Vtigaleriog van Woensdag 26 October 1939. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 26 October 1938. 159 Tegenwoordig 27 leden. Afwezig de heeren Turksma en Van Kollem. Voorzitterde heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, burgemeester. Te behandelen punten 1. Mededeelingen en rapporten. 2. Benoeming van voorzitters, leden en plaatsver vangende leden in de hoofdstembureaux voor de ver kiezing van leden van den Gemeenteraad. 3. Alsvoren van een hoofd van de gemeenteschool no. 13a, vacature-H. van der Harst (bijlage no. 138). 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wederverhuring van een schiphuisperceel aan het Vliet aan J. Prinsen (bijlage no. 140). 5. Alsvoren tot verhuring van een perceel grond voor een schiphuis aan het Vliet aan R. Dijkstra (bij lage no. 143). 6. Alsvoren tot verhuring van grond, gelegen bij den vijver aan den Oostersingel, aan G. Jongstra (bij lage no. 141 7. Alsvoren tot verhuring van grond, gelegen bij den vijver aan den Oostersingel, aan D. Metz en aan H. Jilderda (bijlage no. 139). 8. Alsvoren tot vaststelling van de driejaarlijksche afrekening, bedoeld bij art. 101, 8e lid, der Lager-on derwijswet 1920 a. over de jaren 1930, 1931 en 1932; b. over de jaren 1931, 1932 en 1933 (bijlage no. 142). 9 (toegevoegd). Alsvoren i.z. opheffing van de door de Ver. van tot Zekerheidstelling verplichte gemeente ambtenaren gestelde zekerheid voor win. A. Zijlstra, win. B. Nijholt en S. van Althuis (bijlage no. 144). Punt 1. Wordt medegedeeld a. dankbetuiging van H.M. de Koningin voor de Haar aangeboden gelukwenschen ter gelegenheid van Harer Majesteits Regeeringsjubileum b. dat B. en W. aan de straat, loopende uit de Robert Kochstraat in Noordelijke richting, onmiddellijk ten Oosten van en evenwijdig aan den Pasteurweg, den naam hebben gegeven van Van Roonhuysestraat. Voor kennisgeving aangenomen. c. dat voorgesteld wordt alsnog aan de agenda toe te voegen het voorstel van B. en W. in zake opheffing van de door de Ver. van tot Zekerheidstelling verplichte gemeenteambtenaren gestelde zekerheid voor win. A. Zijlstra, win. B. Nijholt en S. van Althuis (bijlage no. 144), welk voorstel bereids aan de leden is toegezonden. Wordt besloten dit voorstel als no. 9 aan de agenda toe te voegen. Punt 2. De heeren Feitsma en Praamsma vormen het stembureau. De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt Hoofdstembureau in kieskring 1 (Stadhuis). Voorzitter: de Burgemeester (ingevolge art. 33, 5e lid, der Kieswet); Leden: A. R. Andringa, Dokkumertrekweg 24; F. J. A. Fritzlin, Oranje Nassaupark 4: J. de Groot, Verstolkstraat 6; J. A. Feitsma, Emmakade 87; plv.v. leden: P. J. Talsma, Zuiderplein 37; M. van Kollem, Ruiterskwartier 111; Mr. A. Hannema, Bildtschestraat 65. Hoofdstembureau in kieskring 11 (gemeenteschool no. 8) Voorzitter: G. Botke, lid van den Gemeenteraad; Leden: Mr. E. Schotman, Engelschestraat 25; H. Simmer, Nachtegaalstraat 22; H. van der Veen, Fonteinstraat 15; Th. W. Overmeer, Mr. P. J. Troelstraweg 76: plv.v. leden: Mevr. L. de Vries-Jacobs, Willemskade 29; F. H. Niehüser, Mr. P. J. Troelstraweg 59: Mr. F. C. Stoop, Pelikaanstraat 23. Hoofdstembureau in kieskring III Beurs- en Waaggebouw Voorzitter: Mevr. H. C. BuismanBlok Wijbrandi. lid van den Gemeenteraad; Leden: A. Wijbenga, Harlingerstraatweg 63; Mevr. Mr. J. H. GoslingsLysen, Emmakade 36: A. Cohen, Transvaalstraat 33; T. de Jong, Fonteinstraat 69; plv.v. leden: V. Frantzen, Willemskade 28; D. J. Koopmans, Harlingerstraatweg 1; E. T. Hissink, Emmakade 96a. Benoemd worden de aanbevolenen met alg. stemmen. Punt 3 (bijl. no. 138). De voordracht van B. en W. luidt als volgt 1. A. Roosma, onderwijzer gemeenteschool no. 1 2. R. J. Sipkens, onderwijzer gemeenteschool no. 14a 3. D. Sixma, onderwijzer gemeenteschool no. 1. Benoemd wordt de heer Roosma met 25 stemmen (Sipkens 2 stemmen). Punten 4, 5, 6, 7, 8 en 9 (toegevoegd) (bijl. nos. 140, 143, 141, 139, 142 en 144). Met alg. stemmen wordt be sloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1