Vergadering vao Maandag 28 Maait 1938. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Maandag 28 Maart 1938. 33 Tegenwoordig 25 leden. Afwezig de heeren Van Kollem, Molenaar, Posthuma en Stobbe. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma. Burgemeester. Te behandelen punten 1. Mededeelingen en rapporten. 2. Benoeming van een lid der Commissie voor de gemeentelijke bewaarscholen, vacature mevr. H. C BuismanBlok Wijbrandi. 3. Alsvoren van een tijdelijk leerares in de Neder- landsche taal en letterkunde aan de middelbare school en hoogere burgerschool voor meisjes (bijlage no. 43). 4. Alsvoren van twee herschatters voor het bepalen van het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein (bijlage no. 44). 5. Alsvoren van een bestuurslid der Woningveree- niging „Leeuwardendaarin vertegenwoordigende de gemeente, wegens periodieke aftreding van den heer J. Muller. 6. Alsvoren van een bestuurslid der Vereeniging voor Volkshuisvesting, daarin vertegenwoordigende de qemeente, weqens periodieke aftreding van den heer W. F. J. Uffelie. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan O. Braaksma als hoofd van gemeenteschool no. 6b en aan mej. W. van Solkema, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 7a (bijlage no. 45). 8. Alsvoren tot overplaatsing van J. Leekstra als hoofd van de gemeentelijke Schippersschool naar ge meenteschool no. 6b (bijlage no. 46). 9. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Bildtschestraat aan M. Spandaw (bijlage no. 36). 10. Alsvoren tot overneming van een strook grond aan den Groningerstraatweg van C. Reisma q.q. te Huizum (bijlage no. 37). 11. Alsvoren tot overneming van de stoep, gelegen voor het perceel Nieuwe Oosterstraat no. 2a, van D. van der Pol (bijlage no. 39). 12. Alsvoren tot wederverhuring van een perceel grond voor een schiphuis aan het Vliet aan B. Dorenbos en Th. van der Noord (bijlage no. 42). 13. Alsvoren tot verhuring van weiland ten Zuiden van de Fonteinstraat aan J. Smit (bijlage no. 49). 14. Alsvoren tot ontbinding van de met G. ter Horst aangegane huurovereenkomst betreffende den winkel op den hoek van de Tuinen Z.Z. en de Voorstreek en tot verhuring daarvan aan D. A. Dirks (bijlage no. 41 15. Alsvoren tot vaststelling van het verslag betref fende de wijze, waarop het op de gemeentebegrooting voor 1937 toegestane bedrag voor het in art. 36 der Leerplichtwet omschreven doel is besteed. 16. Alsvoren tot vaststelling van het in art. 101 bis der Lager-onderwijswet 1920 bedoelde bedrag, in 1937 aan belooning van vakonderwijzers uitgegeven, en tot het verleenen van voorschotten op de vergoeding inge volge dat artikel aan de besturen van bijzondere lagere scholen over 1938 (bijlage no. 40). 17. Alsvoren tot vaststelling van een verordening voor de gemeentelijke hoogere burgerschool met vijf jarigen cursus A en tot wijziging van de verordening op de middelbare school en hoogere burgerschool voor meisjes en van die voor het gymnasium (bijlage no. 38). 18. Alsvoren tot renteverlaging van een zestal on- derhandsche geldleeningen (bijlage no. 47). 19. Alsvoren tot het aangaan van een geldleening, groot 350.000. tegen 3j/2 's jaars met de levens verzekering-maatschappij „de Groot Noordhollandsche van 1845' (bijlage no. 48). 20. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot goedkeuring, resp. vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven voor 1938 a. van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschap pelijk Hulpbetoon b. van het Stads Ziekenhuis c. van het Nieuwe Stads Weeshuis. 21. De ontwerp-begrootingen van de baten en lasten der gemeentebedrijven en de ontwerp-begrooting der gemeente, alle dienst 1938, met voorstel van Burge meester en Wethouders tot vaststelling van een veror dening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting (bijlagen nos. 16 en 35). 22. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het toekennen van voorschotten op de vergoeding, be doeld bij art. 101 der Lager-onderwijswet 1920 over het jaar 1938 (bijlage no. 50). 23. Alsvoren tot aankoop van strooken grond aan de Zuidzijde van het Keegsdijkje (bijlage no. 51). Punt 1. Wordt medegedeeld a. dat Ged. St. hebben goedgekeurd de Raadsbe sluiten van 9 Maart 1938 tot het converteeren van een geldleening, tot verhuren van schiphuisterreinen aan het Vliet, van terrein aan het Zuiderplein en van per ceel Berlikumermarkt no. 15 en van 14 Maart 1938 tot conversie van de restanten van een drietal geldlee ningen. Voor kennisgeving aangenomen. b. verzoek van D. A. Dirks om verlaging van den huurprijs van het hem af te stane winkelhuis, hoek Tuinen Z.Z.Voorstreek. Te behandelen bij punt 14 der agenda. c. verzoek van de Alg. Winkeliers-, Industrie- en Handelsvereeniging, afd. Leeuwarden, de Christelijke Middenstandsvereeniging en de Vereeniging van den R.K. Middenstand om afschaffing van de straatbelas ting, c.q. deze belasting naar andere grondslagen te berekenen. Te behandelen bij punt 21 der agenda. d. verzoek van het Bestuur van de afd. Friesland van den Ned. Bond van Gemeente-Ambtenaren en van het Bestuur van de Broederschap van Gemeente-Ont vangers in Friesland om wijziging van de bepaling in zake de verantwoordelijkheid van den ontvanger bi) vervanging. Wordt in handen van B. en W. gesteld om prae- advies. Punt 2. De heeren Wiersma en Feitsma vormen het stembureau. Benoemd wordt mevr. BusscherSjerp met 23 stem men (mevr. Van Dijk Smit en de heer Hellema, ieder 1 stem). Punt 3 (bijl. no. 43). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt 1. mej. H. Meijer, leerares te Naarden 2. mej. Dr. M. M. Prinsen, leerares te Zwolle en Assen. Den heer Rom Colthoff heeft het getroffen, dat mej. Meijer eerder wist, dat zij no. 1 op de aanbeveling stond, dan de Raadsleden, Zij heeft getracht spr. Dinsdag te bezoeken, en als hij thuis was geweest, had het hem zeker bevreemd zulks van haar te hooren, omdat de Raadsleden pas Donderdag daarop officieel kennis hebben kunnen nemen van de aanbeveling. Hoe kan in het vervolg iets dergelijks worden voorkomen Mevr. BuismanBlok Wijbrandi (weth.) weet niet

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1