Vergadering van Woensdag 1 Jnni 1938. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 1 Juni 1938. 95 Tegenwoordig 28 leden. Afwezig de heer Molenaar. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 16 Februari, 9 en 14 Maart 1938. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan Ir. J. A. C. Til- lema als Inspecteur voor het Woningtoezicht (bijlage no. 77). 4. Alsvoren om over te gaan tot het opmaken eener voordracht voor de benoeming van een lid van den Raad van Beheer der N.V. Intercommunale Water leiding Gebied Leeuwarden, wegens periodieke aftre ding van den heer M. van Kollem (bijlage no. 72). 5. Alsvoren tot wederverhuring van een perceel grond voor een schiphuis aan het Vliet aan D. Bosman (bijlage no. 74). 6. Alsvoren tot verhuring van het winkelhuis Ber- likumermarkt no. 13 aan R. Steinvoorte Jr. (bijlage no. 73). 7. Alsvoren tot het aangaan van een overeenkomst van deelneming in de verwaarborgingsregeling der Frauderisico-Onderlinge van Gemeenten (F. G.) (bijlage no. 76). 8. Alsvoren tot vaststelling van voorgevelrooilijnen en achtergevelrooilijnen voor de bebouwing van per- ceelen, gelegen ten Zuidoosten van den Groninger straatweg (bijlage no. 68). 8a. Alsvoren tot onbewoonbaarverklaring van vier woningen aan het Noordvliet, nos. 475/477 (bijlage no. 79). 9. Alsvoren tot het van gemeentewege bouwen van 75 beneden- en bovenwoningen op een terrein aan de door te trekken Insulindestraat en in verband daarmede tot wijziging van de gemeentebegrooting, dienst 1938 (bijlage no. 69). 10. Alsvoren tot wijziging van de gemeentebegroo ting en onderscheidene bedrijfsbegrootingen en van de begrooting van het Stads Ziekenhuis, zoomede tot goed keuring van een wijziging van de begrooting der Ge meentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbe toon, alle dienstjaar 1937 (bijlage no. 70). 11. Alsvoren tot wijziging van de begrootingen van de gemeente en het Gemeentelijk Grondbedrijf, dienst jaar 1938. 12. Alsvoren om, met intrekking van het desbetref fend besluit van 26 Januari 1938, over te gaan tot wijziging van de verordening op de heffing van een vergunningsrecht en een verlofsrecht ingevolge de Drankwet en tot vaststelling van een verordening hou dende reglement voor de schatters voor het vergun ningsrecht (bijlage no. 78). 13. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op een verzoek van de N.V. tot exploitatie van het luchtvaartterrein „Leeuwarden" (i.o.) in zake het ver leenen van een tapvergunning boven het maximum, voor het stationsgebouw op dat luchtvaartterrein (bijlage no. 75). 14. Alsvoren op het verzoek van het bestuur der afd. Friesland van den Bond van Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs in zake loonsverlaging (bijlage no. 71 Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. Wordt medegedeeld a. dat Ged. St. hebben goedgekeurd de Raadsbe sluiten van 20 April 1938 tot verkoop van gedeelten van den Harlingertrekweg en van een perceel bouwland aan dien weg; afstand in erfpacht van bouwterreinen aan de Arumerstraat, de Achlumerstraat en de Bildtsche- straat en verkoop van het perceel Nieuwekade no. 84 en van 11 Mei 1938 tot het aangaan van twee onder- handsche geldleeningen, ieder groot 640.000.van een obligatieleening, groot 2.225.000. van een onderhandsche geldleening, groot 260.000. tot ruiling van grond nabij den Groningerstraatweg, tot ruiling en koop van grond aan Oldegalileën en tot verkoop van een strook grond aan den Kanaalweg b. dat de eerstvolgende vergadering van den Raad waarschijnlijk zal worden uitgeschreven tegen Dinsdag 21 Juni 1938, des avonds om 7x/2 uur. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 3 (bijl. no. 77). De heer Wiersma zegt, dat vooral de laatste jaren spr. c.s. in twijfel trokken, of in verband met inkrim ping van werkzaamheden, het hoogere personeel bij Gem.werken moest blijven gehandhaafd. Nog bij de begrooting 1938 heeft de heer Praamsma B. en W. in overweging gegeven naar de samenvoeging van Gem.- werken en Woningtoezicht een onderzoek in te stellen en in verband met deze ontslagname verzoeken spr. c.s. het College om nauwgezet na te gaan, of er bezuinigd kan worden door samenvoeging van beide diensten. De Voorzitter zegt, dat B. en W. deze zaak reeds hebben besproken en unaniem meenen, dat deze functie absoluut moet blijven bestaan. Ook een heden ontvan gen rapport van den Dir. van Gem.werken en den Inspecteur van het Woningtoezicht bevat de conclusie, dat Bouw- en Woningtoezicht als 2e afdeeling van Gem.werken moet worden gehandhaafd. Door de, den laatsten tijd, dikwijls getroffen verge lijkingen van Leeuwarden met andere gemeenten, heb ben B. en W. meer inzicht in den toestand van andere gemeenten gekregen en is komen vast te staan, dat Bouw- en Woningtoezicht hier niet overdreven, zelfs zwak, bezet is in vergelijking met andere, door de Comm. van Overleg genoemde, gemeenten. Het gaat bij dezen dienst niet alleen om het bouw toezicht, doch ook om onbewoonbaarverklaringen, enz. en deze zullen toch op dezelfde wijze moeten worden gedaan. Al zou Bouw- en Woningtoezicht nog meer een onderdeel van Gem.werken worden dan het thans reeds is, de vacante functie zal vervuld moeten worden als tot nu toe. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 4 (bijl. no. 72). De heeren Posthuma en Turksma vormen het stembureau. Op de voordracht worden geplaatstals no. 1 de heer M. van Kollem. met 26 stemmen (2 bilj. blanco); als no. 2 de heer B. Molenaar, met 21 stemmen, de heer Koopal 2 stemmen, mevr. Van DijkSmit en de heeren Bos en Wiersma ieder 1 stem (2 bilj. blanco). Punt 5 (bijl. no. 74). Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 6 (bijl. no. 73). De heer Turksma zegt, dat er blijkens het voorstel wijzigingen ter plaatse in overweging zijn. Spr. veron derstelt. dat dit verkeersveranderingen zijn en dan zul len zeker ook de achtergelegen panden daarvoor ge bruikt moeten worden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1