Vergadering van Woensdag U Mei 1941. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad Aanwezig 25 leden. Afwezig de heeren H. de Boer, Bueving en Buiël. Eén vacature. Voorzitter de heer Jhr. Mr. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1Vaststelling van de notulen der vergadering van 17 December 1940. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Benoeming van een onderwijzer aan gemeente school no. 136, vacature-R. Broekens (bijlage no. 54). 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan U. Jensma als onderwijzer aan de school voor B.L.O. (bijlage no. 52). 5. Alsvoren tot het verleenen van eervol ontslag aan Ir. W. Zuurmond als Gemeentelijk Inspecteur voor het Woningtoezicht (bijlage no. 62). 6. Alsvoren tot overneming van de stoepen voor de perceelen Nieuwestad nos. 59 en 139 en Bollemans- steeg no. 64 (bijlage no. 55). 7. Alsvoren tot overneming van de stoepen voor de perceelen Beijerstraat nos. 2, 4, 6, 8 en 10 (bijlage no. 64). 8. Alsvoren tot ruiling met G. Bloembergen van strooken grond, gelegen aan de Westerstraat en de Bleekerstraat (bijlage no. 50). 9. Alsvoren tot ruiling met B. de Vries van strooken grond, gelegen aan en nabij den door te trekken Pas- teurweg (bijlage no. 57). 10. Alsvoren tot verkoop van een terrein aan den Kanaalweq N.Z. aan Tj. Kolk en F. van der Velde (firma „Beton- en Bouwmaterialen - Handelsbedrijf firma Kolk en Co.") (bijlage no. 56). 11Alsvoren tot verkoop van grond, gelegen aan het Hoeksterkerkhof, aan den Kerkeraad van de Gere formeerde Kerk, alhier (bijlage no. 59). 12. Alsvoren tot verhuring van een terrein, gelegen nabij de Frederik Ruijschstraat. aan Groen (bijlage no. 58). 13. Alsvoren tot nadere vaststelling van het voor schot op de vergoeding ex art. 101 der Lager-onderwijs- wet 1920 over 1941 ten behoeve van de U.L.O.-school. Groote Kerkstraat no. 81 (bijlage no. 51). 14. Alsvoren tot oninvorderbaarverklaring van aan slagen in onderscheidene belastingen. 15. Alsvoren tot indeeling van de in het Grond bedrijf aanwezige gronden (bijlage no. 63). 16. Alsvoren tot verhooging van het voor den bouw van een kantoorgebouw c.a. der Gemeentelijke Licht- bedrijven beschikbaar gestelde bedrag en in verband daarmede tot wijziging van de begrootingen, dienst 1941, van de Gemeentelijke Gasfabriek, het Gemeente lijk Electriciteitbedrijf en de Gemeentewerken (bijlage no. 60) 17. Alsvoren tot het beschikbaar stellen van gelden voor de inrichting van een hulpziekenhuis en, in ver band daarmede, tot wijziging van de begrootingen van de gemeente en het bedrijf der Gemeentewerken, dienst 1941 (bijlage no. 61). 18. Alsvoren tot wijziging van de begrooting van het bedrijf der Gemeentereiniging, dienst 1941 (aan schaffing paarden). 19. Alsvoren tot wijziging van de gemeentebegroo- ting, dienst 1941 (bijdrage aan de Woningvereeniging „Patrimonium" 20. Alsvoren tot vaststelling van een gemeenschap pelijke regeling met de gemeenten Leeuwarderadeel. Menaldumadeel, Franeker, Franekeradeel, Het Bildt. Barradeel en Harlingen betreffende het vaststellen van een streekplan (bijlage no. 53). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. van Leeuwarden van Woensdag 14 Mei 1941. 23 Punt 2. Wordt medegedeeld dat Ged. Staten 1. hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten van 17 December 1940 tot wijziging van de gemeentebe- grooting, dienst 1940, van 2 April 1941 tot wijziging van de gemeentebegrooting, dienst 1941. en verpachting van weiland nabij den Harlingertrekweg en van 23 April 1941 tot verkoop van een strook grond aan de Westerplantage, afstand in opstal van grond nabij Ritzumazijl en wijziging van de begrooting voor het Openbaar Slachthuis, dienst 1941 2. de ontvangst hebben bericht van een afschrift van het Raadsbesluit van 23 April 1941 tot wijziging van de Alg. Politieverordening. Voor kennisgeving aangenomen. verzoek van den Voorzitter en den Secretaris van de Nieuwe Slagersvereeniging om regeling van de sluiting van vleeschwinkels op Maandagen. Wordt in handen van B. en W. gesteld om prae- advies. Punt 3 (bijl. no. 54). De voordracht van B. en W. luidt als volgt 1. G. Visser, kweekeling met akte aan gem.school 146 2. A. H. de Vries, tijd. ond. aan gem.school no. 3 3. D. A. van der Meer, kweekeling met akte aan gem.school no. 15. De heeren Geerts en Praamsma vormen het stem bureau. Benoemd wordt G. Visser met alg. stemmen. Punten 4 en 5 (bijl. nos. 52 en 62). Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig de voor stellen van B. en W. Punt 6 (bijl. no. 55). De heer IJtsma heeft voor dit en het volgende voor stel waardeering, want hierdoor zal een aanmerkelijke verbetering ontstaan. Spr. heeft het gevoel, dat dit het resultaat is van de ernstige pogingen van B. en W. om tot een radicale oplossing te komen, maar daarnaast moet hij toch constateeren, dat de medewerking van de burgerij niet zoo groot is geweest, als spr. graag zag. Er zijn nog tallooze niet-overgedragen stoepen. Daarom vraagt spr. B. en W. om alsnog invloed op de burgerij uit te oefenen, opdat meer stoepen worden overgedragen. De Voorzitter zegt, dat inderdaad enkele overdrach ten het gevolg zijn van de pogingen van B. en W. Zoo b.v. hebben zij de eigenaren van de stoepen aan de Nieuwestad gevraagd, of dezen in het belang der open bare veiligheid hun stoepen wilden afstaan, waarin de eigenaren van perceelen 59 en 139 hebben toegestemd. B. en W. hopen, dat de rest het goede voorbeeld zal volgen. De overdracht van de stoepen in de Beijerstraat is echter naar voren gekomen n.a.v. de aanvrage van één eigenaar om zijn stoep over te dragen. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punten 7, 8 en 9 (bijl. nos. 64, 50 en 57). Met alg. stemmen wordt besloten overeen komstig de voorstellen van B. en W. Punt 10 (bijl. no. 56). De Voorzitter zegt. namens B. en W., dat in het voorstel de woorden in den 25en regel e.v. van boven: „onder voorbehoud, dat daartoe de vereischte toestem ming zal worden verkregen van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij", moeten vervallen, omdat die toestemming intusschen reeds is verkregen. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het bij monde van den Voorzitter gewijzigde voorstel van B. en W. Punt 11 (bijl. no. 59). Met alg. stemmen wordt beslo ten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 12 (bijl. no. 58). De heer Praamsma zegt, dat het hier blijkens de K 163»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1941 | | pagina 1