Vergadering van Woensdag 26 Januari 1936. 6 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 5 Januari 1938. dat ongedaan te maken. Als de financiën beter waren en de Raad vrij was in zijn beslissingen, dan zou spr. voor subsidie stemmen, omdat hij een busdienst nood zakelijk acht. De Voorzitter antwoordt den heer IJtsma, dat, als er ooit een practisch onderzoek gedurende jaren is geweest, dit wel dat der tegenwoordige ondernemers is geweest, die alles hebben gedaan wat mogelijk was en uit den busdienst hebben trachten te halen wat er in zat. B. en W. kunnen wel een theoretische berekening opzetten over een busdienst met zoo of zooveel passa giers, maar B. en W. weten niet, of die ooit in de bus komen. De ervaring heeft B. en W. de berekening gemakkelijk gemaakt, want de ondernemers werken steeds met een groot tekort. Noch de vorige noch deze ondernemers hebben kans gezien de inkomsten te ver- grooten; het publiek van Leeuwarden schijnt nu een maal niet rijp te zijn voor een busdienst. Als de indertijd aangenomen motie, om B. en W. een onderzoek naar de mogelijkheid van een busdienst te laten instellen, instand blijft of niet, het is misschien eigenlijk toch maar een doekje voor het bloeden. Er is een zekere categorie in Leeuwarden, die druk gebruik van den busdienst maakt, maar deze is te klein en breidt zich niet uit. Zoolang dat niet verandert en de constellatie van de stad zoo blijft, is een busdienst niet rendabel te maken. De heer Posthuma neemt niet voor zijn rekening de door hem aangehaalde zinsnede uit het praeadvies. Dat behoeft ook niet, dat doen B. en W. zelf wel. Overigens wordt de Raad er op aangezien, wat de Raad doet en B. en W., wat zij doen. Zooals de situatie in Leeuwarden is, zal een bus dienst alleen met een zeer behoorlijk subsidie in stand zijn te houden. Een klein subsidie, bijv. om de helft van het tekort te dekken, baat den ondernemer niet. Alleen in zeer rijke tijden zou een groot subidie mogelijk zijn, want zelfs in normale tijden zou een subsidie, om een dergelijk groot tekort te dekken, eigenlijk te groot zijn. De heer IJtsma wijst er op, dat de Raad indertijd een busdienst voor Leeuwarden van zoo groot belang achtte, dat een matig subsidie daarvoor wel gewettigd was. Het gemeentebestuur moet beter worden ingelicht dan door de door exploitanten overgelegde cijfers. Misschien zou men dan een anderen kijk op deze zaak krijgen. Zoo ziet spr. b.v. bij de inkomsten geen post voor de vrij belangrijke reclame, welke op de bus staat, die toch zeker wel iets zal opbrengen. B. en W. kunnen daarnaar toch een onderzoek instellen en de mogelijk heid nagaan om een busdienst, zij het dan misschien op andere wijze, in stand te houden. Het Leeuwarder pu bliek is weliswaar over het algemeen niet rijp voor een dergelijk vervoermiddel, maar er is toch ook een be langrijke groep oudjes en gebrekkigen waarvoor wel iets mag worden gedaan. Spr. heeft gaarne van B. en W. de toezegging zonder elkaar daarbij iets voor te spiegelen, en het is geen doekje voor het bloe den dat zij de motie als aangenomen willen blijven beschouwen. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 26 Januari 1938. 7 Tegenwoordig 28 leden. Afwezig de heer Hooiring. Voorzitterde heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 24 November en 15 December 1937. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verkoop en koop van strookjes grond aan den Gro ningerstraatweg aan en van C. Reisma, voor nader te noemen lastgever (bijlage no. 6). 4. Alsvoren tot het verleenen van vergunning tot stratenaanleg aan M. Boetes op zijn terrein bij de Swam- merdamstraat (bijlage no. 5). 5. Alsvoren tot het vernieuwen en verbeteren van de Tuinster-, de Vlietster- en de Boomsbrug, tot be schikbaarstelling van de gelden daarvoor en tot het aangaan van een leeningsovereenkomst met den Staat der Nederlanden (bijlage no. 4). 6. Alsvoren tot wijziging van de verordening op de heffing van een vergunningsrecht en een verlofsrecht ingevolge de Drankwet (bijlage no. 1). 7. Alsvoren tot intrekking van de belooning als plaatsvervangend hoofdonderwijzeres aan de gemeente lijke bewaarscholen (bijlage no. 2). 8. Alsvoren in zake verlaging van jaarwedden en belooningen van onderwijzend personeel en het nemen van andere maatregelen met betrekking tot het onver plichte onderwijs, met nader voorstel te dier zake (bij lagen nos. 157 van 1937 en 3 van 1938). