Versaderlng vao Woensdag 20 Optil 1938. 84 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Maandag 28 Maart 1938. Voortzetting der vergadering op Woensdag 30 Maart 1938. De heer Buiël vraagt, of de Raad nog een aflossings plan onder oogen krijgt. De Voorzitter zegt, dat dit bedrag t.z.t. in een ge wone leening wordt opgenomen. Het is niet de bedoe ling dit bedrag thans geheel uit te geven; spr. zal gaarne t.z.t. mededeelen, hoe dit bedrag is besteed. Volgno. 780a wordt onveranderd vastgesteld. De heer Van der Geest wil geacht worden te hebben tegengestemd. Volgnos. 781859 worden onveranderd vastgesteld. Volgno. 860. Kosten van het oprichten of uitbreiden der schoollokalen van gymnasia, enz. f 10.128.40. De heer Rom Colthoff acht het, gezien het antwoord op de desbetreffende vraag in het sectierapport (117), en daar die uitbreiding nog niet onder oogen is gezien, onnoodig om thans 10.000.voor aanleg van een centrale verwarming op den Kap.dienst te zetten. Het is de vraag, of, als later tot uitbreiding van het gym nasium zou worden besloten, deze 10.000.nog wel zal kloppen en daarom is het beter dan een post voor verbouw en centrale verwarming samen op de begroo ting te zetten. Mevrouw Buisman—Blok Wijbrandi (weth.) heeft reeds gezegd, dat, al staat deze post op den Kapitaal- dienst, de centrale verwarming niet wordt aangelegd als het gymnasium zou worden verbouwd. Dan wordt het natuurlijk tegelijk uitgevoerd. De heer Rom ColthoffDan heeft het ook geen zin dezen post op de begrooting te laten staan. De heer Hellema zegt, dat, als niet tot verbouw wordt overgegaan, dan toch centrale verwarming moet worden aangelegd. Bij verbouw kan deze post eventueel worden verhoogd, maar hij blijft altijd bestaan. De Voorzitter zegt, dat, als verbouwing niet zou doorgaan spr. en curatoren meenen echter, dat er wel niet aan te ontkomen zal zijn en een zeer behoorlijk plan is reeds besproken dan moet de centrale ver warming toch worden aangelegd. Volgnos. 860869 worden onveranderd vastgesteld. Volgno. 870. Verbetering van het Stadsverzorgings huis 5.750. Hierbij is aan de orde het voorstel-Van der Schoot- Praamsma (XXVI), om dezen post met 2725.te verlagen. De heer Praamsma blijft meenen, dat deze restauratie goedkooper kan worden uitgevoerd. Het voorstel (XXVI) wordt met 18 tegen 8 stemmen, die van de heeren Algera, Van der Schoot, Rom Colt hoff, mevr. Van DijkSmit, de heeren Praamsma, Wiersma, Stobbe en Feitsma, verworpen. Volgnos. 870924 worden onveranderd vastgesteld. Na vaststelling van de volgnos. van de Inkomsten, welke onveranderd worden vastgesteld, wordt de be grooting van den Kapitaaldienst met alg. stemmen on veranderd vastgesteld, waarna de geheele begrooting met alg. stemmen wordt aangenomen. Aan de orde zijn de voorstellen, genoemd in den Aanbiedingsbrief (bijl. no. 16) sub af. Sub a. De heer Van der Geest wenscht de winst van de Gasfabriek aan te wenden voor tariefsverlaging. De Voorzitter: De winst staat reeds op de aange nomen gemeentebegrooting. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. De heer Van der Geest wil ge acht worden te hebben tegengestemd. Sub b. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Sub c. De heer Rom Colthoff vraagt, of art. 2 niet omslachtig is geredigeerd, daar er staat, dat de verordening van 24 Februari 1937 van kracht blijft voorzooveel betreft de aan den len Mei 1938 voorafgaande belastingjaren. Kon men niet eenvoudiger zeggen „tot 1 Mei 1938" De Voorzitter: Het is overgenomen uit de verorde ning van 24 Februari 1937. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Door de behandeling van volgno. 453 der Gemeente begrooting is omtrent de punten den e reeds besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Sub f. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. B. en W. worden gemachtigd om de begrootingscijfers in overeenstemming te brengen met de genomen be sluiten. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 20 April 1938. 85 Tegenwoordig 26 leden. Afwezig mevr. BusscherSjerp, de heeren Van der Schoot en Molenaar. Voorzitterde heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 26 Januari 1938. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Herstemming over het voorstel-Praamsma in zake het onderbrengen van den dienst van de Beurs en de Waag bij een anderen gemeentedienst. 4. Voorste] van Burgemeester en Wethouders tot overplaatsing van J. Leekstra als hoofd van de gemeen telijke Schippersschool naar gemeenteschool no. 6 b (bijlage no. 46). 5. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Arumerstraat en Achlumerstraat aan B. van der Kolk (bijlage no. 53). 6. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Bildtschestraat aan M. Spandaw (bijlage no. 55). 7. Alsvoren tot verkoop van gedeelten van den Har- lingertrekweg en van aan dien weg gelegen bouwland aan de provincie Friesland (bijlage no. 54). 8. Alsvoren tot verkoop van het perceel Nieuwekade no. 84 aan den Centralen Bond van Transportarbeiders (bijlage no. 58). 9. Alsvoren tot ruiling van strooken grond, gelegen aan de Willem Loréstraat en het Vliet met S. Vellinga (bijlage no. 59). 