Veroaderino van Woensdag 28 December 1938. 172 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 7 December 1938. is, omdat begin 1939 een luchtbeschermingsoefening voor de 3 Noordelijke provinciën zal worden gehouden. De verduistering, zooals die tot nu toe in de huizen heeft plaats gehad door eenvoudig het licht uit te draaien, is niet voldoende als de verduistering lang duurt. Dreigt er werkelijk oorlogsgevaar, dan zal geheel Nederland eiken avond verduisterd zijn en dan moet het gewone leven doorgaan. Misschien behoeven niet alle kamers zoo te worden ingericht, dat er geen licht naar buiten uitstraalt, maar dan toch de voornaamste vertrekken. Binnenkort zal spr. een besluit uitvaardigen tot het, op grond van de Luchtbeschermingswet, nemen van maatregelen, waaraan de ingezetenen verplicht zijn te voldoen. Ieder zal moeten zorgen voor afdekmateriaal, speciaal ingerichte lampen, enz., terwijl er een verbod van uitstraling van licht zal komen. Het is de bedoeling in de tweede helft van Januari bloksgewijs oefeningen te houden, waarop de interprovinciale oefening aan sluit. De tijd van verduistering wordt dan langer, om de werkelijkheid zooveel mogelijk te benaderen, wat tot nu toe niet is gebeurd. In September is gebleken, dat niemand er op ingericht was om eiken avond te verduisteren. Thuis heeft spr. getracht de zaak in orde te krijgen, maar toen bleek, dat in de geheele stad geen zwart papier meer te krijgen was. Het kan ook met grauw papier, als er maar voor gezorgd wordt, dat er geen licht uitstraalt, terwijl er toch voldoende licht brandt, dat het gewone leven door kan gaan. Dat is juist zeer belangrijk, omdat men, als men avond aan avond bij een klein pitje zit, terneer gedrukt wordt, terwijl juist in dien tijd getracht moet worden het mo reel van de bevolking goed te houden. Ook de openbare gebouwen moeten gedeeltelijk voor verduistering inge richt worden. Thans moet een en ander in orde worden gebracht en Ged. St. moeten dezen post ook nog goed keuren. Het is de bedoeling op de begrooting 1939 ook weer een post betreffende den luchtbeschermingsdienst op den gewonen dienst en een op den kapitaaldienst te brengen. Spr. zal dan in een nota een overzicht geven van den geheelen luchtbeschermingsdienst en meedee- len, wat aanwezig is, wat nog ontbreekt en wat B. en W. willen aanschaffen. In September heeft men nog 42 brancards kunnen krijgen en van de 10.000.zal niet veel meer over blijken te zijn. De heer Botke (weth.) antwoordt, dat, gezien de houding van hoogere instanties t.o.v. andere objecten, welke over verschillende jaren moesten worden betaald, ook deze uitgave over meer dan een jaar zal moeten loopen. Bovendien wordt zulks voorgesteld met het oog op een vlugge afwikkeling. Men had natuurlijk kunnen probeeren het op den gewonen dienst te krijgen, doch dan had er een lange tijd over verloopen en was toch een afwijzing gekomen. De vernieuwing van de kook potten in het Stadsverzorgingshuis en de herstelling van de centrale verwarming in het Paviljoen voor Besm. Ziekten, ook posten, welke bij de primitieve be grooting niet waren voorzien, moesten uit den Kap.- dienst worden bestreden, en mede om de zaak te be spoedigen, is ook bij dit voorstel deze weg gevolgd, omdat, als de verduisteringsproeven begin 1939 plaats vinden, de gemeente klaar moet zijn. De heer Hellema zegt, dat het hier weer een geval betreft, als zich vaker heeft voorgedaan. Als deze post uit „Onvoorzien" wordt bestreden, komt het indirect ten laste van de extra-bijdrage. Men had toch kunnen beginnen het op den gewonen dienst te brengen en was zulks niet goedgekeurd, dan had het nog altijd op den Kap.dienst kunnen worden gebracht. De heer Botke (weth.) antwoordt, dat zulks natuur lijk geprobeerd had kunnen worden, maar de Comm. had zeker na verloop van tijd bericht, dat het op den Kap.dienst moest, evenals dat met andere objecten het geval is geweest. Ook deze uitgave zal op meerdere jaren moeten drukken, zij het dan misschien 3 of 4 jaar. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 28 December 1938. 173 Tegenwoordig 28 leden. Afwezig de heer Rom Colthoff. Voorzitterde heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 12 October, 26 October en 16 November 1938. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. G. Schuringa als leerares in de Engelsche taal en letterkunde aan de middelbare school en hoogere burgerschool voor meisjes (bijlage no. 170). 4. Alsvoren tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. P. Kreger als onderwijzeres in de nuttige hand werken aan de gemeentescholen nos. 1, 2 en 3 (bijlage no. 174). 5. Alsvoren tot het nemen van onderscheidene be sluiten op het gebied van het onderwijs, in verband met de voorwaarden, door de Regeering verbonden aan het toekennen van bijzonderen steun uit het Werkloosheids- subsidiefonds voor het dienstjaar 1937 (bijlage no. 171 6. Alsvoren inzake het voldoen aan de verdere voorwaarden, door de Regeering verbonden aan het toekennen van bijzonderen steun uit het Werkloosheids- subsidiefonds voor het dienstjaar 1937 (bijlage no. 178). 7. Benoeming van een curator van het Gymnasium, wegens periodieke aftreding van den heer mr. A. A. M. van der Meulen. 