Vergadering van Woensdag 24 Augustus 1938. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 24 Augustus 1938. 127 Tegenwoordig 26 leden. Afwezig de heeren Buiël, Koopal en Rom Colthoff. Voorzitter de heer Jhr. Mr. M. van Beijma, burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der Raadsvergade ring van 20 April 1938. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders I. tot aanwijzing van a. een gemachtigde, en b. een plaatsvervangend gemachtigde, om de gemeente te vertegenwoordigen in de ver gaderingen van aandeelhouders der N.V. Inter communale Waterleiding Gebied Leeuwarden II. tot het opmaken van een voordracht van twee personen voor de benoeming van een voorzitter van den raad van commissarissen dier vennoot schap (bijlage no. 114). 4. Alsvoren tot overneming van den grond van diverse stoepen, gelegen voor of terzijde van perceelen aan de Eebuurt, Bij de Put, Voorstreek, Vijzelstraat, Noorderweg, Oldegalileën, Hoekstersingel, Speelmans straat en Nieuweburen (bijlage no. 113). 5. Alsvoren tot verhuring van het perceel Ossekop no. 2a aan J. van der Meulen (bijlage no. 107). 6. Alsvoren tot verhuring van het winkelhuis Sint Jacobstraat no. 33 aan mej. A. M. Duijm (bijlage no. 108). 7. Alsvoren tot verhuring van een perceeltje bouw land aan den Weg naar Cambuur aan K. Mollema (bijlage no. 112). 8. Alsvoren tot verhuring van een gedeelte van den berm van de Tijnjestraat aan P. van Tuinen (bijlage no. 116). 9. Alsvoren tot verhuring van een gedeelte van de waagruimte in het Beurs- en Waaggebouw aan de firma Kiestra en Mulder (bijlage no. 115). 10. Alsvoren tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Nieuweburen no. 112ben., no. 112bov., no. 114bov., no. 114ben., no. 51bov., Monnikemuurstraat no. 98 en Heer Ivostraatje no. 47 (bijlage no. 109). 11. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden voor de Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs voor het aanschaffen van leermiddelen ten behoeve van hare school Leeuwrikstraat no. 10 (bijlage no. 111). 12. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de aanschaffing van banken, enz. voor de Gemeentelijke Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cur sus A en tot wijziging van de begrootingen van Ge meentewerken en der gemeente, dienst 1938 (bijlage no. 117). 13. Alsvoren tot nadere regeling van den zittings duur van den voorzitter en de leden der vaste com- missiën van voorbereiding en van de leden der vaste commissiën van bijstand (bijlage no. 110). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. Wordt medegedeeld a. dat Ged. Staten 1. hebben bericht, dat bij K.B. is goedgekeurd het Raadsbesluit van 1 Juni 1938 tot wijziging van de ver ordening op de heffing van een vergunningsrecht en een verlofsrecht ingevolge de Drankwet 2. hebben goedgekeurd het Raadsbesluit van 13 Juli 1938, tot verlenging van den termijn van ontruiming van eenige onbewoonbaar verklaarde woningen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. b. schrijven van den Minister van O, K. en W. van 3 Augustus 1938, houdende wijziging van de bijdrage in de kosten der Rijks Hoogere Burgerschool, door de gemeente over 1937 aan het Rijk verschuldigd; Wordt besloten 1. op grond van artikel 36sexies, derde lid, der M.O. wet bij H.M. de Koningin in beroep te komen tegen het besluit van den Minister van O., K. en W., vervat in diens schrijven d.d. 3 Augustus 1938, no. 11351, afd. V.H.M.O. in verband met zijne missive dd. 9 September 1937, no. 13708, afd. V.H.M.O., waarbij de bijdrage, door de gemeente aan het Rijk over 1937 verschuldigd ingevolge art. 36quater van genoemde wet, is vast gesteld op 17.043.77 2. B. en W. te machtigen ter ondersteuning van dit beroep het noodige aan te voeren c. verzoek van M. Dijkstra, alhier, om sluiting van het Heer Ivostraatje voor alle snelverkeer. Wordt naar B. en W. gezonden om de behandeling over te nemen. d. verzoek van de Hoofdbesturen van de samen werkende onderwijzersorganisaties om adhaesie te be tuigen aan het adres aan de Regeering om invoering van een verlaagde leerlingenschaal. Wordt voorgesteld voor kennisgeving aan te nemen. De heer Bos zegt, dat B. en W. voorstellen, daar het betuigen van adhaesie door den Raad niet gebruikelijk is, dit adres voor kennisgeving aan te nemen. Spr. kan zich daarmede in het algemeen wel vereenigen, doch daar het hier een belangrijke zaak betreft en ook Leeu warden met het euvel, in het adres genoemd, heeft te maken, voelen spr. c.s. veel voor adhaesiebetuiging. Hier werken 25 kweekelingen met akte met een vol- waardigen werkkring tegen een salaris, dat men geen salaris, hoogstens een vergoeding, kan noemen. Spr. kan zich daarmede niet vereenigen en meent voorts, dat alle pogingen in het werk moeten worden gesteld om in de leerlingenschaal verandering te brengen. Immers, ook uit het verslag van de Commissie van toezicht op het 1. o. blijkt, dat het aantal leerlingen in vele klassen der openbare lagere scholen 40 tot 44 bedraagt. Ook bij de Katholieke scholen wordt geklaagd over te groote be zetting der klassen. Spr. stelt, mede namens de heeren IJtsma en Posthuma, voor „Ondergeteekenden stellen voor adhaesie te be tuigen aan het adres van de Hoofdbesturen van on derwijsorganisaties aan Zijne Excellentie den Minister van Staat, inzake de leerlingenschaal. De heer Turksma sluit zich bij B. en W. aan. Boven dien heeft hij bezwaar op dit adres in te gaan, omdat het zeer algemeen is gesteld, terwijl uit niets blijkt, dat het aan den Raad van Leeuwarden is gericht. De on- derteekening is gedrukt en men weet dus niet pertinent van wie het afkomstig is. Spr. heeft dan ook formeel bezwaar adhaesie aan dit adres te betuigen. De heer Van der Geest sluit zich bij den heer Bos aan. Wat de heer Turksma zegt, is toch wel wat ver gezocht. Niemand zal toch moed hebben een adres in te zenden over iets, waar hij niets mee te maken heeft. Dat zal hier niet het geval zijn en ook nooit gebeuren. Ook Leeuwarden valt onder de Raden van Neder land anders hadden B. en W. het adres niet over gelegd. In het algemeen zal wel nooit adhaesie aan dergelijke adressen zijn betuigd, maar voor een belang rijke zaak als deze, moet de Raad wel adhaesie betuigen, gelijk de gemeente Ooststellingwerf heeft gedaan. De Raad doet daarmede iets tot nut van het onderwijs. De heer Wiersma sluit zich bij het College aan. Naar spr. meent, is de Raad van Leeuwarden niet verant woordelijk voor den gang van zaken, zooals die in den

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1