Vergadering van Woensdag 12 lllaait1941. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 12 Maart 1941. 11 Aanwezig 26 leden. Afwezig de heeren Hooiring en Bueving en aanvankelijk de heeren Geerts en Van der Schoot. Eén vacature. Voorzitterde heer Jhr. Mr. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Mededeelingen en rapporten. 2. Benoeming van een wethouder. 3. Alsvoren van een voorzitter, tevens lid, en van een plaatsvervangend voorzitter, tevens plaatsvervan gend lid, van het Scheidsgerecht voor de ambtenaren in dienst der gemeente Leeuwarden (bijlage no. 25). 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. J. H. Meyer als leerares aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes (bijlage no. 29). 5. Benoeming van een tijdelijke leerares in het Ne- derlandsch aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes, vacature mej. J. H. Meyer (bijlage no. 30). 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aankoop van de perceelen Hulstbuurt nos. 11, 13, 15, 33 en 35 (bijlage no. 31). 7. Alsvoren tot verkoop van een strookje grond aan de Röntgenstraat aan H. J. Visser (bijlage no. 26). 8. Alsvoren tot verlenging van de met de N.V. Nederlandsche Thermo-Chemische Fabrieken aange gane overeenkomst omtrent het opruimen en onbruik baar maken van afgekeurd vleesch, cadavers, enz. (bij lage no. 23). 9. Alsvoren om te bepalen, dat de vaststelling van een plan van uitbreiding voor de gemeente, met uitzon dering van het gedeelte der gemeente, dat begrepen is in het bij Raadsbesluit van 22 Februari 1939 vastge stelde uitbreidingsplan, wordt voorbereid (bijlage no. 20). 10. Alsvoren tot vaststelling van het in art. lOlb/s der Lager-onderwijswet 1920 bedoelde bedrag, in 1940 aan belooning van vakonderwijzers uitgegeven, en tot het verleenen van voorschotten op de vergoeding inge volge dat artikel aan de besturen van bijzondere lagere scholen over 1941 (bijlage no. 28). 11Alsvoren tot het toekennen van voorschotten op de vergoeding, bedoeld bij art. 101 der Lager-onderwijs wet 1920 over het jaar 1941 (bijlage no. 24). 12. Alsvoren tot intrekking van het Raadsbesluit van 17 December 1940 betreffende de heffing van op centen op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting over het dienstjaar 1941 /'42 en tot wijziging der begrootingen van het Gem. Electriciteitbedrijf, het Gem. Woning bedrijf, de Gem. Gasfabriek, de Gemeentereiniging, het Openbaar Slachthuis en de Gemeentewerken en van j de gemeentebegrooting, alle dienstjaar 1941 (bijlage no. 27). 13. Alsvoren tot beantwoording van den door de Ged. Staten ingezonden brief, houdende aanmerkingen van de Commissie van Overleg in zake de Gemeente- begrootingen ten aanzien van de gemeente- en bedrijfs- begrootingen, dienst 1940, en tot goedkeuring, resp. vaststelling van wijzigingen der begrootingen van de Gem. Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, de Gemeentewerken en de Gemeente, dienst 1940 (bijlage no. 22). 14. Alsvoren tot vaststelling van een nieuwe bouw verordening (bijlagen nos. 5 en 21). Punt 1. Wordt medegedeeld a. dat Ged. Staten hebben goedgekeurd de Raads besluiten van 7 Augustus 1940 tot wijziging van de begrootingen van de Gemeentewerken en de Gemeente, dienst 1940, van 19 Februari 1941 tot wijziging der begrootingen, diensten 1940 en 1941, van de Gemeente werken en van de Gemeente en tot aankoop van een strookje grond, hoek IJsbaanstraat-Houtdwarsstraat b. rapporten omtrent de kasopneming van de Gem. Reiniging en het Openbaar Slachthuis. Voor kennisgeving aangenomen. c. verzoek van de Vereen, voor Midd. Techn. en Ambachtsonderwijs om afgifte van de verklaring over eenkomstig art. 25, 2e en 6e lid. der Nijverheidsonder wijswet ten aanzien van de toevoeging van een onder- afdeeling Boekbinden aan het leerplan der Avondnijver heidsschool d. verzoek van de Vereeniging Groningerstraat weg en Plein" in zake spoedige verbetering van dien weg. Worden in handen van B. en W. gesteld om prae- advies. Punt 2. De heeren Wiersma en Koopal vormen het stembureau. Uitgebracht worden op den heer De Walle 16 stem men (de heeren Molenaar en Westra ieder 1 stem en 6 bilj. blanco). De Voorzitter vraagt, of de heer De Walle de be noeming aanneemt. De heer De Walle: Ja, Mijnheer de Voorzitter. De Voorzitter: Dan wensch ik U geluk met Uw benoeming. Punt 3 (bijl. no. 25). De aanbevelingen van B. en W. luiden als volgt a. Voorzitter, tevens lid, Mr. C. V/. Stheeman b. plv. voorzitter, tevens plv. lid, Mr. C. H. Beekhuis Sr. Benoemd wordenmr. C. W. Stheeman met alg. stemmen en mr. C. H. Beekhuis Sr. met 23 stemmen (1 bilj. blanco). Punt 4 (bijl. no. 29). Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 5 (bijl. no. 30). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt 1. mej. M. van der Kuik te Rotterdam: 2. mej. H. A. J. Griep te Steenwijk 3. mej. S. E. E. van Gilse te Leiden. Benoemd wordt mej. Van der Kulk met 18 stemmen (mej. Griep 4 en mej. Van Gilse 2 stemmen). De heer Geerts komt ter vergadering. Punt 6 (bijl. no. 31 De heer Meek c.s. gaan gaarne met dit voorstel ac- coord. Hij verzoekt zoo mogelijk in den vervolge op de situatieteekening aan te geven, welke panden reeds in het bezit der gemeente zijn. De heer J. de Boer (weth.) zal bevorderen, dat dit gebeurt. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punten 7 en 8 (bijl. nos. 26 en 23). Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig de voor stellen van B. en W. Punt 9 (bijl. no. 20). De heer Meek zegt, dat in de huidige omstandigheden moeilijk bezwaar tegen dit voorstel kan worden ge maakt. Wel hoopt hij, dat het uitbreidingsplan spoedig zal worden voorgedragen. De heer J. de Boer (weth.) antwoordt, dat het plan reeds bij B. en W. is ingezonden, maar nog niet is kun nen worden behandeld zoo spoedig mogelijk zullen B. en W. het behandelen en ter visie leggen. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punten 10, 11 en 12 (bijl. nos. 28, 24 en 27). Met alg. stemmen wordt besloten overeen komstig de voorstellen van B. en W. Punt 13 (bijl. no. 22). De heer Meek c.s. kunnen zich met de voorgestelde antwoorden in hoofdzaak vereenigen. Het verheugt hun, dat de eisch van verlaging der belooning van de leerkrachten bij het openbaar voor-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1941 | | pagina 1