VeroaderiDQ van Woensdag 8 Januari 1941. VI Alphabetisch register op het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Blad zijde Wegen en Straten. Verzoek van de Vereen. Groningerstraatweg en Plein" inzake spoedige verbetering van dien weq 11 Toekenning straatnaam ArchipelwegJ9 Cambuurplein27 Verbetering van Camstraburen en van een gedeelte van den Dokkumertrekweg (bijl. 72) 28 Verzoek van den Voorzitter en den Secretaris van de Comm. inzake Werkverschaffing, ingesteld door den Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf, om de verbetering van Camstraburen en Dokku mertrekweg op normale wijze en niet in werkverschaffing te doen uitvoeren31 Onttrekking van een straatje aan het Hoeksterkerkhof aan het openbaar verkeer (bijl. 83). 32 Doortrekking van den Pasteurweg (bijl. 82)32 Aanleg van de ten Noorden van het sportterrein „Cambuur" geprojecteerde straat (bijl. 84) i 32 Woningbouw en Woningwet. Bepaling, dat de vaststelling, van een plan van uitbreiding voor de gemeente, met uitzondering van het gedeelte der gemeente, dat begrepen is in het bij Raadsbesluit van 22 Februari 1939 vast gestelde uitbreidingsplan, wordt voorbereid (bijl. 20)j 1 Benoeming J. de Boer tot bestuurslid van de Woningvereeniging „Leeuwarden" (bijl. 37) 19 Gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Franeker, Fra- nekeradeel. Het Bildt, Barradeel en Harlingen betreffende het vaststellen van een streekplan (bijl. 53)25 Verlenging van den ontruimingstermijn van acht onbewoonbaar verklaarde woningen (bijl. 9139 Vaststelling voorgevel- en achtergevelrooilijnen voor de bebouwing langs de Oostzijde van de Vondelstraat en langs de Noordzijde van de aldaar geprojecteerde zijstraat (bijl. 111) 43 Ziekeninrich tingen. Inrichting van een hulpziekenhuis (bijl. 61)25 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 8 Januari 1941. 1 Aanwezig 26 leden. Afwezig de heeren Bueving, Feitsma en Turksma. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Beëediging van het nieuw inkomende lid, den heer D. G. de Vries. 2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aanwijzing van een tijdelijken wethouder (bijlage no. 137 van 1940). 3. Vaststelling van de notulen der vergadering van 30 October 1940. 4. Mededeelingen en rapporten. 5. Benoeming van een lid van de Commissie voor de Gemeentelijke Lichtfabrieken, vacature-J. K. Dijkstra. 6. Alsvoren van drie leden in het bestuur van het Nieuwe Stads Weeshuis, wegens periodieke aftreding van den heer H. de Jong en mevr. E. de Boer—Looij- enga en het ontslag wegens vertrek van mevr. H. van Gilsede Jong. 7. Alsvoren van een tijdelijken leeraar in het Duitsch aan de Gemeentelijke Hoogere Burgerschool A (bijlage no. 1 8. Alsvoren van een tijdelijken leeraar in de aard rijkskunde aan de Gemeentelijke Hoogere Burgerschool A (bijlage no. 2). 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verpachting van een perceel weiland aan den Gronin gerstraatweg aan P. Brandsma (bijlage no. 138 van 1940). De Voorzitter wil, nu deze vergadering zoo kort na Nieuwjaar gehouden wordt, beginnen met den leden het beste toe te wenschen in 1941. Hij hoopt, dat zij in dit jaar als Raadsleden de ge meentebelangen zoo goed als het kan zullen behartigen en dat het hun in huisgezin en familie goed mag gaan. Punt 1. De Voorzitter deelt mede, dat Ged. Staten hebben bericht, geen bezwaar te hebben tegen toelating van den heer D. G. de Vries als lid van den Raad. De heer de Vries, door den Secretaris binnengeleid, wordt door den Voorzitter beëedigd en legt daartoe in handen van dezen de voorgeschreven beloften, als be doeld in art. 45 der Gemeentewet, overeenkomstig de thans geldende wijziging, af. De Voorzitter wenscht den heer De Vries geluk met zijn benoeming. Hij hoopt, dat deze mede mag werken tot den bloei der gemeente. Punt 2 (bijl. no. 137 van 1940). De heer Algera zegt, dat zijn fractie tegen benoeming van een tijdelijken wethouder geen bezwaar heeftin tegendeel, er alle waardeering voor heeft, en vele motieven zijn ter verdediging aan te voeren. Als het belangrijkste beschouwt zij wel, dat het in dezen tijd plicht