10. Alsvoren tot verhuring van het perceel Ossekop no. 2 aan F. van der Woud (bijlage no. 52). 11Alsvoren tot verhuring van de boerderij „Groot Humalda" met bijbehoorende landerijen en woningen aan IJ. K. Tamminga (bijlage no. 56). 12. Alsvoren tot het verstrekken van gelden aan de Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs voor het aanschaffen van leermiddelen ten behoeve van hare school Margaretha de Heerstraat no. 1 (bijlage no. 57). 13. Alsvoren tot wijziging van het Raadsbesluit d.d. 14 Maart 1938 no. 63R/39, waarbij met de Rotterdamsche Bankvereeniging N.V. en de Amsterdamsche Bank N.V. een geldleening van 2.220.000.is aangegaan (bijlage no. 60). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. Wordt medegedeeld a. dat Ged. St. hebben goedgekeurd de Raads besluiten van 28 Maart 1938 tot het aangaan van een geldleening, groot ƒ350.000. aankoop van strooken grond langs het Keegsdijkje, verhuring van den winkel Tuinen Z.Z. hoek Voorstreek, van een gedeelte sport terrein aan de Fonteinstraat, van schiphuisterrein aan het Vliet en tot afstand van bouwterrein aan de Bildt schestraat. Voor kennisgeving aangenomen. b. dat van Ged. St. bevestiging is ontvangen dat tegen het uitvoeren van de voorgenomen verbetering van het Stadsverzorgingshuis bij hen geen bezwaar bestaat. Wordt voorgesteld voor kennisgeving aan te nemen. De heer De Boer (weth.) zegt, dat hij over deze zaak ook bij de begrootingsbehandeling het woord heeft ge voerd. Hij heeft bemerkt, dat, wat hij toen volgens het verslag in de Leeuw. Courant van 29 Maart j.l. heeft gezegd, aanleiding tot misverstand heeft gegeven. Daar staat, dat de verbetering van het Stadsverzorgingshuis duurder is geworden „doordat zij zoo lang getraineerd heeft". Hiermede heeft spr. niet bedoeld te zeggen, dat er in dezen door bepaalde instanties, met name Ged. St., getraineerd is, als gevolg waarvan de post verhoogd is moeten worden, maar alleen willen wijzen op den langen tijd, verloopen tusschen het opmaken van de begrooting dezer werken (vóór de devaluatie) en het tijdstip, waar op tot uitvoering kan worden overgegaan. Gelukkig kan thans met die uitvoering worden begonnen. Voor kennisgeving aangenomen. c. beschikking van Z. E. den Minister van O. K. en W„ houdende bepaling, dat de O. L. school voor schip perskinderen alhier tot wederopzegging in stand mag worden gehouden, ook al is het aantal leerlingen minder dan 100. Voor kennisgeving aangenomen. d. verzoekschriften van P. H. Smit en C. de Jong om, in verband met het hun, wegens opheffing der be trekking, toegekende eervol ontslag als onderwijzer in de lichamelijke oefening, alsnog in het genot van wacht geld te worden gesteld. Wordt om praeadvies in handen van B. en W. gesteld. Voorts doet de secretaris lecture van een e. schrijven van A. Riemersma en J. Postma, hou dende verzoek het perceel Nieuwekade 84 aan hen, als hoogste inschrijvers, in koop af te staan. Te behandelen bij punt 8 der agenda. Mevrouw Van Dijk—Smit zegt, dat de Voorzitter bij de begrootingsbehandeling den gebruikelijken zin „iemand iets over de geheele begrooting; stemming niet heeft doen hooren. Spr. acht dit een tekortdoen aan de rechten van den Raad. Men heeft niet gelegenheid gehad zich tegen de begrooting als geheel te verklaren of deze aan te nemen. De Voorzitter wist, dat mevr. Van Dijk deze opmer king op het hart lag en daarom liet hij er haar over spreken, al is het buiten de orde. Spr. durft er geen eed op te doen, of hij gevraagd heeft of iemand stemming wenschte over de totale be grooting, maar anderen zeggen uitdrukkelijk, dat hij het wel heeft gevraagd. Spr. weet wel, dat hij eerst den gewonen dienst in stemming heeft gebracht en daarna den kapitaaldienst. Het blijft mogelijk, dat spr. de geheele begrooting niet aan de orde heeft gesteld, doch dan was er voor een oplettend Raadslid, dat tegen de begrooting wilde stem men, bij de behandeling van de punten van den Aan biedingsbrief, daarna aan de orde gesteld, nog vol doende gelegenheid geweest alsnog stemming te vragen. Mevrouw Van Dijk—Smit: Het gaat niet om mij alleen en ook niet over de vraag of ik vóór of tegen had willen stemmen. Wij hebben het na afloop direct tegen elkaar gezegd, dat de Voorzitter geen gelegenheid tot stemming over de geheele begrooting had gegeven. De Voorzitter meent, dat ieder tijd en gelegenheid genoeg heeft gehad om in die vergadering nog stemming te vragen. Mevrouw Van DijkSmit heeft daartoe geen ge legenheid gehad. Zij heeft ook nog den vinger opge stoken. De heer Van der Geest staat aan de zijde van mevr. Van Dijk. De Voorzitter heeft inderdaad den traditio- neelen zin niet uitgesproken, hoewel eenige leden on geveer zes daarop hebben gewacht om zich dan tegen de begrooting te verklaren. Mevr. Van Dijk heeft nog den vinger opgestoken, maar dat heeft de Voorzitter niet gezien. Als de gebruikelijke zin was uitgesproken na hetgeen de Voorzitter omtrent de punten van den Aanbiedingsbrief had gezegd, had ook spr. zich tegen de begrooting verklaard.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1