Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 14 September 1938. 133 VeigaHg van Woensdag 14 September 1938. Tegenwoordig 28 leden. Afwezig de heer Hellema en de burgemeester. Voorzitter de heer G. Botke, wethouder. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der Raadsvergade ringen van 11 Mei en 1 Juni 1938. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Verdeeling van den Raad in sectiën. 4. Benoeming van drie leden der commissie voor het onderzoek der gemeenterekening, dienst 1937. 5. Alsvoren van drie Raadsleden tot leden der com missie, bedoeld bij artikel 6, 2e lid, der verordening regelende het Georganiseerd Overleg. 6. Alsvoren van een Gemeentelijk Inspecteur voor het Woningtoezicht, vacature Ir. J. A. C. Tillema (bijlage no. 119). 7. Alsvoren van tijdelijk personeel aan de middel bare avondhandelsschool (bijlage no. 121). 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van den pensioensgrondslag van F. Polet, gemeenteontvanger (bijlage no. 122). 9. Alsvoren tot verkoop van de perceelen Voor streek no. 106 en Catharinabuurt no. 6 aan M. Woud stra (bijlage no. 123). 10. Alsvoren tot wijziging van de begrootingen van de gemeente en het bedrijf der Gemeentewerken, dienst 1938. 11. Alsvoren tot wijziging van de verordening, hou dende voorwaarden voor de levering van electrischen stroom door het Gemeentelijk Electriciteitbedrijf (bij lage no. 118). 12. Alsvoren tot wijziging van de Algemeene Politie verordening (bijlage no. 120). 13. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het verzoek van H. J. Westerhuis e.a., gewezen personeel van den Gem. cursus voor opleiding van bewaarschoolonderwijzeressen om voor hen een wacht geldregeling in het leven te roepen (bijlage no. 124). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. Wordt medegedeeld a. dat bij K.B. is goedgekeurd het Raadsbesluit van 11 Mei 1938 tot vaststelling van een verordening op de heffing van precariorechten b. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten van 3 Augustus 1938 tot verkoop van een gedeelte van de steeg ten Noorden van perceel Nieuwekade no. 84; van bouwterrein aan de Azalea straat; afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Nicolaas Tulpstraat; verkoop resp. afstand in erfpacht van bouwterrein op den hoek van den Lekkumerweg en de Azaleastraat en tot verhuring van een gedeelte van het Beurs- en Waaggebouw; c. verzoek van het Bestuur van het Nederlandsch Comité van de Internationale Vredes Campagne om adhaesie te betuigen aan het door hem aan H.M. de Koningin gerichte verzoek tot het uitschrijven van een derde vredesconferentie d. dat B. en W. hebben gegund het afbreken van de Vlietster-, de Tuinster- en de Boomsbruggen en het maken van een nieuwe Tuinsterbrug en van de onder bouwen van de nieuwe Vlietster- en Boomsbruggen met walmuren aan A. S. van der Veer te Grouw voor 68.450.— e. dat de eerstvolgende vergadering van den Raad zal worden uitgeschreven tegen 12 October, in plaats van 5 October a.s. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 3. De verdeeling geschiedt als volgt eerste sectiede heeren Feitsma, Hellema, Turksma, Wiersma, IJtsma, Algera, Balk en Van Kollem tweede sectiemevr. BusscherSjerp, de heeren Van der Schoot, Van der Meulen, Molenaar, mevr. Van DijkSmit, de heeren Buiël, Rom Colthoff, De Vries en Bos derde sectie de heeren Praamsma, Koopal, Van der Geest, Stobbe, Posthuma, Muller, De Bruin en Hooiring. Volgens art. 60 Regl. v. Orde is weth. Botke voor zitter van de eerste sectie. Bij loting worden aangewezen tot voorzitter van de tweede sectie weth. Westra, tot voorzitter van de derde sectie weth. De Boer, terwijl mevr. BuismanBlok Wij- brandi, wethouder, mede zitting zal nemen in de eerste sectie. Punt 4. De heeren Hooiring en Koopal vormen het stembureau. Benoemd worden de heer Koopal met 24 stemmen (mevr. Van Dijk— Smit, de heeren Praamsma en Rom Colthoff ieder 1 stem en 1 biljet blanco); de heer Hellema met 24 stemmen (de heer Praamsma 4 stemmen) en de heer Praamsma met 22 stemmen (de heer Hellema 2 stemmen en de heeren Algera, Balk, Feitsma en Molenaar ieder 1 stem Punt 5. Benoemd worden de heeren Van der Meulen en Balk ieder met 25, de heer Wiersma met 22 stemmen (de heeren Al gera en Feitsma ieder 2 stemmen en mevr. Van Dijk Smit, de heeren Van der Geest, Rom Colthoff ieder 1 stem en de heer Stobbe 2 stemmen; 3 biljetten van onwaarde) Punt 6. De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt 1. Ir. W. Zuurmond, b.i. te Pijnacker 2. Ir. J. F. Kipperman, c.i. te Heemstede 3. Ir. H. Witte, c.i. te Maastricht. Benoemd wordt de heer Zuurmond met 27 stemmen (de heer Kipperman 1 stem). Punt 7. De aanbevelingen van B. en W. luiden als volgt a. leeraar in aardrijkskunde H. de Boer, leeraar aan het gymnasium, alhier b. leeraar in Engelsch I. E. G. Schaapman, alhier; 2. O. Sipma, onderwijzer aan de school voor uit gebreid lager onderwijs, alhier c. leeraar in boekhouden, handelsrekenen en handels kennis 1. F. Frankena, accountant en leeraar M.O. boek houden te Huizum 2. J. van Kuik, onderwijzer aan de school voor uit gebreid lager onderwijs, alhier. Op verzoek van den heer Bos doet de Voorzitter de deuren sluiten. Na heropening der openbare vergadering worden benoemd a. de heer De Boer met 27 stemmen 1 biljet van onwaarde) b. de heer Schaapman met 15 stemmen (de heer Sipma 13 stemmen); c. de heer Frankena met 15 stemmen (de heer Van Kuik 13 stemmen). Punt 8 (bijl. no. 122). Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1