Vergadering van Woensdag 7 Dmnite 1938. b. een tijdelijk leerares in de Fransche taal en letter kunde aan de middelbare school en hoogere burger school voor meisjes (bijlage no. 166). b. verzoek van de Commissie van samenwerking voor actie voor kindertoelage, ingesteld door diverse organisaties van personeel in overheidsdienst, om in voering van een kindertoelageregeling voor personeel in vasten en tijdelijken gemeentedienst. b. tijdelijk leerares in de Fransche taal en let terkunde 164 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 16 November 1938. baar is. Een logisch gevolg daarvan is, dat het fonds niet veel kan vermeerderen. Spr. acht het een geheel juiste politiek, nu het fonds bestaat, over een deel daarvan te beschikken voor deze woning. Het verschil tusschen de berekening van B. en W. en van den Dir. van G.W. is zeer duidelijk. Deze heeft niet het beheer over het onderhoudsfonds en heeft dan ook aan B. en W. overgelaten, of het bedrag uit dat fonds moet worden genomen, waartegen de Adm. van het Woningbedrijf geen bezwaar had. B. en W. hebben het onderhavige plan niet als „nieuwbouw" beschouwd, maar als vernieuwing van een bestaand pand, onder gebracht bij het Woningbedrijf, en daarom meenen zij dit te moeten financieren als voorgesteld. De 1.200. waarvan 5 rente moet worden betaald, is de ge schatte waarde van den grond bij den opzet van het Woningbedrijf. Het pand zelf is reeds 100 jaar gemeentebezit en is allang betaald. De overgelegde teekening is nog slechts een schets ontwerp, dat Gemeentewerken nader moet uitwerken en daarbij kan met den wenk van den heer Rom Colthoff i.z. luchtbeschermingsmaatregelen rekening worden gehouden. De heer Muller stelt voor „Ondergeteekende stelt voor in het voorstel van B. en W. sub 2 achter „stellen" een punt te plaatsen en de rest te laten vervallen." Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. sub 1. Mevrouw Van Dijk—Smit: Als het voorstel van B. en W. sub 2 niet wordt aangenomen, hoe wordt de bouw dan gefinancierd De heer Botke (weth.) antwoordt, dat deze dan voorloopig met kasgeld wordt betaald. Zoodra het pand klaar is, wordt het in een vaste leening opgenomen en zal rente en aflossing moeten worden betaald. De beste en goedkoopste manier is echter het onderhoudsfonds hiervoor te benutten. Het Woningbedrijf heeft schuld aan de Centrale Kas en door dit bedrag uit het fonds te putten, wordt die schuld wel verhoogd, doch daar voor wordt slechts lJ/j rente betaald, terwijl, als de gemeente voor dezen bouw moet leenen, zij belangrijk meer rente moet betalen. Wel is het fonds vroeger 50.000.geweest, doch ook wel eens 6.000. door groote herstelingen aan de woningen aan den Hollanderdijk. den Mariahof, enz. is het teruggeloo- pen -en mocht op een moment het fonds niet toerei kend zijn om een complex, dat onbewoond dreiqt te worden, te verbeteren, dan zullen andere middelen moeten worden beraamd. Het voorstel-Muller wordt met 21 tegen 4 stemmen, die van de heeren Van der Geest, Muller, IJtsma en De Vries, verworpen. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. sub 2. Punten 17, 18 en 19 (bijl. nos. 146, 154 en 145). Met alg. stemmen wordt besloten over eenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 20 (bijl. no. 150). De Voorzitter stelt namens B. en W. voor in het eerste lid van art. 4 van alle ontwerpen het woord „schooljaar" te vervangen door „leerjaar": voor de woorden „schooljaar" en „schooljaren" in de laatste alinea van het eerste lid van art. 10 van ontwerp A. onderscheidenlijk te lezen „leerjaar" en „leerjaren" en voor het woord „schooljaar" in het tweede lid van dat artikel „leerjaar"; en in het derde lid van art. 4 van de ontwerpen B, C, D en E tusschen de woorden „tijd vak" en „waarover" in te voegen de woorden „van een jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het tijdvak' Met alg. stemmen worden de ontwerpen A, B, C, D en E, aldus gewijzigd, vastgesteld. De Voorzitter zegt, dat allen weten, wat ieder op het oogenblik zeer ernstig bezig houdt, nl. wat ergens in het buitenland t.a.v. onze medemenschen gebeurt. Nu ziet men, dat in deze gemeente pogingen worden gedaan dezen menschen tegemoet te komen, indien zulks mogelijk is. Spr. zegt opzettelijk: „mogelijk is", want men weet eigenlijk niet precies hoe de zaak zit en kan haar moeilijk beoordeelen. B. en W. meenen. dat het een Rijkstaak is, maar dat de gemeente het Rijk kan steunen, indien het zoover komt, dat hulp kan worden geboden. Daarom legt spr. namens B. en W. de volgende verklaring af B. en W„ erkennende, dat er voor ons land een humanitaire taak te vervullen is, indien menschen van behoorlijk levensgedrag elders onderdrukt en uitge- stooten worden, maar ook van oordeel, dat het geheel der eventueel te nemen maatregelen ter beoordeeling van de Rijksregeering moet zijn, zullen, indien hun medewerking wordt gevraagd, zooveel mogelijk aan de Regeering de behulpzame hand bieden. (De Raad betuigt instemming). Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 7 December 1938. 165 Tegenwoordig 29 leden. Afwezig aanvankelijk de heer De Boer. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 14 September 1938. