur der Leeuwarder Schoolveree niging, alhier a. voor de school Raadhuisplein 25 (1. o.) op 467 X 2.08 971.36; b. voor de school Sint Anthonystraat 4 (1. o.) op 416 X 2.08 865.28. 14. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van een bijdrage in de kosten van het bijzonder vervolgonderwijs ingevolge art. 102 der Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1930. Dit voorstel luidt als volgt Ingevolge artikel 102, le lid, der Lager Onderwijswet 1920 kent iedere gemeente, waar openbaar vervolg onderwijs wordt gegeven, aan de in art. 97 dier wet bedoelde besturen der bijzondere scholen, alsmede aan de besturen van andere rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen en vereenigingen, die vervolgonderwijs doen geven, een bijdrage toe in de kosten van dat onderwijs. In 1930 is hier openbaar vervolgonderwijs gegeven, zoodat deze gemeente aan de besturen, die zulks ver zoeken, een bijdrage ex art. 102 der Lager Onderwijs wet moet verleenen. Verzoeken 0111 toekenning dezer bijdragen zijn inge komen van a. het bestuur der Roomsch-Katholieke Schoolver eeniging, alhier, voor den vervolgcursus, gegeven in de scholen Tweebaksmarkt 44 en Baljeebuurt 52, voor 413leerlingen; b. het bestuur der Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs, alhier, voor den vervolgcursus, ge geven in de school Margaretha de Heerstraat 1, voor 432/;i leerlingen. Ingevolge artikel 102, le lid, van genoemde wet maken de bovenbedoelde besturen aanspraak op de bijdrage voor vervolgonderwijs, indien dat onderwijs voldoet aan de eischen, gesteld in het tweede, het derde en het vijfde lid van artikel 21 dier wet. Zooals U uit de hierbij overgelegde leerplans en les roosters zal blijken, is aan deze voorwaarden door de bovenvermelde cursussen voldaan, zoodat een bijdrage kan worden toegekend. De uitgaven voor het openbaar vervolgonderwijs bedroegen over 1930 3470.63. Het aantal leerlingen van het openbaar vervolg onderwijs bedroeg in 1930 op 1 Jan. 1 Febr. 1 Maart 1 Oct. 1 Nov. 1 Dec. 54 48 47 76 75 72 gemiddeld dus 372 6 62. Het gemiddelde kostenbedrag per leerling van het openbaar vervolgonderwijs over 1930 bedroeg dus 3470.63 62 55.98, welk bedrag ingevolge artikel 102, tweede lid, der wet, ook per leerling van het bij zonder vervolgonderwijs moet worden uitgekeerd. Op grond van het vorenstaande geven wij U in over weging te besluiten als bijdrage in de kosten van het bijzonder vervolg onderwijs ingevolge artikel 102 der Lager Onderwijswet 1920, over het jaar 1930 toe te kennen a. aan het bestuur der Roomsch Katholieke School vereeniging, alhier, een bedrag van 413/7 X 55.98 2319.17; b. aan het bestuur der Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs, alhier, een bedrag van 432/3 X 55.98 2444.46. 15. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Ameland omtrent de toelating van leer lingen uit die gemeente op de openbare school voor u. I. o. der gemeente Leeuwarden. Dit voorstel luidt als volgt De gemeente Ameland wenscht met onze gemeente een gemeenschappelijke regeling aan te gaan omtrent de toelating van leerlingen uit die gemeente op de open bare school voor uitgebreid lager onderwijs alhier. Ver mits er naar onze meening tegen net aangaan van een zoodanige regeling geen bezwaar bestaat, geven wij U in overweging met de gemeente Ameland op de voor waarden, neergelegd in de verordening van 27 Novem ber 1923 (gemeenteblad no. 27), een gemeenschappe lijke regeling aan te gaan omtrent de toelating van leer lingen uit die gemeente op de openbare school voor uit gebreid lager onderwijs in deze gemeente en te bepalen dat die regeling wordt geacht in werking te treden op 1 Januari 1934. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig de voorstellen van Burgemeester en Wet houders sub 7—15. 16. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot voorloopige vaststelling van de gemeenterekeningdienst 1932 (bijlage no. 16) met de verantwoording van Burgemeester en Wethouders. De heer Terpstra rapporteert namens de commissie, belast geweest met het onderzoek der gemeentereke ning en bestaande uit de heeren Muller, Turksma en Terpstra, als volgt Bij Uw besluit van 12 September 1933 werden onder- geteekenden benoemd tot leden der commissie voor het nazien der gemeente-rekening over het jaar 1932. Op 21 December j.l. hebben zij zich van deze taak gekweten en deze rekening, alsmede de daarbij over gelegde bescheiden onderzocht. Dit onderzoek heeft hun geen aanleiding gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen. Zij stellen U daarom voor te besluiten a. de ontvangsten en uitgaven van de vorenver- melde rekening voorloopig vast te stellen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1933 | | pagina 3