is, om de in ons staatsbestel bestaande colleges in zoo sterk mogelijken vorm, dus ook wat het getal betreft, te handhaven. De Voorzitter wenscht tot stemming over te gaan. De heer Algera wil het stemmen zijner fractieleden motiveeren. Tusschen het verschijnen van dit voorstel en deze vergadering is op initiatief van spr. c.s. door middel van een bijeenkomst van alle fractievoorzitters getracht de oude politiek uit te schakelen en te komen tot meer eenheid. Deze poging is ondanks den steun van andere fracties mislukt. Zelfs wilden de blokpartijen niet mede werken deze benoeming drie weken uit te stellen, opdat daardoor gelegenheid zou zijn te overwegen, of het in verband met de huidige tijdsomstandigheden wellicht in het algemeen belang van Leeuwarden kon zijn, de samenstelling van het College ter wille van grootere eenheid te wijzigen. Men wenschte echter de bestaande combinatie te handhaven en niet nog eens de vraag te overwegen, of hier het partijbelang ook had gezege vierd boven het algemeen belang, niet disputabel te stellen zelfs, of het algemeen belang niet beter gediend zou zijn door een grootere eenheid. Naar spr. meent, dient men door deze weigering het algemeen belang niet en zeker thans niet. Daar het oude standpunt dus met dezelfde hardnekkigheid als te voren blijft bestaan en spr. c.s. geen candidaat wen schen te stellen, die slechts als figurant bij de stemming dienst zal doen en waardoor bovendien de tegenstel lingen des te scherper zouden uitkomen, zullen spr. c.s. blanco stemmen. De heer Van der Meulen zegt, dat het hem bekend is, dat de Voorzitter geen politieke discussie kan toe staan. Toch is de verklaring van den heer Algera een politieke verklaring. Daar de Voorzitter deze heeft toe gestaan, meent spr. ook een enkel woord te mogen zeg gen. Het gaat hier om de aanwijzing van iemand, die de werkzaamheden moet waarnemen van een afwezigen wethouder. Het is toch vanzelfsprekend, dat, nu die wethouder als zoodanig nog bestaat, doch alleen zijn werkzaamheden niet kan uitoefenen, deze worden waargenomen door iemand uit dezelfde fractie. Het is alleen een kwestie van vervanging. Wat de heer Algera te berde heeft gebracht, is niet ter zake dienende. Overigens gaat het ook niet om de tegenstelling tusschen partijbelang en algemeen belang. Als de heeren van de overzijde tot meer eenheid willen komen, dan is hun in de door den heer Algera ge noemde bijeenkomst de weg daartoe gewezen. Spr. c.s. hebben hun de hand toegestoken om met elkaar te wer ken aan den bloei van Leeuwarden. De heeren Koopal en Hooiring vormen het stem bureau. Uitgebracht worden op den heer Meek 18 stemmen, den heer Westra 2 stemmen en 6 bilj. blanco, zoodat benoemd is de heer Meek. De Voorzitter vraagt, of de heer Meek de benoeming aanneemt. De heer Meek wenscht gebruik te maken van den bedenktijd, hiervoor toegestaan. Punt 3. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 4. Wordt medegedeeld a. dat Ged. St. hebben goedgekeurd de Raadsbe sluiten van 10 Januari 1940 tot vaststelling van plan nen van uitbreiding, als bedoeld in art. 36 der Woning wet, met de daarmede één geheel vormende bebouwings voorschriften. b. dat de Secretaris-Generaal van het Dep. van Binnenl. Zaken heeft goedgekeurd de bij besluit van 21 November 1940 door de Algemeene Vergadering der aangesloten gemeenten vastgestelde wijziging der ge meenschappelijke regeling, betreffende de behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden. c. rapport omtrent de kasopneming van het Open baar Slachthuis. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 5. Benoemd wordt de heer De Vries met 19 stemmen (de heeren Algera en Posthuma ieder 2 stemmen en 3 bilj. blanco). Punt 6. De aanbevelingen van het bestuur luiden als volgt a. vac.-H. de Jong 1. H. de Jong 2. dr. S. Wartena 3. M. Weersma. b. vac.-mevr. E. de BoerLooijenga 1. mevr. E. de Boer Looijenga; 2. H. DijkstraHoeksma 3. J. HulshoffBoonstra. c. vac.-mevr. H. van Gilsede Jong 1. mevr. T. A. PollemaTromp; 2. T. WuiteSierksma 3. mej. Mr. T. A. Poelstra.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1941 | | pagina 1