Vergadering van Dinsdag 21 Juni 1938. h. dat Burgemeester en Wethouders hebben gegund de uitvoering van den bovenbouw van de nieuwe Vliet- sterbrug en Boomsbrug aan de N.V. Constructiewerk plaats en Machinefabriek Braat te Rotterdam, voor 48.417. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 21 Juni 1938. 105 Tegenwoordig 27 leden. Afwezig de heeren Molenaar en Algera. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, j Burgemeester. Te behandelen punten 1. Mededeelingen en rapporten. 2. Benoeming van een hoofd van de gemeenteschool no. 6b, vacature-O. Braaksma (bijlage no. 82). 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verkoop van bouwterrein aan de Johannes Semsstraat aan de stichting ,,De Oldehove", gevestigd te Leeuwar den (bijlage no. 83). 4. Alsvoren tot verkoop van den mede-eigendom der gemeente van terreintjes aan de Lambert Jacobsz- straat resp. aan Mr. G. J. van der Meij en aan U. Koop- mans c.s. (bijlage no. 81). 5. Alsvoren tot overneming van strooken grond aan Oldegalileën (Houtpolle) en het aangaan van overeen komsten ter zake van straatverbetering aldaar (bijlage no. 84). 6. Alsvoren in zake beschikbaarstelling van gelden voor het verrichten van herstellingen aan het Beurs en Waaggebouw (bijlage no. 85). 7. Alsvoren tot het verstrekken van gelden aan het Bestuur van het Sint Lucia Gesticht te Rotterdam voor het aanschaffen van leermiddelen ten behoeve van zijne school Groote Kerkstraat no. 81 (bijlage no. 80). 8. Alsvoren tot wijziging van de gemeentebegroo- ting, dienst 1937. 9. Alsvoren tot wijziging van de gemeentebegroo- ting en onderscheidene bedrijfsbegrootingen, dienst 1938. Punt 1. Wordt medegedeeld a. dat bij Kon. besluit is goedgekeurd het Raads besluit van 30 Maart 1938 tot bepaling van het percen tage, bedoeld in art. 6 der verordening tot heffing van een straatbelasting, over het dienstjaar 1938; b. dat Ged. Staten 1. hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten van 1 Juni 1938 tot het aangaan eener overeenkomst met de Fraude Risico-Onderlinge van Gemeenten, verhuring van het benedengedeelte van perceel Berlikumermarkt 13 en van schiphuisterrein aan het Vliet. Voor kennisgeving aangenomen. 2. het quotient, bedoeld in art. 16, 2e lid, van het Financiëele-verhoudingsbesluit, Voor het rekeningsjaar 1936 hebben vastgesteld op 20.51296. Wordt besloten in beroep te komen bij de Min. van Binn. Z. en van Fin. en B. en W. te machtigen het noodige te verrichten. c. procesverbaal van de opneming van kas en boe ken van den Gemeenteontvanger d. rapporten omtrent de kasopneming van Gemeen tewerken, Gem. Grondbedrijf, Gem. Woningbedrijf, Openbaar Slachthuis, Gem. Electriciteitbedrijf, Gem. Gasfabriek, Gem. Reiniging, Maatsch. Hulpbetoon en Stads Ziekenhuis. Voor kennisgeving aangenomen. e. verzoek van W. W. Hoekstra e.a. om de Leeuw- rikstraat tusschen Spanjaardsplein en Lijsterstraat van een gesloten wegdek te voorzien. Wordt in handen van B. en W. gesteld ter afdoening. dat de rekeningen 1937 van de bedrijven en in stellingen ter inzage zullen worden gelegd en in de vol gende Raadsvergadering ter voorloopige vaststelling of goedkeuring zullen worden aangeboden g. dat ten Stadhuize zal plaats hebben de officieele ontvangst van den Kon. Ned. Brandweerbond op 22 Juni a.s. des nam. 5]/^ uur van de Ned. Mij. tot Bevordering van de Pharmacie op 28 Juni a.s. des nam. 4J^uur en van den Ned. Bond van Gemeenteambtenaren op 7 Juli a.s. des nam. 7J^ uur Voor kennisgeving aangenomen. Punt 2 (bijl. no. 82). De voordracht van B. en W. luidt als volgt 1. P. Brommer, onderwijzer aan gem.school 1 2. A. Roosma, 3 3. R. J. Sipkens, 14a. De heeren Turksma en Posthuma vormen het stem bureau. Benoemd wordt P. Brommer met 16 stemmen (Roos- ma 8 en Sipkens 3 stemmen). Punten 3 en 4 (bijl. nos. 83 en 81). Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig de voor stellen van B. en W. Punt 5 (bijl. no. 84). De heer Hellema heeft zich ter plaatse van de situatie overtuigd. Blijkens het voorstel heeft een der eigenaren bedon gen, dat op kosten der gemeente een afrastering op de nieuwe terreinafscheiding zal worden gemaakt en daar op de reeds gedempte sloot een zeer leelijke hooge schutting is opgetrokken, vraagt spr., deze afrastering niet op dezelfde wijze te maken. Hier, waar vroeger nog eenig landelijk uitzicht was, is nu aan den eenen kant een muur en aan den anderen kant een schutting. Men late de enkele wandelingen, welke hier zijn, zoo veel mogelijk haar landelijk cachet. De heer Praamsma zegt, dat ter plaatse reeds gedu rende meer dan 6 maanden overtollige zandhoopen lig gen, waarvan de bewoners veel last ondervinden. Komt daaraan spoedig een einde Dit voorstel beoogt een aanmerkelijke verbetering en verdient alle aanbeveling; jammer, dat deze straat geen blijvend karakter heeft. Indertijd is op aandrang van den Raad de toestand daar enorm verbeterd; een schutting is geplaatst en de sloot is gedempt. In de plaats daarvan is echter een greppel gekomen, welke hetzelfde toekomstbeeld biedt, als hetgeen de gemeente onlangs heeft verbeterd, omdat er geen behoorlijke rioleering of waterlossing is. Komt daarin nu ook verandering De N.V. Vermeulen heeft gevraagd haar toe te staan met wagens of vrachtauto's langs dezen weg haar op slagterrein te mogen bereiken. Dit vervoer stelt nogal zware eischen aan de bestrating. Denkt men dat deze, gezien de betrekkelijk geringe aanlegkosten, daarvoor voldoende is en komt de gemeente daardoor binnenkort niet voor groote onderhoudskosten te staan De heer De Boer (weth.) antwoordt, dat de hier bedoelde afrastering een afscheiding betreft van het voortuintje en de nieuw aan te leggen straat en zal bestaan in een gewoon hekje. De gemeente heeft de strook grond van Van der Meyden noodig, die deze afrastering als voorwaarde heeft gesteld. Het onderhoud daarvan is voor hem en nader zal moeten worden over eengekomen hoe het hek zal worden. Natuurlijk wordt

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1