Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 16 November 1938. 161 Veigalriog van Woensdag IS IMn 1938. Tegenwoordig 25 leden. Afwezig de heeren Hellema, Van Kollem„ Molenaar en Posthuma. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 3 en 24 Augustus 1938. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. F. A. Brandsma als tijdelijk leerares in de Duitsche taal aan de middelbare school en hoogere burgerschool voor meisjes (bijlage no. 155). 4. Alsvoren tot het verleenen van eervol ontslag aan F. Frankena als tijdelijk leeraar in boekhouden, handelsrekenen en handelskennis aan de middelbare avondhandelsschool (bijlage no. 148). 5. Alsvoren tot het verleenen van eervol ontslag aan A. Roosma als onderwijzer aan gemeenteschool no. 3 (bijlage no. 153). 6. Benoeming krachtens artikel 57 der Nijverheids onderwijswet van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Vereeniging voor Middelbaar Tech nisch- en Ambachtsonderwijs voor het jaar 1939, we gens periodieke aftreding van de heeren J. de Boer en A. P. Balk. 7. Alsvoren van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Leeuwarder Industrie- en Huishoud school voor het jaar 1939, wegens periodieke aftreding van mevr. C. M. BusscherSjerp en den heer G. Botke. 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot benoeming van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur van de Christelijke Industrie- en Huishoud school, voor het tijdvak, eindigende 31 December 1939 (bijlage no. 157). 9. Benoeming van een lid van de Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs, wegens perio dieke aftreding van den heer T. Bakker. 10. Alsvoren van een tijdelijk leerares in de hand werken aan de middelbare school en hoogere burger school voor meisjes (bijlage no. 158). 11. Alsvoren van een tijdelijk leeraar in boekhouden, handelsrekenen en handelskennis aan de middelbare avondhandelsschool, vac.-F. Frankena (bijlage no. 156). 12. Alsvoren van een onderwijzer aan gemeente school no. 4 wegens stijging van het aantal leerlingen (bijlage no. 149). 13. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overneming van de stoep, gelegen voor het perceel Bij de Put no. 5, van T. Heiner (bijlage no. 152). 14. Alsvoren om te verklaren, overeenkomstig het 2e en 6e lid van art. 25 der Nijverheidsonderwijswet, dat de toevoeging van het vak Duitsch aan het leerplan van de Binnenvaartschool in deze gemeente noodig wordt geoordeeld (bijlage no. 147). 15. Alsvoren tot wijziging, resp. vaststelling van voor- en achtergevelrooilijnen voor de bebouwing ten Zuiden van den Harlingerstraatweg (bijlage no. 151). 16. Alsvoren tot vernieuwing van het perceel Doe- lestraat no. 1 en tot beschikbaarstelling van de daarvoor benoodigde gelden (bijlage no. 159). 17. Alsvoren in zake wijziging van de voorwaarden der door de N.V. „Centrale Ammoniakfabriek" te 1 Veesperkarspel uitgegeven 6 obligatieleening, waarin de gemeente heeft deelgenomen (bijlage no. 146). 18. Alsvoren tot wijziging van de gemeentebegroo- tinq, dienst 1938 (bijdrage Rijks hoogere burgerschool) (bijlage no. 154). 19. Alsvoren in zake het aangaan van tijdelijke geldleeningen ter voorziening in eventueele behoefte aan kasgeld gedurende het dienstjaar 1939 (bijlage no. 145). 20. Alsvoren tot herziening van diverse schoolgeld verordeningen (bijlage no. 150). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. Wordt medegedeeld dat Ged. St. hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten van: 14 September 1938 tot verkoop van de perceelen Voorstreek no. 106 en Catharinabuurt no. 6, 12 October 1938 in zake den bouw van een nieuwe Wirdumer- poortsbrug, tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Bildtschestraat, afkoop van grondrente, verkoop van perceel Westerplantage no. 18 en verhuring van de zathe en landen „de Magere Weide" en 26 October 1938 tot verhuring van schiphuisterreinen en van grond bij den vijver aan den Oostersingel. Voor kennisgeving aangenomen. Punten 3, 4 en 5 (bijl. nos. 155, 148 en 153). Met alg. stemmen wordt besloten overeenkom stig de voorstellen van B. en W. Punt 6. De heeren Feitsma en Bos vormen het stem bureau. Benoemd worden de heer De Boer met 23 stemmen (de heer Botke 1 stem, 1 bilj. blanco) en de heer Balk met 23 stemmen (de heer Botke 1 stem, 1 bilj. blanco). Punt 7. Benoemd worden mevr. BusscherSjerp met 24 stemmen (mevr. Buisman—Blok Wijbrandi 1 stem) en de heer Botke met 21 stemmen (de heer Algera 2 stem men en de heeren De Boer en Praamsma ieder 1 stem). Punt 8 (bijl. no. 157). Benoemd worden: mevr. BuismanBlok Wijbrandi met 19 stemmen (mevr. Busscher—Sjerp, de heeren Praamsma en Van der Meulen ieder 2 stemmen) en de heer Algera met 16 stemmen (de heer Botke 3 stem men en de heeren Praamsma, Van der Meulen, Bos, Posthuma en Van der Schoot ieder 1 stem en 1 biljet blanco). Punt 9. De aanbeveling van de Commissie luidt als volgt 1. T. Bakker; 2. C. van Raaij 3. Mr. P. T. van den Herberg. Benoemd wordt de heer Bakker met 23 stemmen (Van den Herberg 2 stemmen). Punt 10 (bijl. no. 158). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt mej. A. Hoekstra te St. Jacobi Parochie. Benoemd wordt mej. Hoekstra met 21 stemmen (de heer Van Kuik 1 stem, 3 biljetten blanco). Punt 11 (bijl. no. 156). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt J. van Kuik, onderwijzer aan de Gem. school voor u.l.o. alhier. De heer Rom Colthoff gelooft niet, dat hier een voor dracht van één noodig was, waarover al vaker geklaagd

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1