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Benoeming van leden en plaatsvervangende leden in de stembureaux voor de verkiezing van leden van de Provinciale Staten en den Gemeenteraad. 4. Alsvoren van a. een tijdelijk leeraar in de Duitsche taal en letter kunde; 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overneming van de stoep, gelegen voor het perceel Voorstreek no. 99 van de N.V. „Leeuwarder Courant" (bijlage no. 161). 6. Alsvoren tot verkoop van in eeuwigdurende erf pacht uitgegeven grond aan de Emmakade N.Z. aan de provincie Friesland Provinciaal Electriciteitsbedrijf) (bijlage no. 163). 7. Alsvoren tot verkoop van grond, gelegen achter de perceelen Nieuweburen nos. 61 en 63, aan A. A. Rauwerda (bijlage no. 162). 8. Alsvoren tot verhuring van terrein, gelegen aan het Zuiderplein, aan de N.V. Intercommunale Water leiding Gebied Leeuwarden (bijlage no. 160). 9. Alsvoren tot afbraak van 23 gemeentewoningen aan de 3e Klanderijdwarsstraat en de Keijzersbuurt (bijlage no. 164). 10. Alsvoren tot vaststelling van een verordening tot heffing van een straatbelasting (bijlage no. 165). 11. Alsvoren tot wijziging van de verordening op de gemeentepolitie (gemeenteblad no. 30 van 1936) (bijlage no. 167). 12. Wijziging van de begrooting van het bedrijf der Gemeentewerken en van de gemeentebegrooting. beide dienst 1938 (uitgaven luchtbeschermingsdienst). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. Wordt medegedeeld a. verzoek van de Commissie voor den vakcursus in het Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf om subsidie in de kosten van een te openen herscholingscursus voor werklooze hotel-, café- en restaurantbedienden, enz. Om praeadvies in handen van B. en W. Te behandelen bij de begrooting 1939. c. dat B. en W. aan de straat, vormende het Zui delijk verlengde van den Pasteurweg tot het Cambuur- sterpad, mede den naam van Pasteurweg hebben toe gekend. Voor kennisgeving aangenomen. Voorts doet de Secretaris lecture van een schrijven van P. Lucas en andere bewoners van de gemeente woningen aan de 3e Klanderijdwarsstraat en Keijzers buurt, houdende verzoek die woningen niet af te bre ken, doch te vernieuwen. Te behandelen bij punt 9 der agenda. Punt 3. De heeren Wiersma en Rom Colthoff vormen het stembureau. Benoemd worden de aanbevolenen met 28 stemmen. Punt 4. De aanbevelingen van B. en W. luiden als volgt a. tijdelijk leeraar in de Duitsche taal en let terkunde J. Hoekstra, leeraar R.H.B.S. alhier en te Zwolle mej. H. M. S. Velsink, leerares R.H.B.S. alhier en gymnasium te Groningen. De heer Rom Colthoff herhaalt zijn bezwaar tegen deze voordracht van één, die bovendien zeer onvol ledig is. Er wordt gezegd dit zijn de voorgedragenen en de Raad heeft slechts ja te zeggen. B. en W. heb ben niet de minste moeite gedaan den Raad in te lichten over de candidaten. Spr. vraagt Waarom is na het vertrek van mej. Brandsma geen oproep voor sollicitanten geplaatst Waarom wordt aan den Raad slechts één persoon voorgedragen voor Duitsch en slechts één persoon voor Fransch Waarom is geen enkele beoordeeling van de can didaten ter inzage gelegd, terwijl van den mannelijken candidaat zelfs de leeftijd geheim wordt gehouden Waarom ontbreekt zelfs een verklaring van den Inspecteur M.O. Mevrouw BuismanBlok Wijbrandi (weth.) ant woordt, dat enkele dagen na het ontslag van mej. Brandsma bericht kwam. dat zij op medisch advies het werk niet langer mocht doen dan tot den volgenden Maandag. De Directrice had intusschen den Inspecteur ge vraagd of hij ook candidaten had. Indertijd was er een oproep geweest voor een vac. Fransch, waarbij mej. Velsink solliciteerde. De inlichtingen over eenige an dere sollicitanten waren zóó, dat zij niet in aanmerking konden komen, anderen hadden intusschen een betrek king gekregen, zoodat alleen mej. Velsink geschikt was. Voor Duitsch was geen oproep geweest. Op een ver gadering van Directeuren van H.B.S.-en heeft mej. de Bruyne de zaak met den Inspecteur besproken en ge vraagd, of er ook candidaten waren, die M.O. A en B hadden en geschikt waren onderwijs te geven. Behalve de heer Hoekstra, dien de Inspecteur speci aal aanbeval, waren er nog drie candidaten. Een daar van kreeg intusschen een betrekking en de inlichtingen omtrent de overigen waren zoo, dat ze af moesten vallen, zoodat alleen Hoekstra overbleef. B. en W. wilden graag zoo weinig mogelijk stagnatie in het onderwijs hebben en de inlichtingen omtrent deze candidaten waren zeer goed. De Inspecteur was in dien tijd reizende en heeft de zaak mondeling met mej. de Bruyne afgedaan. Als het zoo snel moet gaan kan men niet beginnen met een oproep; daarmede gaat zooveel tijd heen, waar men het onderwijs niet aan kan wagen. Bovendien betreft het hier een toevallig gesplitste klasse, welke waarschijnlijk slechts tot 1 September bestaat. Spr. meent, dat de heer Hoekstra 25' jaar oud is. B. en W. hadden wel voor den vorm een tweede op de voordracht kunnen zetten, doch als er twee worden voorgedragen, moeten beiden geschikt zijn. Omdat er geen tweede, even geschikt als no. een, was, is er slechts één voorgedragen. De heer Rom Colthoff zegt, dat alle moeite, door de Directrice gedaan, toch ook tijd heeft gekost en in dien zelfden tijd had men ook sollicitanten kunnen oproepen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1