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. Wordt medegedeeld a. dat Ged. Staten hebben goedgekeurd de Raads besluiten van 15 December 1937 tot wijziging van de verordening op het beheer der gemeentelijke gasfabriek, tot verhuring van terrein aan de Vondelstraat, en van de gardenierslanden genaamd „Blokkeland' en „Hinne- land" en tot aankoop van perceel Weg naar Cambuur no. 118; b. bericht van den heer H .de Jong, dat hij de be noeming tot curator van het Gymnasium aanneemt. Voor kennisgeving aangenomen. c. verzoeken van de Ned. Ver. voor Vrouwenbe- langen en Gelijk Staatsburgerschap, van den Bond van Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs, van de afd. Leeuwarden van den Bond van Ned. Onder wijzers en de Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lich. Opvoeding, afd. Friesland, van de afd. Leeuwarden van het N.O.G. en van de Vereeniging voor Chr. Schoolonderwijs omtrent de voorgestelde maatregelen in zake het onverplicht onderwijs. Te behandelen bij punt 8 der agenda. d. verzoek van de Neutrale Melktappers Vereeniging LeeuwardenHuizum om te bevorderen, dat de ver strekking van melk door Maatschappelijk Hulpbetoon aan armlastigen via eigen tapper kan geschieden. Wordt voorgesteld voor kennisgeving aan te nemen. De heer Bos meent, dat het in het adres gevraagde den Raad niet competeert, maar toch wil hij er iets over zeggen. De melktappers vragen hun vroegere klanten, die nu melk via M.H. krijgen, zelf te mogen bedienen, waai alles voor te zeggen is, ook uit hygiënisch oogpunt. Het vervoer van melk op de straat mag niet in open vaten gebeuren en nu wordt 's morgens melk gehaald in open pannetjes, enz. Op grond hiervan spreke de Raad uit, dat M.H. zal bevorderen, dat de melkleve- rantie op bonnen door de eigen leveranciers geschiedt, gelijk ook in Groningen gebeurt. De menschen. die toch al zoo diep door de crisis zijn getroffen, behoeven dan niet met de melk over de straat te gaan, zoodat ieder kan zien, wie melk via M.H. krijgt. De heer Van der Schoot sluit zich hierbij aan. Welke bezwaren zijn er om de melk op bonnen door den eigen melktapper te laten leveren Zulks ware in het belang van de verschillende categorieën. De heer Turksma sluit zich bij de vorige sprekers aan. Het adres spreekt van enkele leveranciers voor de levering van melk via M.H. Wie zijn dat? Door het thans gevolgde systeem is verschillenden melktappers een deel van hun inkomsten ontnomen. Bij levering van de melk door den eigen melktapper of het instellen van een rouleersysteem kunnen alle melk tappers worden ingeschakeld. De heer Buiël meent, dat de Raad heeft uitgemaakt, dat zaken als deze niet tot zijn competentie behooren. Denkt de Raad echter, dat dit wel het geval is, dan moet hij dit adres ondersteunen. En anders zij men consequent en spreke men er niet over. De heer Posthuma verheugt het, dat gelegenheid wordt geboden deze zaak te bekijken. Ook spr. meent, dat het thans gevolgde systeem schade voor de melktappers beteekent en pijnlijk is voor de armlastigen, nu ieder kan weten, wie daartoe behoort. Het rouleersysteem wil spr. niet aanmoedigen, maar hij vraagt B. en W. bij M. H. aandrang uit te oefenen, dat ieder, die melk op bonnen krijgt, door zijn eigen melktapper wordt bediend. De heer Van der Geest sluit zich bij de vorige spre kers aan. Al behoort dit adres misschien niet tot 's Raads competentie, het betreft echter een algemeen belang, waar de Raad niet aan voorbij kan gaan. Welke bezwaren zijn er bij M. H., dat dit niet wil voldoen aan het gevraagde in het adres De Voorzitter zegt, dat deze zaak alleen M. H. com peteert. Hij heeft den Raad alleen uiting willen laten geven aan zijn meening misschien kan M. H. zijn voor deel daarmee doen. De heer Westra (weth.) acht deze zaak inderdaad minder geschikt voor openbare behandeling. Het tot nu toe toegepaste rouleersysteem heeft altijd bestaan, maar de melktappers hebben M. H. verzocht dit systeem te veranderen, omdat de melkverstrekking zooveel uitgebreider is geworden en zij hebben met spr. een onderhoud gehad. Spr. zal gaarne het hier gesprokene mededeelen aan het bestuur van M. H., dat, zooals bekend, zijn beslis singen in het belang van de gemeente pleegt te nemen. Den betrokkenen is medegedeeld, dat in den loop van 1938 wel op deze zaak wordt teruggekomen. De heer IJtsma meent, dat zaken, welke van hooger hand worden gedecreteerd, niet in den Raad thuis hoo- ren, hetgeen echter niet beteekent, dat de Raad in deze zaak, welke door een door den Raad aangewezen college namens hem wordt uitgevoerd en waarvoor de Raad het geld voteert, geen wenken mag geven. De Voorzitter zegt, dat van hooger hand opgelegde zaken hier dikwijls wèl in den Raad komen, al wil hij niet ontkennen, dat zij er misschien niet thuis hooren. Het Bestuur van M. H. is echter een zelfstandig lichaam,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1