Vergadering van Woensdag 3 Augustus 1938. b. dat Ged. Staten voor kennisgeving hebben aangenomen het Raadsbesluit van 13 Juli 1938 tot wijziging van de instructie van den gemeenteontvanger en hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten van 1 Juni 1938 tot vaststelling van rooilijnen voor bebouwing van terreinen bij den Groningerstraatweg, van 21 Juni 1938 tot overdracht van grond aan de Lambert Jacobszstraat, verkoop van terrein aan de Johannes Semsstraat en koop van strooken grond bij de Houtpolle en van 13 Juli 1938 tot overneming van grond bij den Harlingerstraatweg. verhuring van schiphuisterrein, afstand van bouwter rein aan de Boerhaavestraat en tot beëindiging van erfpacht en verkoop van grond nabij de Swammerdam- straat. d. verslag omtrent den toestand van het lager on derwijs over 1937 118 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 13 Juli 1938. Het voorstel-Algera wordt met 16 tegen 9 stemmen, die van de heeren Westra, Praamsma, Algera, Balk, Buiël, Wiersma, Stobbe, Posthuma en Feitsma, ver worpen. De heer Botke meent, dat de Raad niet op het voor- stel-Hellema kan ingaan, omdat men niet weet hoe de begrooting 1939 er uit ziet, terwijl voor 1938 nog 394.455.aan extra-bijdrage noodig is. Men kan zich dus thans niet t.a.v. een post op de begrooting 1939 vastleggen. Het voorstel-Hellema wordt met 13 tegen 12 stem men, die van den heer De Bruin, mevr. Van DijkSmit, de heeren Van der Geest, Van der Meulen, Bos, Koopal, De Vries, De Boer, Hooiring, Muller, Rom Colthoff en Botke, aangenomen. Punt 16. De heer Buiël vraagt inlichtingen over de wijziging van het programma van de Lagere Avondhandelsschool in verband met de Vestigingswet en over het feit, dat deze uitgaaf, welke voor het cursusjaar 1938/39 moet worden gedaan, grootendeels voor het volgende be- grootingsjaar is. Mevrouw BuismanBlok Wijbrandi (weth.) zegt, dat deze uitgaaf is voor nieuwe boeken, welke aan ver scheidene leerlingen gratis in bruikleen worden ver strekt en moeten worden aangeschaft door de wijziging van het programma in verband met de Vestigingswet. Wat de eischen, welke in verband daarmede worden gesteld, betreft, er is een vergadering geweest met ver schillende afgevaardigden van Handelsscholen, de Kamer van Koophandel en den Inspecteur van het Mid delbaar Onderwijs, waarbij werd besloten den Minister te verzoeken de eischen, waaraan moet worden voldaan en welke niet algemeen bekend zijn, mede te deelen. De heer Buiël vraagt, of de wijziging van het pro gramma buiten den Raad omgaat. De heer Botke (weth.) zegt, dat deze kwestie bij B. en W. berust. Het programma is op verzoek van ver schillende instanties, o.a. den Inspecteur van het M.O. en de Kamer van Koophandel, gewijzigd, waardoor er voor boekhouden en handelsrecht boeken moeten wor den aangeschaft voor de kinderen, die gratis boeken in bruikleen krijgen. Bovendien waren de boeken voor handelsrekenen reeds 10 jaar gebruikt, zoodat zij onge schikt voor het onderwijs zijn geworden; ze zijn geheel verouderd en versleten. Worden deze boeken niet aan geschaft, dan is het onmogelijk het nieuwe programma uit te voeren en zal op den ouden voet moeten worden doorgewerkt, wat de bedoeling van den Raad toch niet kan zijn. Vele leerlingen, die de school bezoeken, zijn met het nieuwe programma buitengewoon gebaat, om dat zij dan, behoudens eenige practijk, klaar zijn voor het examen ingevolge de Vestigingswet. Wijziging van het programma is dus een algemeen belang. De heer Buiël: Komt daarvan nog een voorstel aan den Raad Mevrouw Buisman—Blok Wijbrandi (weth.) zegt, dat het programma door B. en W. wordt vastgesteld. De heer Buiël heeft tegen dezen post geen bezwaar, maar wil gaarne weten, wat er in verband met het in gevolge de Vestigingswet vereischte examen door de gemeente wordt gedaan. Spr. vraagt, of B. en W. een verslag willen overleggen van wat de gemeente in dezen heeft gedaan. De heer Turksma zegt, dat de gemeente met hulp van instellingen op handelsgebied moet bevorderen, dat er een opleiding is voor het genoemde examen. Het ligt voor de hand, dat gemeentelijke inrichtingen dat onder wijs moeten geven en dat het leerplan in verband daar mede wordt gewijzigd. Het lijkt spr. niet noodig, deze materie in den Raad te brengen. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 3 Augustus 1938. 119 Tegenwoordig 25 leden. Afwezig mevr. Busscher—Sjerp en de heeren Koopal, Van der Meulen en Molenaar. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der Raadsvergadering van 28 Maart 1938. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Benoeming van een onderwijzer aan gemeente school no. 1 (vacature-P. Brommer) (bijlage no. 101). 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot benoeming van mej. G. Schuringa tot leerares in het Engelsch aan de middelbare school en hoogere burger school voor meisjes (bijlage no. 102). 