8. Alsvoren van drie leden van het Bestuur van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulp betoon, wegens periodieke aftreding van mej. M. A. B. Sligting en de heeren mr. J. B. J. Heijmeijer en G. Grondsma (bijlage no. 182). 9. Alsvoren van een voogd en een voogdes van het Nieuwe Stads Weeshuis wegens periodieke aftreding van den heer M. Braaksma en mevr. E. EriksEgberts. 10. Alsvoren van een tijdelijk leerares in de Engel sche taal en letterkunde aan de middelbare school en hoogere burgerschool voor meisjes, vacature mej. G. Schuringa (bijlage no. 179). 11. Alsvoren van leden van de Commissie van toe zicht op het lager onderwijs, wegens periodieke aftre ding van de heeren P. van der Meulen, A. IJtsma, A. Veldkamp en mevr. W. BruinsmaZwart. 12. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overplaatsing van E. Alting als onderwijzer van ge meenteschool no. 12 naar gemeenteschool no. 3 (bijlage no. 175). 13. Benoeming van een onderwijzer aan gemeente school no. 12, vacature E. Alting (bijlage no. 176). 14. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van de vergoeding ex art. 101, le lid, der Lager-onderwijswet 1920 over de jaren 1934 en 1935 aan besturen van bijzondere scholen (bijlage no. 168). 15. Alsvoren tot vaststelling van de vergoeding ex art. 101. 9e lid, der Lager-onderwijswet 1920 over de jaren 1934 en 1935 aan besturen van bijzondere scholen (bijlage no. 181 16. Alsvoren tot het verleenen van een bijdrage in de kosten van het bijzonder vervolgonderwijs ingevolge art. 102 der Lager-onderwijswet 1920 over de jaren 1934 en 1935 (bijlage no. 169). 17. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouw terrein aan de Geraniumstraat aan W. A. Tiemersma (bijlage no. 185). 18. Alsvoren tot aankoop van grond en woningen aan den Weg naar Cambuur, en tot beschikbaarstelling van gelden voor straataanleg aldaar (bijlage no. 183). 19. Alsvoren tot verhuring van de boerenhuizinge met landerijen aan de Potmarge en diverse perceelen gardeniersland en weiland resp. aan J. Bergsma, J. P. Jongma, W. Iedema Dzn., Th. van der Meer en W. Alves (bijlage no. 180). 20. Alsvoren tot verhuring van grond aan de Von delstraat aan de Leeuwarder Wielerbaan N.V. (bij lage no. 184). 21. Alsvoren tot voorloopige vaststelling van de ge meenterekening, dienst 1937, met de verantwoording van Burgemeester en Wethouders. 22. Alsvoren tot wijziging van de gemeentebe- grooting, dienst 1938. 23 (toegevoegd). Onderzoek van den geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van den Raad, den heer M. Meek. Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. Wordt medegedeeld a. dat Ged. Staten hebben goedgekeurd de Raads besluiten van 16 Nov. 1938 tot wijziging en vaststelling van rooilijnen en tot het aangaan van tijdelijke kasgeld- leeningen. en van 7 December 1938 tot verhuring van terrein aan het Zuiderplein, verkoop van grond aan de Emmakade N.Z. en achter de panden Nieuweburen 61 en 63 b. schrijven van den heer J. H. Hellema, dat hij wegens vertrek uit de gemeente ontslag neemt als lid van den Gemeenteraad c. schrijven van den Voorzitter van het Centraal Stembureau ten geleide van een afschrift van het besluit van dat bureau, waarbij de heer M. Meek is benoemd verklaard tot lid van den Raad, vac. J. H. Hellema. Voor kennisgeving aangenomen. In verband hiermede wordt aan het slot van de agenda als punt 23 toegevoegd „Onderzoek van den geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van den Raad, den heer M. Meek.". d. verzoek van de afd. Leeuwarden van de ver. „Volksonderwijs om over te gaan tot het stichten van een bewaarschool in het Westelijk gedeelte der ge meente. In handen van B. en W. om praeadvies. e. schrijven van de afd. Leeuwarden van de Rev. Socialistische Arb. Partij, houdende verzoek om be schikbaarstelling van cokes tegen sterk gereduceerden prijs. Daar ter zake reeds maatregelen genomen waren, wordt dit schrijven voor kennisgeving aangenomen. schrijven van de afd. Leeuwarden van de Comm. Partij Nederland om verhooging van het kolengeld, uitreiking van warme voeding en verstrekking van kleeding, schoeisel en dekking aan werkloozen en arm lastigen. Voor kennisgeving aangenomen. g. verzoek van de afd. Leeuwarden van den Bond van Ned. Ond., mede namens andere vereenigingen op onderwijsgebied, om het voorstel van B. en W. in zake het onderwijs in de lich. oefening en de nuttige hand werken aan de O.L. scholen en in verband daarmede tot het toekennen van ontslag aan vakonderwijzers, niet aan te nemen h. verzoek van de afd. Leeuwarden van den Bond van Ned. Onderwijzers om maatregelen te nemen, waar door aan het eventueel ontslagen vakpersoneel aan de O.L. scholen wachtgeld kan worden toegekend. Te behandelen bij punt 5 der agenda. i. Voorts wordt medegedeeld, dat de sectie-verga- deringen voor het onderzoek van de ontwerp-begroo- tingen 1939 op de volgende data zijn vastgesteld le sectie Maandag 9 Januari 1939, 2e Woensdag 11 1939, 3e Dinsdag 10 1939, telkens des avonds 8 uur dat het sectierapport bij B. en W. moet inkomen uiterlijk 16 Januari 1939; dat de

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1938 | | pagina 1