Vergadering van Woensdag 5 Januari 1938. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 5 Januari 1938. 1 Tegenwoordig 29 leden. Afwezig aanvankelijk de heer Van der Schoot. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1Beëediging van het nieuw inkomende lid, den heer T. Stobbe. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Benoeming van een lid der Commissie voor de Openbare Werken, vacature-F. Terpstra. 4. Alsvoren van een curator van het Gymnasium, wegens periodieke aftreding van den heer H. de Jong. 5. Alsvoren van twee leden van het Bestuur van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulp betoon, wegens periodieke aftreding van de heeren G. Dijkstra en Mr. R. Veldman (bijlage no. 156). 5a. Benoeming van vijf leden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, wegens periodieke aftreding van mej. A. L. Gorter en de heeren Ch. J. Teeuwsen, A. de Bruin Jzn., Th. L. de Vries en J. B. de Vries. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aankoop van de woning Weg naar Cambuur no. 118 (bijlage no. 155). 7. Alsvoren tot vaststelling van de driejaarlijksche afrekening, bedoeld bij art. 101, 8e lid, der Lager On derwijswet 1920: a. over de jaren 1927, 1928 en 1929; b. over de jaren 1928, 1929 en 1930; c. over de jaren 1929, 1930 en 1931 (bijlage no. 154). 8. Alsvoren tot vaststelling van de driejaarlijksche afrekening, bedoeld bij art. 102, 3e lid, der Lager On derwijswet 1920 over de jaren 1927, 1928 en 1929 (bijlage no. 153). 9. Alsvoren in zake verlaging van jaarwedden en belooningen van onderwijzend personeel en het nemen van andere maatregelen met betrekking tot het onver plichte onderwijs (bijlage no. 157). 10. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het verzoek van F. van den Bosch om subsidie in de kosten van exploitatie van het autobedrijf „Stads dienst" (bijlage no. 145). Punt 1. De Voorzitter deelt mede, dat Ged. Staten hebben bericht, dat geen bezwaren bestaan tegen toelating van den heer T. Stobbe als lid van den Raad. De heer Stobbe, door den Secretaris binnengeleid, wordt door den Voorzitter beëedigd en legt daartoe, in handen van dezen, de bij art. 45 der Gemeentewet voorgeschreven eeden en verklaringen af. De Voorzitter wenscht, namens den Raad, den heer Stobbe geluk met zijn terugkeer in den Raad. Deze zal bemerken, dat in den betrekkelijk korten tijd, dat hij geen Raadslid was, zeer veel zaken zijn veranderd en dat de taak voor Raad en B. en W. niet gemakke lijker is geworden. Spr. hoopt, dat de heer Stobbe mede zal werken in het belang der gemeente. Punt 2. Wordt medegedeeld a. dat bij Kon. besluit is goedgekeurd het Raads besluit van 3 November 1937 tot wijziging van de verordeningen op de heffing en invordering van staan geld voor motorrijtuigen b. dat Ged. Staten hebben goedgekeurd het Raads besluit van 24 November 1937 tot verhuring van diverse landerijen. Voor kennisgeving aangenomen. c. verzoek van den Ned. Bond van Hotel-, Koffie huis-, Restauranthouders en Slijters om voor de feeste lijkheden in verband met de te verwachten blijde ge beurtenis in het Prinselijk gezin geen vermakelijkheids belasting te heffen. Wordt voorgesteld voor kennisgeving aan te nemen. De Voorzitter zegt, dat de Raad zal begrijpen, dat het niet mogelijk is, af te wijken van het heffen van vermakelijkheidsbelasting. De heer Rom Colthoff begrijpt, dat B. en W., wat de vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting of leges- gelden betreft, voorstellen het adres voor kennisgeving aan te nemen. Maar men vraagt ook dien dag geen tapverbod in te stellen. Mocht zulks tot de competentie van het Hoofd der politie behooren, dan zag spr. gaarne, dat de Raad aan den Burgemeester verzocht dien dag geen tapverbod in te voeren. Voor de hotel- en caféhouders zijn de tijden zeer moeilijk en als overal feest wordt gevierd, moet deze groep niet met sluiting worden gestraft. De Voorzitter antwoordt, dat dit adres, voor zoover het des Raads is, voor kennisgeving moet worden aan genomen; het is natuurlijk niet mogelijk dien dag geen vermakelijkheidsbelasting e.d. te heffen. Verder vraagt adressant dien dag geen tapverbod vast te stellen. De Raad zou een tapverbod kunnen vaststellen, maar dat is niet gebeurd. Misschien maken de Burgemeesters van andere gemeenten gebruik van hun bevoegdheid om het sluitingsuur vroeger te stellen, en te bepalen, dat geen sterke drank mag worden ge tapt. Zulks ligt echter niet in spr.'s bedoeling. Bij vorige gelegenheden is hier ook ter dege feestgevierd en toen is een tapverbod niet noodzakelijk gebleken, en spr. hoopt, dat de burgerij van Leeuwarden ook ditmaal tegen de verleiding kan en een tapverbod niet noodig zal zijn. Het verzoek wordt voor kennisgeving aangenomen. d. adressen van de afd. Friesland van den Bond van onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs en van den Bond van Nederl. Onderwijzers, afd. Leeuwarden, de Vereeniging van Leeraren en Onder wijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland, afd. Friesland, en van de afd. Leeuwarden van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap, naar aanlei ding van het voorstel in zake verlaging van jaarwedden en loonen van onderwijzend personeel bij het onver plichte onderwijs. Zal worden behandeld bij punt 9 der agenda. Punt 3. De heeren Praamsma en Rom Colthoff vor men het stembureau. Benoemd wordt de heer T. Stobbe met 25 stemmen (2 bilj. blanco en 1 bilj. van onwaarde). Punt 4. De aanbeveling van Curatoren luidt als volgt 1H. de Jong 2. Dr. P. C. Römer. Benoemd wordt H. de Jong met 26 stemmen (P. C. Römer 2 stemmen).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1