5. Alsvoren tot afstand in koop van bouwterrein aan de Azaleastraat aan W. Jonker en J. Engelmoer (bijlage no. 106). 6. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Nicolaas Tulpstraat aan W. A. Tiemersma (bijlage no. 98). 7. Alsvoren tot koop, verkoop en afstand in erfpacht van bouwterrein aan den Lekkumerweg en de Azalea straat van en aan H. J. Visser (bijlage no. 105). 8. Alsvoren tot verkoop van een gedeelte van de steeg, grenzende aan het perceel Nieuwekade no. 84, aan den Centralen Bond van Transportarbeiders (bij lage no. 99) 9. Alsvoren tot overneming van de stoepen, gelegen voor de perceelen Stationsweg no. 14, Speelmansstraat no. 11, Oldegalileën nos. 8 en 10, Hoekstersingel no. 1 en Weaze no. 22 (bijlage no. 104). 10. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden aan de R.K. Schoolvereeniging voor het aanschaffen van leermiddelen ten behoeve van hare school Tweebaks- markt no. 44 (bijlage no. 100). 11. Alsvoren tot nadere regeling van de winkel sluiting ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M. de Koningin (bijlage no. 103). 12 (toegevoegd). Interpellatie van den heer Van der Geest. Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. Wordt medegedeeld a. dat bij Kon. besluit de schorsing van het besluit van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het Raads besluit tot besteding van een bedrag voor verbetering van het Wilhelminaplein, is verlengd tot 1 September 1938; Voor kennisgeving aangenomen. c. verslag omtrent den toestand van het gymnasium over 1937. De heer Hellema zegt, dat, volgens dit rapport, er alle gebreken aan het Gymnasium kleven. Worden daartegen ook maatregelen genomen of voorbereid Het rapport lezende, acht spr. het gebouw niet meer geschikt voor een tegenwoordige inrichting van onder wijs. De Voorzitter antwoordt, dat het de ernstige aan dacht van B. en W. heeft, dat er iets aan het Gym nasium moet gebeuren, hetzij verbetering, hetzij nieuw bouw. (De heer Hellema: Nog voor het nieuwe leer jaar Voor het nieuwe leerjaar niet meer. B. en W. zijn echter doende, om deze werkelijk noodzakelijke ver beteringen zoo spoedig mogelijk te doen plaats vinden. Er wordt b.v. over tocht geklaagd. Als er centrale ver warming wordt aangebracht hoopt men, daar de kachels thans op de meest ongeschikte plaats in de lokalen staan, dat zulks beter wordt, daar de verwarming dan onder de ramen wordt aangebracht. Het verslag ligt nog eenigen tijd voor de leden ter inzage. e. het beredeneerd verslag omtrent het markt- en haven-wezen over 1937, ingevolge art. 10 der Veror dening op den Markt- en Havendienst door Burge meester en Wethouders ter kennisneming aangeboden. Liggen nog eenigen tijd voor de leden ter inzage. verzoek van den Ned. Bond van Hotel-, Koffie huis-, Restauranthouders en Slijters om opheffing van alle belemmeringen voor de feestviering in verband met het Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. Wordt voorgesteld voor kennisgeving aan te nemen. De heer Turksma weet, dat maatregelen, als hier gevraagd, eigenlijk de politie competeeren, maar dringt er toch bij het hoofd der politie op aan, om adressant tegemoet te komen. De heer Buiël begrijpt niet, waarom B. en W. slechts adviseeren dit adres voor kennisgeving aan te nemen, omdat z.i. bij een aan den Raad gericht adres een be hoorlijk antwoord moest worden overgelegd, om welke reden zij niet op het adres wenschen in te gaan. De Voorzitter antwoordt, dat dit adres een gedrukt verzoek is aan alle gemeenten in het land. Er worden nl. ook toestanden in genoemd, welke niet op Leeu worden van toepassing zijn, b.v. opheffing van tapver- boden die zijn hier niet sluitingsuren e.d. Mis schien is daarmede bedoeld vermakelijkheidsbelasting en personeele belasting, doch daaraan zal toch die dagen moeilijk te ontkomen zijn. Sluitingsuren zijn des Burge meesters en de heer Turksma weet ook wel, dat bij vorige gelegenheden de sluitingsuren steeds later zijn gesteld. De caféhouders vragen zelf dikwijls het vooral niet tè laat te maken, omdat er dan toch niets meer verteerd wordt. De heer Buiël kan zich volkomen met deze redenee ring vereenigen. Ook hij vindt, dat een vrij neutraal adres aan alle gemeenten, waarin geen rekening wordt gehouden of het al dan niet op een betreffende gemeente van toepassing is, terwijl de afd. Leeuwarden van den adresseerenden bond zich er verder niet over uitgelaten heeft, geen aanleiding geeft er nader op in te gaan. Doch daar een botte afwijzing z.i. een slechten indruk maakt, had spr. prijs gesteld op een eenigszins gemo tiveerd antwoord van B. en W. Het verzoek wordt voor kennisgeving aangenomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1